Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Doctors 2005 - present

Doctors 2005 - present

   

I started to watch DW by 11th Doctor (Matt Smith), when I "discovered" accidentaly on AXN Czech series named "Time Lord", was watching for a while and realised it was Doctor Who. They change program an air times on AXN rather often, so I could see it "skipping" from series to series. Now, after about two years I can say I've seen every episode of series 01 - 07 of "Later" Doctors, although for  the first time "backwards" and  then thanks Czech TV in normal sequence. And I love all the Doctors very much :-). /

Začala so sledovať seriál DW pri 11tom Doktovori (Matt Smith), keď som náhodou "objavila" na AXN ČR seriál nazvaný "Pán času", chviľu som ho pozerala a zistila, že je to Doctor Who. Na AXN ČR dosť často menia programy a vysielaci čas, takže som DW sledovala "na preskáčku" zo série na sériu. Teraz, po asi dvoch rokoch môžem povedať, že som videla všetky epizódy sérií 01 - 07 "neskorších" Doktorov, hoci prvý krát "odpredu dozadu" a potom vďaka ČT2 v normálnom slede. A mám ozaj veľmi rada všetkých Doktorov :-).

Doctor's weapons / Zbrane Doktora

9th with banana against the Slitheens (Aliens of London), 10th with water pistol against the Pyroviles (The Fires of Pompeii), 11th with Linz cake against the Daleks (Victory of the Daleks), 12th with soup spoon against Robin Hood (Robot of Sherwood) - adorable! /
9ty s banánom proti Slitheenom (Votrelci Londýna), 10ty s vodnou pištolou proti Pyrovilanom (Ohne Pompejí), 11ty s lineckým kolieskom proti Dalekom (Víťazstvo Dalekov), 12ty s polievkovou lyžicou proti Robinovi Hoodovi - zbožňujem ich!

 

The War Doctor
Actor: John Hurt
Doctor in: 2 episodes, 2013

First appearance in S07E13 "The Name of the Doctor", then appearance in "The Night of the Doctor" - in
50. anniversary special prequel mini episode, where he regenerated from 8th Doctor, last in "The Day of the Doctor" - 50. anniversary special. He is known as renegade incarnation. As he lived during the Last Great Time War between Time Lords and Daleks, his incarnation was deliberately cultivated to be a warrior not a healer and lost through it the right to be named "the Doctor". It was for him impossible to decide right. After becoming old and tired of endless battle and faced with the end of entire reality, he activated most powerful weapon ever "the Moment", weapon so dangerous, that it had it's own conscience, to destroy all Daleks and his own people and planet Gallifrey. Otherwise entire universe would be destroyed at the end... Even his next incarnations was traumatized by this act and tried not to retain memory on it... In "The Day of the Doctor" we could fortunately see that it's possible to re-write even the fixed points in time and save Gallifrey... /

Prvý krát sa objavil v S07E13 "Meno Doktora", potom v "Noc Doktora" - v preklenovacej mini epizóde, kde regeneruje z ôsmeho Doktora, posledný krát v "Deň Doktora", v špeciáli k 50. výročiu. Je známy ako odpadlík. Pretože žil počas poslednej veľkej Časovej vojny medzi Pánmi času a Dalekmi, táto inkarnácia bola vedome stvorená ako bojovník, nie liečiteľ a tým stratila právo byť nazývaná "Doktor". Bolo pre neho nemožné, rozhodnút sa správne. Keď zostarol a bol unavený nekonečným bojom a čelil koncu celej reality, aktivoval najmocnejšiu zbraň všetkých čias "Moment", zbraň takú nebezpečnú, že mala svoje vlastné svedomie, a zničil všetkých Dalekov aj svoj ľud a planétu Gallifrey. Inak by bol nakoniec zničený celý vesmír... Ešte aj jeho ďalšie inkarnácie boli traumatizované týmto aktom a pokúšali sa zabudnúť... v "Deň Doktora" našťastie vidíme, že je možné prepísať aj fixné body v čase a zachrániť Gallifrey...

 

9th Doctor / 9-ty Doktor
Actor: Christopher Eccleston
Doctor in: S01, 2005
Known by: "Fantastic!"
Companion: Rose Tyler (Billie Piper)

9th Doctor is undeserved a bit neglected. But at sight of past the choice of his nature and his actor could not be better to revive the series. Hard, almost relentless, only one his incartation - the War Doctor - separate him from that terrible end of Time War, a wound is too fresh and his loneliness of being the last one of his species in entire universe huge. He is far less empathic as hes descendants, it seems at the beginning he doesnt even want any companion... Only Rose Tyler could change his mind, their friendship doesn't last long, it ends suddenly and very movingly in episode The Parting of the Ways, Doctor saves the life of Rose causing him regeneration... /

9ty Doktor  je nezaslúžene trochu opomínaný. Ale pri pohľade späť nemohol byť výber povahy a herca lepší pre znovuoživenie seriálu. Tvrdý, skoro neúprosný, len jedna inkarnácia - Vojnový Doktor - ho delí od toho strašného konca Časovej vojny, rana je príliš čerstvá a osamelosť tvora jediného svojho druhu v celom vesmíre obrovskáá. Je oveľa menej empatický, ako jeho následníci, na začiatku sa zdá, že ani netúži po spoločníkovi... Len Rose Tyler dokáže nakoniec zmeniť jeho názor, ich priateľstvo ale netrvá dlho, končí náhle a veľmi dojemne v epizóde Cesty sa rozchádzajú, Doktor zachráni život Rose, čo ale vedie k jeho regenerácii...

 

Special partner / Zvláštny partner:

Jack Harkness (John Barrowman)

First we see him in S01E09 "The Empty Child", then in S01E10 "The Doctor Dances", episodes which enacted during the World War II. Jack saved Rose and took her to his space ship. He presented himself as dubious trader with space technologies. Only in stages he revealed his former identity as a Time Agent from 51. century, Planet Boe-based. Jack first thought Rose and the Doctor were Time agents and wanted to sell them fallen alien space ship...
Then later he became an occasional companion of the Doctor. He is known as the man who can't die, some associated him even with Face of Boe, and in fact many versions of him are seen contemporary in diverse times and on diverse places of the universe... Jack is very brave, charming, handsome, always find the time to flirt with pretty women...or a man...We can see him with 9th Doctor also in S01E11 "Boom Town", S01E12 "Bad Wolf" and S01E13 "The Parting of the Ways", which story is for him of great importance - Daleks kill him, but Rose, just absorbed time vortex, could resurrect him and as she was then almost omnipotent unintendet she made him immortal... Sounds great but isnt - Jack can die with all its pain and awe and he comes to life again... And nobody can count how many times it already happens...
Jack Harkness is main character In spi-off from DW - series Torchwood/

Prvý raz sme ho videli v S01E09 "Prázdne dieťa", potom v S01E10 "Doktor tancuje", epizódy sa odohráva počas druhej svetovej vojny. Jack zachráni Rose a vezme ju na svoju vesmírnu loď. Zo začiatku sa prezentuje ako pochybný obchodník s vesmírnymi technológiami, až postupne ohaľuje svoju predošlú identitu ako Časový agent z 51. storočia, pôvodom z planéty Boe, najprv si o Rose a Doktovori myslí, že sú časoví agenti a chce im predať stroskotanú mimozemskú vesmírnu loď...
Až neskôr sa Jack stáva príležitostným spoločníkom Doktora. Je známy ako muž, čo nemôže zomrieť, niektorí si ho dokonca spájajú s Tvárou z Boe a v skutočnosti sa viacero jeho verzií objavuje súčasne v rôznom čase a na rôznych miestach vesmíru... Jack je veľmi statočný, šarmantný, fešák, vždy nájde čas na flrtovanie s peknými ženami...alebo mužmi... 
S 9tym Doktorom ho ešte uvidíme v S01E11 "Mesto na výbuch", S01E12 "Zlý vlk" a S01E13 "Cesty sa rozchádzajú", tento príbeh má pre Jacka veľký výzman, Dalekovia ho zabijú, ale Rose, ktorá práve vstrebala časový vír, ho vzkriesi, a pretože je vtedy skoro všemocná, neúmyslene ho spraví nesmrteľným...
Znie to skvelo, ale nie je to tak, Jack môže umrieť, so všetkou bolesťou a hrôzou a vždy znovu ožije... A nik nedokáže spočítať, koľkokrát sa to už stalo...
Jack Harkness je hlavnou postavou spin-off-u Doctora Who - v seriáli Torchwood


The Face of Boe / Tvár z Boe

Male Boekind and one of the oldest creatures of the universe. He rarely speaks and can communicate by means of telepathy. 9th Doctor meets him first in S01E02 "The End of the World", The Face of Boe is one of prominent guests on satelite Platform One to watch safely Earth destruction by Sun five billion years in her future... then in S02E01 "New Earth" The Face of Boe is in hospital in New New York, apparently dying of old age in the year five billion and twenty-three and he tells 10th Doctor, he will reveal him a great secret by their third and last meet... Last appearance is in S03E03 "Gridlock", where The Face of Boe saves survived human beyings from by virus contaminated Earth using his last power and short before dying reveals to the Doctor, he is not alone... (And its true - Master survived Time War too - S03E13 "Utopia" etc...)
In S03E13 "The Last of the Time Lords" Jack Harkness, after his thoughts about his future look as immortal but aging, tells the 10th Doctor and Martha Jones, that he was the first from Boe who joined Time Agency and was featured on posters as "The Face of Boe"... /


Dieťa planéty Boe mužského pohlavia a jedno z najstarších stvorení vesmíru. Zriedka rozpráva, ale vie komunikovať telepaticky. 9ty Doktor ho prvý raz stretne v S01E02 "Koniec sveta", Tvár z Boe je prominentným hosťom na satelite Platforma 1, aby pozoroval zničenie Zeme Slnkom päť miliónov rokov v jej budúcnosti... potom v S02E01 "Nová Zem" je Tvár z Boe v nemocnici v New New Yorku a zjavne umiera na starobu v roku päťmilión dvadsať tri a 10temu Doktorovi povie, že mu pri ich treťom a poslednom stretnutí prezradí veľké tajomstvo... Naposledy sa Tvár z Boe objaví v S03E03 "Gridlock", kde zachráni prežijúcich obyvateľov Zeme, zamorenej vírusom, použitím posledných zvyškov svojej sily a tesne pred smrťou prezradí 10temu Doktorovi, že nie je sám... (A je to pravda, Vládca tiež prežil Časovú vojnu - S03E13 "Utópia" atď...)
V S03E13 "Posledný z Pánov času" Jack Harkness po svojich úvahách, ako bude vyzerať v budúcnosti, ako nesmrteľný, ale starnúci, povie Doktorovi a Marhe Jonesovej, že bol prvý na Boe, ktorý vstúpil do Časovej agentúry a vyobrazovali ho na posteroch ako "Tvár z Boe"....Companion / Spoločník:

Rose Tyler - The Girl who absorbed Time Vortex (Billie Piper)     Companion in: S01 (9th), S02 (10th)
                   -  Dievča, ktoré vstrebalo Časový vír

In S01E01 "Rose" Rose Tyler is alls common girl, nice, sweat and kind-hearted,
a bit bored and unsatisfied with her job as seller in a Warehouse, with her a bit crazy mother who still wants to find proper partner after his husbands death, unsatisfied with her whole life. He is once hung up in a Warehouse after closing time and tries to escape through the vaults where strange thing starts to enact - show-windows figurines come to live and they look very dangerous... Rose meets a stranger, who obviously understand what's happen and although not very friendly, he tries to save not only Rose but as it seems the whole mankind... It lasts a while till Rose realises his way of help, who the man actually is, she stays sceptical.  And at the end Rose approves herself as very smart, quick and brave, she saves the mans, the Doctors life... Rose becomes companion of him for two series - S01 (9th Doctor), S02 (10th Doctor), btw probably for fans the most favorite of companions of present Doctors... /

V S01E01 "Rose" Rose Tyler je celkom obyčajné dievča, milé, sladké a dobrosrdečné, trochu znudené a nespokojné so svojou prácou predavačky v obchodnom dome, s trochu bláznivou matkou, ktorá  po smrti manžela stále hľadá toho pravého partnera, nespokojná s celým svojim životom. Raz Rose uviazne v obchodnom dome po zatváracej hodine a skúša uniknúť cez pivnice. Tam sa začnú diať čudné veci - figuríny z výkladov ožijú a vyzerajú nebezpečne... Rose stretne cudzieho muža, ktorý zjavne rozumie tomu, čo sa deje a hoci nevyzerá práve priateľsky, skúša zachrániť nielen Rose, ale zdá sa, že celé ľudstvo... Trvá dlho, kým Rose pochopí, akým spôsobom, kto to vlastne je, stále je nedôverčivá. A na konci sa Rose prejaví ako veľmi pohotová, rýchla a odvážna a zachráni život toho muža, zachráni Doktora... Rose sa stane spoločníčkou Doktora na dve série S01 (9ty Doctor), S02 (10ty Doctor), mimochom pre fanúšikov asi najobľúbenejšou spoločníčkou súčasných Doktorov... 

10th Doctor / 10-ty Doktor

Actor: David Tennant
Doctor in: S02 - S04, 2005 - 2009
Know by: "Alons-y!"
Companions: Rose Tyler, Martha Jones, Donna Noble


Charming handsome, anyhow elegant in his long coat, temperament even exalted. I think he is most adored of all Doctors and with his four seasons one of longest liived incarnations. His mission to save lives and planets of universe drives him gradually to the feeling of certain almightiness. Increasingly he couldnt resist to change - fiddle events, short said to re-write time. Very notable is it in episode S04E16 The Waters of Mars. And it is for Doctor unvorgivable sin which couldnt stay unpunished... /

Šarmantný fešák, nedbalo elegantný v tom svojom dlhom kabáte, temperamentný, až exaltovaný. Myslím, že je najzbožňovanejším Doktorom a svojimi štyrmi sériami jedna z najdlhšie žijúcich inkarnácií. Poslanie zachraňovať životy a planéty vesmíru ho postupne privádza k pocitu akejsi všemocnosti. Čoraz častejšie nevie odolať manipulácii a zmene udalostí, krátko povedané prepisovaniu času. Veľmi markantné to je v epizóde S04E16 Vody Marsu. A to je u Doktora hriech, ktorý nesmie ostať nepotrestaný...

 

Special Partners / Zvláštni partneri:

Jack Harkness (John Barrowman)

For 10th Doctor is Jack Harkness indispensable companion in S03E11 "Utopia", S03E12 "The Sound of Drums", S03E13 "The Last of the Time Lords", S04E12 "The Stolen Earth", S04E13 "Journeys End", S04E17, 18 "The End of Time". /

Pre 10teho Doktora je Jack Harkness nepostrádateľným spoločníkom v S03E11 "Utópia", S03E12 "Zvuk bubnov", S03E13 "Posledný z Pánov času", S04E12 "Ukradnutá Zem", S04E13 "Koniec cesty", S04E17, 18 "Koniec času".


In 2006 became Jack Harkness the main character of British science fiction TV series Torchwood - spin-off from Doctor Who. Torchwood was created by Russel T. Davis, aired in 2006 - 2011 step by step on BBC three, BBC two and BBC one, aimed - in contrast to DW with target audience both children and adults - to older audience. Series follows activities of Cardiff group of Torchwood Institute (referred simply as Torchwood) - fictional secret organisation of series DW established in 1879 by Queen Victoria after the events in S02E02 Tooth and Claw (10th David Tennant) to defend the Earth against supernatural and extraterrestrial threats. Torchwood was first mentioned in DW in S02E12 "Army of Ghosts".
And I intend to know Torchwood series much more better... /

V r. 2006 sa Jack Harkness stal hlavnou postavou britského televízneho sci-fi seriálu Torchwood - vedľajšieho produktu seriálu Doctor Who. Tvorcom Torchwoodu je Russel T. Davis, vysielal sa v r. 2006 - 2011 postupne na BBC three, BBC two a BBC one a na rozdiel od Doctora Who, ktorý je určený rovnako deťom, ako dospelým, cieľovou skupinou sú starší diváci. Seriál sleduje aktivity cardiffskej skupiny Torchwoodskeho inšitútu (skrátene sa označuje Torchwood), čo je fiktívna tajná organizácia v seriáli DW, ktorú založila Kráľovná Victoria v r. 1879 po udalostiach v S02E02 Zub a pazúr (10ty David Tennant) na ochranu Zeme pred nadprirodzenými a mimozemskými hrozbami. V DW je prvá zmienka a Torchwoode v S02E12 "Armáda duchov".
A mám v úmysle spoznať tento seriál oveľa lepšie...

Look also / Čítaj tiež here / tu.

Torchwood Series 1 - Trailer
River Song (Alex Kingston)

Rather mysterious woman travels in the time in opposite direction as the Doctor, her future is Doctors past. It's quite complicated to imagine this, I know... Even more she knows about the Doctor even less he knows about her, so from her point of view, when 10th Doctor first meets River in S04E08 "The Silent in the Library", it's clear he has no idea who she is and alike logical is that River dies in reffering episode S04E09 "Forest of the Dead"... oh, clearly, not really dies, the Doctor succeded to save her, in the last moment by saving River on "disk" in virtual reality. 11th Doctor meets then Rivers always younger version...for the first in S05E04 "The Time of Angels" River is a prisoner who killed "the best man ever" and who could get amnesty when she helps the Doctor to survive the battle with the Wheeping Angels... More about River read by 11th Doctor. /

Značne záhadná žena cestuje v čase v  opačnom smere, ako Doktor, jej budúcnosť je Doktorova minulosť. Viem, je dosť zložité, predstaviť si to... Čím viac vie River o ňom, tým menej vie Doktor o nej, takže z jej hľadiska je jasné, že keď ju 10ty Doktor prvý raz stretne v S04E08 "Ticho v knižnici," nemá potuchy, kto River je a rovnako je logické, že River v nadväzujúcej epizóde S04E09 "Les mŕtvych" umrie.., Ó, jasne, nie naozaj umrie, Doktorovi sa v poslednej chvíli podarí zachrániť ju tým, že ju uloží na "disk" do virtuálnej reality. 11ty Doktor potom stretáva vždy mladšiu verziu River.. prvý krát v S05E04 "Čas anjelov" ako väzenkyňu, ktorá zabila "najlepšieho muža všetkých čias" a ktorá môže dostať milosť, ak pomôže Doktorovi prežiť boj s Plačúcimi anjelmi... Viac o River čítaj pri 11tom Doktorovi.


Companions / Spoločníci:

Rose Tyler - The Girl who absorbed Time Vortex (Billie Piper)           Companion in: S02
                   -  Dievča, ktoré vstrebalo Časový vír

Rose of 10th Doctor is rather different, more adult and responsible girl as in the first series. By the Doctor she learned to decide if something in life is important or not. After all we could see this change already in S01E13 "The Parting of the Ways", where she didn't accept avoidable and risking her own life she saved the 9th Doctor.  More and more she becomes indispensable for her 10th Doctor and that's why their farewell in S02E13 "Doomsday" is so painful. Although separated for ever, Rose became a brave fighter and started to work on dimension cannon an succeded from time to time to get through time line, to find the Doctor and warn and help him against upcoming danger. E.g. in S04E10 "Midnight" and S04E11 "Turn Left". In S04E13 "Journeys End" Rose stands before the most important decision of her life, some words of Meta-Crisis 10th Doctor (created by Donna Noble to save the universe) whispered into her ear deside - she leaves with him in her paralell universe and original 10th Doctor stays with Donna in our one. In S04E18 "The End of the Time", 10th Doctor deadly poisoned by radiation is short before his regeneration, moves about to see his friends and visits 16 years old Rose to take part of her for the last tile. It's a New Year 2006, she has no idea who he is, smiles sweatly and pass by... And in "The Day 
of the Doctor" 50. unniversary special, interface-Concience of the Moment, terrible weapon of Time Lords, has her appearance... /


Rose 10teho Doktora je značne odlišná, dospelejšia a zodpovednejšia ako v prvej sérii. Naučila sa pri Doktorovi, čo je v živote dôležité a čo nie. Ostatne zmenu sme videli už v S01E13 "Cesty sa rozchádzajú", kde odmietla prijať nevyhnutné a s nasadením života zachránila 9teho Doktora. Je stále viac nepostrádateľnou pre 10teho Doktora, preto je ich rozlúčka v S01E13 "Súdny deň" tak bolestná. A hoci sú od seba naveky odlúčení, Rose sa stane odvážnou bojovníčkou a pracuje na dimenznom kanóne. Pomocou neho sa z času na čas dostáva cez trhlinu v čase , aby našla Doktora, varovala ho a pomohla mu pred nastávajúcim nebezpečenstvom. Napr. v S04E10 "Polnoc" a S04E11 "Zaboč doľava". V S04E13 "Koniec cesty" stojí Rose pred najdôležitejším rozhodnutím svojho života, pár slov, ktoré jej pošepká do ucha Meta-krízový 10ty Doktor (ktorého stvorila Donna Noble, aby zachránila vesmír) rozhodne - Rose s ním odchádza do svojho paralelného vesmíru a originálny 10ty Doktor ostáva s Donnou v tom našom... V S04E18 "Koniec času" je 10ty Doktor smrteľne otrávený radiáciou, krátko pred regeneráciou obchádza priateľov a navštívi 16ročnú Rose, aby sa naposledy rozlúčil. Je Nový rok 2006, Rose nemá tušenie, kto to je, usmeje sa sladko a prejde okolo... A v "Deň Doktora", v špeciáli k 50. výročiu, interface-svedomie Momentu, strašnej zbrane Pánov času, na seba vezme podobu Rose ...


Martha Jones - The Girl who walked arround the Earth (Freema Agyeman)   Companion in: S02 - S03                                         - Dievča, ktoré prešlo okolo Zeme


Companion in S02E01 - S03E13. Marha Jones is a young physician. She is very inteligent, brave and kind-hearted woman with great sence of humour. Although the Doctor asks more of her than of any other companion she is always ready to rose to every chalenge. Unlike the other companions she not only falls in love with Doctor but also declares her feelings. She dicides to stop traveling with him after he failes to returd this affection, but continues to have several adventures with or without him after she becomes a member of UNIT, Torchwood 3.
First she meets the Doctor in S02E01 "New Earth" when the Doctor investigates as a "patien" in her Royal Hope Hospital, and whole hospital is suddenly transported to the Moon by Judoon. Marha stays very brave all the time prepared to help not only people but also injured aliens. In S03E13 "The Last of the Time Lords" Marha Jones saves the Doctor who is confinement by the Master, artifical decrepit by him and short for the death, by walking arround the world, talking with people and preparing them so as they all in particular day, at the same moment have the same thught "the Doctor"... After leaving the Doctor we can see her as brave UNIT warrior, e.g. in S04E12 "The Stolen Earth" and in S04E13 "Journeys End" and in those two episodes I like her mostly...
Marha Jones, as doctor, member of UNIT, was also a guest star in series Torchwood, e.g. in episodes S02E06 Reset and in S02E07 Dead Man Walking. More about Torchwood here. /

Spoločník v S02E01 - S03E13. Martha Jones je mladá lekárka. Je veľmi inteligentná, odvážna, dobrosrdečná žena s veľkým zmyslom pre humor. A hoci Doktor od nej žiada viac, než od iných spoločníkov, je vždy pripravená prijať akúkoľvek výzvu. Na rozdiel od iných spoločníčok sa nielen do Doktora zamiluje, ale aj vyjadrí svoje city. Doktor ale jej city nemôže opätovať, preto sa Mata rozhodne ukončiť cestovanie s ním. Napriek tomu zažije Martha ešte veľa dobrodružstiev s Doktorom, či bez neho, pretože sa stane členkou UNIT, Torchwood 3.
Prvý raz sa stretne s Doktorom v S02E01 "Nová zem", keď doktor pátra ako "pacient" v nemocnici Royal Hope Hospital a celú nemocnicu náhle trasportuje na Mesiac Judoon. Martha ostáva celý čas veľmi statočná a ochotná pomáhať nielen ľuďom, ale aj zraneným mimozemšťanom. V S03E13 "Posledný z Pánov času" Martha Jones zachráni život Doktora, ktorého uväznil Master a umelo ho nechal zostarnúť, až je krátko pred smrťou. Martha obchádza celý svet, rozpráva s ľuďmi a pripravuje ich na to, aby v určitý deň, v rovnakom momente mali jednu spoločnú myšlienku "Doktor"... Aj po opustení Doktora ju môžeme vidieť ako odvážnu bojovníčku UNIT, napr. v S04E12 "Ukradnutá Zem" a v S04E13 "Koniec cesty" a v týchto epizódach ju mám najradšej...
Martha Jones hosťovala ako lekárka, členka UNIT aj v seriálii Torchwood, napr. v epizódach S02E06 Reset a v S02E07 Chodiaca mŕtvola. Viac o seriáli Torchwood tu.


Donna Noble - The insignificant Woman who saved the universe (Catherine Tate)    Companion in: S04
                        - Nevýznamná Žena, ktorá zachránila vesmír

Companion in Chritsmas Special S03E00 "The Runaway Bride", (then comes Martha Jones again), then in S04E01 "Partners in Crime" - S04E13 "Journeys End" and S04E17, 18 "The End of the Time". Donna Noble is mid-30 Londoner, a temp worker in one firm in Chiswick, rather unsatisfied with her "unsifnificant" life.
Her first meet with the Doctor is rather dramatical as she suddenly appears in his TARDIS as a bride. She was transported there by unknown power closely before her marriage vow. Even later the Doctor realises that Donnas body contains very mysterious substance which bears her up to TARDIS and which is rather interesting for some dangerous aliens... At the begin Donna considers the time traveller as terrifying, but she decides that traveling with the Doctor is a better alternative to her boring life. Althouh her meaning about herself is not very buttery, she presents as brave, rational and assertive person and in S04E12 "The Stolen Earth" she even succeds to create Meta-Crisis 10th Doctor and to save the universe, tragicaly at the cost of the memories of her travels with the Doctor... /

Spoločník vo vianočnom špeicáli S03E00 "Nevesta na úteku", (potom príde znovu Martha), potom v S04E01 "Partneri v zločine" - S04E12 "Koniec cesty" a v S04E17, 18 "Koniec času". Donna Noble je tridsiatnička, žije v Londýne, kde je zamestnaná ako výpomoc v jednej firme v Chiswicku a je dosť nespokojná so svojim "bezvýznamným" životom.
Donna prvý raz stretne Doktora za dramatickýmch okolností, náhle sa zjaví v jeho TARDIS ako nevesta. Neznáma sila ju sem preniesla tesne pred jej manželským sľubom. Až neskôr Doktor zistí, že Donino telo osahuje veľmi záhadnú látku, ktorá ju vyniesla do TARDIS a o ktorú majú záujem aj nejakí nebezpeční mimozemšťania... Na začiatku považuje Donna cestovanie v čase za desivé, ale rozhodne sa cestovať s Doktorom, lebo je to lepšia alternatíva k jej nudnému životu. Hoci Donna nemá o sebe lichotivú mienku, prezentuje sa ako odvážna, rozumná a rozhodná osoba a v S04E12 "Ukradnutá Zem" sa jej dokonca podarí vytvoriť Meta-krízového 10teho Doktora a zachrániť vesmír, tragicky ale za cenu straty spomienok na svoje cestovanie s Doktorom...

 

11th Doctor / 11-ty Doktor

Actor: Matt Smith
Doctor in: S05 - S07, 2010 - 2013
Known by: "Geronimo!"
Companions: Amy Pond, Rory Williams, Clara Oswin Oswald

My absolute sweet-heart Doctor. Matt Smith took this role with great respect to his forerunner, with "what am I doing here - hes Doctor" feeling. But you will certainly agree he had no reason :-). He is very movingly, hyperactive, always on the move, cannot stay on one place, teperament, cute, witty, a bit crazy, unbelievablekind-hearted. Once - in S07E13 The Name of the Doctor - he has to fly to Trenzalore, the only place of whole universe he had vorbidden  - his grave is there - he crosses his own time-line, to save his friends... /

Moje absolútne zlatíčko. Matt Smith preberal úlohu s veľkým rešpektom k svojmu predchodcovi a s positom "čo tu robím, - on je Doktor". Určite súhlasíte, že pocit  bol zbytočný :-). Je to veľmi neposedný Doktor, stále v pohybe, hyperaktívny, temperamentný, roztomilý, vtipný, trošku bláznivý a neuveriteľne dobrosrdečný. Raz - v epizóde S07E13 - Meno Doktora - musí  letieť na Trenzalore, jediné pre neho zakázané miesto vo vesmíre - je tam jeho hrob - prekročí svoju vlastnú časovú os, aby zachránil priateľov...

 

Special partner / Zvláštny partner 
River Song (Alex Kingston)

The 11th Doctor meets River Song for first in S05E04 The Time of Angels and in S05E06 Flesh and Stone where the only one thing he realised about her is that she is a prisoner who could get mercy if she helps him in fight against Weeping Angels... In S06E01 The Impossible Astronaut the Doctor, Amy and Rory are invited by mysterious letters to Lake Silencio in USA, to be witnesses of the Doctor
's (his future version) killing by mysterious astronaut... Even much later, in S06E13 The Wedding of River Song, we realised, that the astronaut was River Song, even from other time (Melody Pond, girl who killed the Doctor) and the Doctor was actually inside of Teselecta with his appearance... In this episode the Doctor inside of Teselecta and River married to eliminate result of the Doctor's fake of death (split of timelines and broken Time in alternate universe). When Teselecta and River touched, alternate timeline rostored an Time continued on it's wanted course... River and the Doctor meet each other next time in S07E05 The Angels take Manhattan and in S07E13 The Name of the Doctor on Trenzalor, which is most moving meet of them ever...
River and the Doctor where very special companions, always implicitly ready to help each other. And I think they loved each other without reservation, the only hinderance to be together was, that each of them traveled in time in opposite direction, that
's why they always synchronised their diaries by meet, to know what they already lived through and what not... River Song was a "child of TARDIS", thanks Madam Kovarian she had some genes of Time Lords, could travel in time and regenerate, but she sacrificed all her rest regenerations to save the Doctor's life in S06E08 Let's Kill Hitler. And although she was educated to kill the Doctor, her love for him won at the end... And it lasted the whole River's life for Doctor, to realise who she actually is... /


11ty Doktor stretne River Song prvý raz v S05E04 Čas anjelov a v S05E06 Mäso a kameň, kde jediné, čo sa o nej dozvie je, že je väzňom, ktorý môže dostať milosť, ak mu pomôže v boji proti Plačúcim anjelom... v S06E01 Nemožný astronaut sú Doktor, Amy a Rory pozvaní záhadným listom k jazeru Silencio v USA, aby boli svedkami zabitia Doktora (jeho verzie z budúcnosti) záhadným astronautom... Až oveľa neskôr, v S06E13 Svadba River Songovej sa dozvieme, že astronautom bola River Song, ale z iného času (Melody Pond, dievča, čo zabije Doktora) a Doktor bol vlastne vo vnútri Teselecty, ktorá mala jeho podobu... V tejto epizóde za Doktor a River vezmú, aby eliminovali následok zinscenovanej Doktorovej smrti (rozdelenie časových liniek a zrútenie času v alternatívnom vesmíre). Keď sa Teselecta a River dotknú, alternatívna časová linka sa zruší a čas sa pohne požadovaným spôsobom... River a Doktor sa ešte stretnú v S07E05 Anjeli obsadzujú Manhattan a v S07E13 Meno Doktora, čo je ich najdojemnejšie stretnutie...
River a Doktor boli veľmi zvlášni spoločníci, vždy bezvýhradne ochotní pomáhať jeden druhému. A myslím, že sa bezvýhradne milovali a jedinou prekážkou, aby boli spolu, bol fakt, že každý cestoval v čase opačným smerom. Preto pri každom stretnurí synchronizovali svoje denníky, aby zistili, čo už zažili a čo nie.. River Song bola "dieťaťom TARDIS", vďaka Madam Kovarian mala aj gény Pánov času, mohla cestovať v čase a regenerovať, ale obetovala všetky zostávajúce regenerácie, aby zachránila Doktorovi život v S06E08 Poďme zabiť Hitlera. A hoci ju vychovali, aby zabila Doktora, jej láska k nemu nakoniec vyhrala... A trvalo to celý jej život, aby Doktor zistil, kým vlastne River bola...


Night and the Doctor - written by Steven Moffat as a bonus of Complete Sixth Series on DVD and Blue-ray - 5 miniepisodes (Bad Night, Good Night, First Night, Last Night and Up All the Night) about "what does the Doctor do, when his companions are asleep". / 
Noc a Doktor - napísal Steven Moffat ako bonus ku Kompletnej šiestej sérii na DVD a Blue-ray - 5 mini epizód (Zlá noc, Dobrú noc, Prvá noc, Posledná noc a Hore celú noc) o tom, "čo robí Doktor, keď jeho spoločníci zaspia".


Amazing video cut of River Songs Timeline / Úžasný zostrih Časová línia River Song
(added/pridané 13.12.2015)

 
  

 

Companions / Spoločníci


Amy (Amelia) Pond - The Girl who waited (Karen Gillan) and Rory Williams - The Last centurion (Arthur Darvill)
                                - Dievča, ktoré čakalo                                                      - Posledný centurio     

   Companions in: S05E01 - S07E05

   Amy known also by: "My Raggedy Doctor"
  Amyino známe: "Môj otrhaný Doktor"

 


Seven years old Amelia Pond (Caitlin Blackwood) was a first human-being whom saw the 11th Doctor as he landed with his TARDIS in her garden and he was only 11 hours after his regeneration. He still had on the clothes of previous Doctor - that's why Amelia remember him like "Raggedy Doctor". Hungry Doctor seems to hate everything what Amelia offers to him except "fish custard" (fishfingers with custard), hint of it remains between them both as "something very special" almost holily (in S06E01 Impossible Astronaut - Amy swears on them). After examining the break in the wall of her room the Doctor needs to go away for "five minutes" only, Amelia waits for him whole night ready to travel, untill she aslleps on her small suitcase. That's why she is "the Girl who waited" (or is it besause of the episode S06E10 The Girl who Waited?). Unwillingly the Doctor returns after twelve years, finds Amelia (she names herself Amy now) as a pretty young woman who is rather angry that he is so late... After they succed together with Rory Williams, Amys friend, to save the Earth for aliens who, by searcging for their prisoner, want to destroy it, Amy and Rory became the Doctors companions for four and half season...
Amy Pond is sweat, pretty, witty, a bit crazy young girl who doesn't want to "settle down", lives upon occasionaly jobs (as he met the Doctor for the second time she "delivers kissess" as greetings) and is from the first moment ready to stay with the Doctor and travel to meet next adventures, she is so brave that it sometimes seems she is not aware of possible danger for her life... Amy Pond and Rory Williams are long time friends and some times between their adventures they get married (S05013 Big Bang) and some time after their honeymoon pregnant Amy is kidnapped by Madam Kovarian to Demons Run, steals Amys baby Melody Pond (she wants through gene manipulation create "the girl who will kill the Doctor") and replaces Amy by Ganger, who lives Amys life till S07E06 Almost People, where the Doctor reveals ans destroys the Ganger and decided to bring original Amy with her baby back to Rory in S06E07 A Good Man Goes to War. Although Demons Run falls, Madam Kovarian succeded to escape with original baby... River Song comes too late to help this time, explaining she could not be there earlier - and she's right - she couldn't be on the same place in the same time twice - as baby Melody Pond and as adult River Song... So the Doctor, Amy and Rory (and we) at last get to know the right identity of mysterious River Song...
Rory Williams loves (seemingly) Amy more than she loves him. He is very brave, loyal, unselfish, devoted boy, who works as male nurse in hospital. His name "the Last Centurion" he deserves in S05E12 The Pandorica Opens and S05E13 Big Bang, where he stays for two thousand years as Roman centurion guard of Pandorica, in which deadly injured Amy recovers... /

Sedemročná Amelia Pond je prvým človekom, ktorého uvidí 11ty Doktor, keď pristane s TARDIS v jej záhrade a má vtedy len 11 hodín po regenerácii. Doktor má stále ešte na sebe oblečenie svojho predchodcu, preto si ho Amelia pamätá ako "Otrhaného Doktora". Zdá sa, že hladnému Doktorovi nechutí nič z toho, čo mu Amelia ponúkne, okrem "fish custard" - rybích prstov s pudingom. Zmienka, narážka o nich ostáva pre oboch "niečím špeciálnym", až posvätným (V S06E01 Nemožný astronaut na ne Amy prisahá). Doktor po preskúmaní trhliny v stene Ameliinej izby potrebuje "len na päť minút" odísť. Amelia ho celú noc čaká, pripravená vyraziť na cesty, až zaspí na svojom malom kufríku, odtiaľ "Dievča, ktoré čakalo", (alebo je to podľa S06E10 Dievča, ktoré čakalo?). Doktor sa, nechtiac, vráti až po dvanástich rokoch a stretáva krásne mladé dievča Ameliu (už si hovorí Amy), ktoré je značne naštvané, že prichádza tak neskoro... keď sa im spolu s Rorym Williamsom, Amyiným priateľom, podarí záchrániť Zem pred mimozemšťanmi, ktorí tu hľadajú väzňa na úteku a chystajú sa Zem zničiť, sa stanú obaja spoločníkmi Doktora na štyri a pol série...    
Amy Pond je sladké, krásne, vtipné a trochu bláznivé dievča, ktoré sa ešte nechce "usadiť" a živí sa príležitostnými prácami (keď druhý raz stretáva Doktora, "roznáša bozky" ako pozdravy) a je od prvej chvíle pripravená ostať s Doktorom a cestovať s ním v ústrety ďalším dobrodružstvám. Je tak odvážna, že to vyzerá, akoby si ani nebola celkom vedomá možného nebezpečenstva.... Amy Pond a Rory Williams sú dlhoroční priatelia a niekedy medzi všetkámi tými dobrodružstvami sa vezmú (S05E13 Veľký tresk). A niekedy po ich svadobnej ceste Madam Kovarian unesie tehotnú Amy do Skrýše Démonov, ukradne Amyino bábätko - dcéru Melody Pond (chce ju pomocou génovej manipulácia vychovať na "dievča, čo zabije Doktora"). Amy nahradí Gangerom, ktorý potom žije Amyiin život až do S07E06 Skoro ľudia, kde Doktor odhalí a zničí Gangera a rozhodne sa získať skutočnú Amy a dcéru spať pre Roryho v S06E07 Dobrý muž ide do vojny. A hoci Skrýša Démonov padne, Madam Kovarian sa podarí uniknúť aj so skutočným bábätkom... River Song prichádza tento raz prineskoro na pomoc. Vysvetľuje to tým, že nemôže byť naraz na jednom mieste, v rovnakom čase, ako bábätko Melody Pond a ako dospelá žena. A má pravdu, Tak sa konečne Doktor, Amy, Rory (a my) dozvedáme pravú identitu záhadnej River Song...
Rory Willians (zdanlivo) miluje Amy oveľa viac, ako Amy jeho. Je to veľmi odvážny, loajálny, oddaný chlapec, ktorý je ošetrovateľom v nemocnici. Svoje meno "Posledný centurio" si zaslúži v S05E12 Pandorica sa otvára a v S05E13 Veľký tresk, keď dvetisíc rokov ako rímsky centurio stráži Pandoricu, v ktorej sa uzdravuje smrteľne zranená Amy...

 

Clara Oswin Oswald - Impossible Girl, who saves the Doctor (Jenna Coleman)
                                  - Nemožné dievča, ktoré zachraňuje Doktora
known by: "Run, my clever boy!"
známa svojím: "Utekaj, môj chytráčik!"

First appearance of Clara was in S07E01 Asylum of Daleks. The Doctor with Amy and Rory are asked by Daleks to prove mysterious signals from the planet Asylum of Dalkes and to bring unknown invader to them... The Doctor realised that the invader is a young Clara, who could save the Doctor and his companions by directing them from her secret hide... What a tragical surprise for the Doctor when he realised that Clara is already changed to Dalek and she lives as human being only in her very strong mind... . Next appearance of Clara is in S07E00 Christmas Special Snowmen, enacted in 19. century. Clara is young governess of two children in contry manor-house in England. The Doctor fights here against the Great Intelligence, who wants to rule the world and is rather surprised to see "dead" Clara again and she - again - saves his live only at cost her own one...
In S07E13 The Name of the Doctor, on Trenzalor, the Doctor, to save The Paternoster Gang, crosses his own time stream, visits his own grave, which sends him into convulsion. The Great Intelligence, which actually allured him here, enters the light column over his grave - Doctor
's travelsar of time and space - to nullify whole his existence, despite of the Doctor's warning it would destroy her. Doctor and companions see the sky are going out and all positive effects of Doctor's traveling are nullifiend. Clara decides to enter the Doctor's time stream, falls through the space and time and saves all incarnations of the Doctor... And that's the moment she actually splits into numerous versions of Clara, the "Impossible girl who saves the Doctor". The Doctor enters his time stream too, to save Clara... And in the stream they meet also the War Doctor, the only one which Clara didn't see before... In this episode the Doctor takes part from River who is present too (already dead for long time, only as an "echo" for Clara), to help and to see him may be for the last time... /

Prvý raz Clara vystupuje v S07E01 Azyl Dalekov. Dalekovia vyzvú Doktrora, Amy a Roryho, aby zistili pôvod záhadných signálov z planéty Azyl Dalekov a neznámeho votelca priviedli k nim... Doktor zistí, že votrelcom je mladé dievča Clara, ktorej sa podarí zachrániť Doktora a jeho spoločníkov tým, že ich usmerňuje zo svojho tajného úkrytu.. Aké tragické prekvapenie pre Doktora, keď zistí, že Clara je už zmenená na Daleka a žije svoj život len vo svojej veľmi silnej mysli... Ďalšie jej vystúpenie je vo vianočnom špeciáli S07E00 Snehuliaci, ktorý sa odohráva v 19. storočí. Clara je vychovávateľkou dvoch detí na vidieckom panskom sídle. Doktor bojuje proti Veľkej inteligencie, ktorá chce ovládnuť svet a je značne prekvapený, keď znovu stretne "mŕtvu" Claru. A ona ho - znovu - zachráni, ale len za cenu vlastného života...
V S07E13 Meno Doktora, na Trenzalore, aby zachránil Gang Paternoster, Doktor prekročí svoj vlastný prúd času,  navštívi svoj vlastný hrob, a to mu spôsobí bolestivé kŕče. A hoci Doktor varuje, že ju to zničí, Veľká Inteligencia, ktorá ho sem vlastne nalákala, vstúpi do svelelného stĺpca nad jeho hrobom, ktorý predstavuje celé Doktorovo cestovanie časom a priestorom, aby vynulovala Doktorovu existenciu. Doktor a jeho spoločníci vidia, že hviezdy postupne miznú a že sa nulujú všetky pozitivné efekty Doktorovho cestovania. Clara sa rozhodne vsúpiť do Doktorovho prúdu času, vidíme ju padať priestorom a časom a zachraňovať všetky Doktorove inkarnácie... A to je moment, kedy sa vlastne Clara rozpadá na nespočet svojich verzií "Nemožného dievčaťa, čo zachraňuje Doktora". Doktor vstúpi do svojho časového prúdu, aby Claru zachránil... A  v prúde stretávajú aj Vojnového Doktora, ktorého Clara nikdy predtým nevidela... V tejto epizóde sa Doktor rozlúči s River, ktorá je tu tiež (dávno mŕtva, len ako "ozvena" pre Claru), aby pomohla a aby, možno naposledy, videla Doktora....

 

Special Partners / Zvláštni partneri

The Paternoster Gang

is a group of detectives active in Victorian London, named after Paternoster Row, where lives Madame Vastra in the Paternoster House. The group consists of Madame Vastra, Jenny Flint, her maid and friend, reformed Sontaran Colonel Strax and 11th Doctor. First appearance of Madame Vastra is in S05E08 Hungry Earth and S05E09 Cold Blood, first appearance of whole group in S06E07 A Good Man Goes to War,  then in The Great Detective - 2012 miniepisode prequel between S07E05 The Angels Take Manhattan and S07 - 2012 Christmas Special The Snowmen. Last with 11th Doctor  in S07E11 Crimson Horror and S07E13 The name of the Doctor... / 

je skupina detektívov pracujúca vo Viktoriánskom Londýne, pomenovaná po Paternoster Row, kde žije Madam Vastra v Paternoster House. Skupinu tvoria Madam Vastra, Jenny Flint, jej slúžka a priateľka, reformovaný Sontaran plukovník Strax  a 11ty Doktor. Prvý krát sme Madam Vastru videli v S05E08 Hladná zem, S05E09 Chladná krv, potom v S06E07 Dobrý muž ide do vojny už bola celá skupina, ďalej v 2012 v mini epizóde Veľký detektív - v predeli medzi S08E05 Anjeli obsadzujú Manhattan a S07 - 2012 Vianočným špeciálom Snehuliaci. Ďalej v S07E11 Crimsonovský horor a posledný raz s 11tym Doktorom v S07E13 Meno doktora.The Teselecta

 

 

 

Teselecta, designated Justice Department Vehicle Number 6018 is humanoid starship and time machine similar to android. It has crew of 421 miniaturised people led by Captain Carter. Teselecta can change it's appearance to that of any humanoid being and is used to locate people guilty of crimes who could escape their punishment. The crew member administer their own one, usually in form of non-lethal, painful torture. First appearance of Teselecta in S06E08 Let's Kill Hitler, then in S06E13 The Wedding of River Song, where Teselecta helps the Doctor to fake his own death, which however causes the split of timelines - in the main timeline the Doctor is dead, in the alternate universe he is alive, the fixed point in time (the Doctor's  death in certain day) was changed and time breaks down - in S06E01 The Impossible Astronaut... /

Teselecta, označená ako Vozidlo číslo 6018 Ministerstva spravodlivosti je humanoidná vesmírna loď a stroj času, podobný androidovi. Má posádku 421 miniaturizovaných ľudí, ktorým velí kapitán Carter. Teselecta môže meniť svoj vzhľad podľa akejkoľvek humanoidnej bytosti a jej úlohou je vyhľadávať ľudí, vinných zo zločinu, ktorí unikli trestu. Posádka zariadi vlastné potrestanie, zvyčajne nejakou bolestivou, nie však smrteľnou formou. Prvý raz sa ukázala v S06E08 Poďme zabiť Hitlera, potom v S06E13 Svadba River Songovej, kde Teselecta pomôže Doktorovi zinscenovať jeho vlastnú smrť, čo ale spôsobí rozdelenie časovej osi - v tej hlavnej Doktor umrie, v druhom, alternatívnom vesmíre je nažive, ale v dôsledku zmeny pevného bodu v čase (smrti Doktora v určený deň) dôjde ku zrúteniu času - S06E01 Nemožný astronaut...

 

Matt Smith thanks fans Doctor Who / 21. June 2013 - short video shows how lovely and adorable is Matt :-)

Poďakovanie Matta Smitha fanúšikom Doctora Who / 21. jún 2013 - krátke video ukazuje, aký skvelý je Matt :-)


....
 

 

 

coming soon... / pripravujem...

 

 

12th Doctor / 12-ty Doktor
Actor: Peter Capaldi
Doctor: 2013 - present
Series / Série: S08 (2014), S08 (2015)
Companions / Spoločníci: Clara Oswald,...

Before 23.08.2014 (premiere of S08E01 Deep Breath on bbc one) we knew about 12th only his look. And he has his one second entry in The Day of  the Doctor and in The Time of the Doctor after the 11th regenerated, a bit longer... Now (29.10.2014) we are close to finale of S08 and we know a bit more. Not only the 12th Doctor is older, he is still mystery for Clara, who has it hard especially at the begin, to custom also to his not so empathic and warm nature... / 
Pred 23.08.2014 (premiéra S08E01 Hlboký nádych na bbc one) sme vedeli o 12tom Doktorovi, aký má kostým. A že mal svoj sekundový vstup v Deň Doktora a v Čas Doktora po tom, čo 11ty regeneroval, o čosi dlhší... Teraz (29.10.2014) sme blízko k finále S08 a vieme o niečo viac. Nie len že je 12ty Doktor starší, pre Claru je stále záhadou. Mala to ťažké, hlavne na začiatku, vyrovnať sa aj s jeho nie až tak empatickou a vrelou povahou...

****  Short flashbacks before it all begins / Krátke pohľady späť, kým to všetko začalo  *****

27.08.2014 - Three days after premiere of S08E01 Deep Breath - one thought about DW 8 - 12th will be great, no doubt. But, to  be honest, I will actually miss (maybe a woman's point of view?) that "boyfriend-who-definitely-wasn't-a boyfriend" Doctor - companion relationship (4th and Sarah Jane, 10th and Rose, 11th and Clara...). So I actually hope creators will bring adequate substitution :-). / 
 
Tri dni po premiére S08E01 Hlboký nádych - jedna myšlienka o DW 8 - 12ty bude úžasný, žiadne pochybnosti, ale aby som bola úprimná, ozaj mi bude chýbať (asi ženský pohľad na vec?) ten "priateľ-ktorý-ale-nebol-naozaj-priateľ" vzťah Doktor - spoločníčka (4tý a Sarah Jane, 10ty a Rose, 11ty a Clara...). Takže ozaj dúfam, že autori ponúknu primeranú náhradu :-).

Season 08

04.08.2013 - Introducing of the next Doctor to the world / Nasledujúci Doktor sa predstavil svetu here / tu.
7.1.2014 - Starting of filming of series 8 / Začiatok filmovania 8.série here / tu

 

 What's new on series 8 - this article will be regulary updated. / Čo je nové v 8. sérii - tento článok bude pravidelne aktualizovaný - read/čítaj here/tu.

 

  

Filming in Cardiff on 28.01.2014 - contains spoiler (although I didn't find any...) / Filmovanie v Cardiffe 28.01.2014 - obsahuje spoiler (hoci ja som nenašla žiadny...)


Filming of series 8  on Aberavon Beach
in Port Talbot, close to Cardiff, Wales. /

Filmovanie 8. série na pláži Aberavon
beach v Port Talbot, blízko Cardiffu, Wales.
Added / Pridané 21.5.2014                                                                             First BBC Trailer (May 2014)                      

                               

Click on picture and see more of filming /
Klikni na obrázok a pozri si viac z filmovania

23.06.2014 - Now we know it! 12th comes on 23. August 2014, 8:00pm on BBC one!!! /
                      Už to vieme! 12ty príde 23. augusta 2014


New Trailer on YT - this time longer - 20 second :-). / Nový trailer - teraz dlhší - 20 sekúnd :-)

 

13.07.2014 - Full length Trailer 
 


20.08.2014 - S08E01 is actully very close (can't wait :-) ), so it's time for some more info. / S08E01 sa skutočne blíži (neviem sa dočkať :-) ), tak je čas na nejaké nové informácie. Here / Tu.

 

 

 ****  end of flashbacks / koniec pohľadov späť  ****
 

Companions / Spoločníci

Clara Oswin Oswald (Jenna Coleman)
Clara will stay at last for 8. series... Rumours are on web, she will leave at the end of S08, and it will be pity and I will really miss her. Jenna is great actress and even more I see her as Clara even more I like her. She is older now, grown up and is English teacher on Coal Hill School. Soon she knew the new math teacher Danny Pink and we follow their more or less succesfull dates basically through the whole series 8.... / 
Clara ostane aspoň na 8. sériu... a na webe sa šíria klebety, že na konci série odíde, čo bude škoda, bude mi ozaj chýbať. Jenna je skvelá herečka a čím viac ju vidím, tým viac ju mám rada. Je teraz staršia, dospela a učí Angličtinu na Coal Hill School. Čoskoro sa zoznámi s Dannym Pinkom, učiteľom matiky a my sledujeme ich viac, alebo menej úspešné randenie vlastne počas celej 8. série....

 

Recurring Character / Postavy, ktoré sa opakovane vracajú

Danny Pink (Samuel Anderson)
is math teacher on the same Coal Hill School as Clara. Former soldier, with great deal of sence of humor and is liked by his students, colleagues and soon he starts to date with Clara. Actually the only one person, who is not so much fond of him is the Doctor... Danny soon finds out dating with secret time traveler is not so easy, Clara is always in rush, often tired and late, or even not able to come because of some not so clear reason... Danny once comments that it looks like Clara wants to look more interesting and mysterious... Quite soon (in S08E06 The Caretaker) Danny has opinion to know the Doctor and to find out, what's going on... /
je učiteľom matiky na rovnakej škole ako Clara - na Coal Hill School. Bývalý vojak s veľkým zmyslom pre humor je obľúbený u svojich študentov i kolegov a čoskoro začne s Calrou randiť. Vlastne jediným, kto nie je až tak nadšený Dannym,  je Doktor... Danny skoro zistí, že randiť s tajným cestovateľom v čase nie je jednoduché, Clara je večne v zhone, často unavená, mešká, dokonca nie je schopná prísť z nejakej nie celkom jasnej príčiny... Danny to raz komentuje, že to vyzerá, ako by sa Clara naschvál robila záhadnou a zaujímavou... Dosť skoro (v S08E06 - Školník) má Danny príležitosť spoznať Doktora azistiť, o čo tu vlastne ide...

Missy (Michelle Gomez)
We knew Missy already in S08E01 Deep Breath at the end scene, where Half-face Man after his death landed in her "Paradise" or "Promised Land" and Missy receives him with some mysterious hints about her affiliation to the Doctor... Since then is she the most mysterious character of 8. series. In S08E02 Into the Dalek another character - soldier Gretchen ends after her deadly mision in mysterious garden and Missy welcomes her in "Heaven" too. Then in S08E06 The Caretaker, policeman, the victim of Skovox Blitzer, becomes further "member" of Missy's Paradise and in S08E09 Flatline and S08E10 The Forest of the Night we see Missy at the end apparently watching the Doctor's and Clara's activity with mysterious notices and comments. And she doesn't look very kind by it... There are some guesses on web, Missy, btw. her "Paradise" is the conscience of the Doctor, or it collects the Doctor's failures... Hope we will know soon... /
Poznáme Missy už z S08E01 Hlboký nádych, kde na konci pristane Muž polovičnej tváre po smrti v jej "Raji", či "Zasľúbenej zemi" a Missy ho príjme so záhadnými narážkami na svoj vzťah k Doktorovi.. Odvtedy je Missy najzáhadnejšou postavou 8. série. V S08E02 Do vnútra Daleka ďalšia postava - vojak Gretchen skončí po svoej smrteľnej misii v záhadnej záhrade a Missy ju privíta v "Nebi". V S08E06 Školník, policajt, obeť Skovoxa Blitzera, sa stane "členom" Missyinho "Raja" a v S08E09 Naplocho a v S08E10 Les noci vidíme na konci Missy, ako zjavne pozoruje aktivity Doktora a Clary a má k nim záhané poznámky a komentáre. A nevyzerá pritom veľmi láskavo... Je veľa dohadov na webe, že Missy, resp. jej "Raj" je svedomím Doktora, alebo že je to zbierka jeho zlyhaní... Dúfam, že skoro budeme vedieť...
Read more / Čítaj viac here / tu.

Monsters / Príšery

By well known Daleks and Zygons there are some new monsters in series 8. Even mysterious Missy we can consider at the moment for a monster... / Popri známych Dalekoch a Zygonoch sú v 8. sérii aj nové príšery. Aj záhadnú Missy možno -  zatiaľ - považovať za monštrum...

Teller
Coming soon ... / Pripravujem ....


 

 Skovox Blitzer

 

 

 

 


Seson 09

What's new on series 9 - read this regulary updated article /

Čo je nové v sérii 9 - čítaj tento pravidelne aktualizovaný článok.

 

 16.9.2015 - After long long waiting since Christmas special 2014, finally seson 9 is here! / Po predlhom čakaní, od Vinočného špeciálu v 2014 roku, konečne je tu 9. séria!

19.9.2015, bbc one, 19:40
premiere of S09E01 Magician's Apprentice /

premiéra S09E01 Čarodejov učeň
Trailer

  

....

 

TOPlist