Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

DW-Adversaries / DW-Nepriatelia

Adversaries / Nepriatelia

There is long list of Doctors adversaries - diverse creatures and villains, so I present here for first only some of them: / Existuje dlhý zoznam nepriateľov Doktora - rôzne kreatúry a zlosynovia, takže pre začiatok tu predstavím len niektorých:

  • The Master / Master
  • Daleks / Dalekovia
  • Zygons / Zygoni
  • Cybermen / Kyberľudia
  • Weeping Angels / Plačúci anjeli
  • Silent / Ticho
  • Madam Kovarian

The Master / Vládca

The Master is the archenemy of Doctor. He is renegade Time Lord who desires to rule the universe. As Time Lord he can regenerate, so we could see many faces of him in time (actors from left to right: Roger Delgado, Peter Pratt, Anthony Ainley, Eric Roberts, Derek Jacobi, John Simm). The last (John Simm) one we could see first in S03E11 "Utopia" where he is masked as human beying Professor Yana (Derek Jacobi), genius who wants to save human race and reveals with help of Time Lords pocket watch his right identity as Master, and in S03E12 "The Sounds of Drums" and S03E13 "Last of the Time Lords" where he seemingly dies. Masters critical conrontation with 10th Doctor comes in S04E18  "The End of the Time". /

Vládca je úhlavným nepriateľom Doktora. Je to Pán času - odpadlík a zradca, ktorý túži ovládnuť vesmír. Ako Pán času môže regenerovať, preto sme mohli v priebehu času spoznať veľa jeho tvárí (herci zľava doprava: Roger Delgado, Peter Pratt, Anthony Ainley, Eric Roberts, Derek Jacobi, John Simm). Posledého (John Simm) z nich sme mohli vidieť prvý krát v S03E11 "Utópia", kde je maskovaný ako ľudská bytosť profesor Yana (Derek Jacobi), génius, ktorý chce zachrániť ľudskú rasu a ktorý na konci odhalí (s pomocou vreckových hodiniek Pána času) svoju pravú identitu, potom v S03E12 "Zvuk bubnov" a v S03E13 "Posledný z Pánov času", kde zdanlivo umiera. Vládca sa v rozhodujúcej konfrontácii s 10tym Doktorom stretne až v S04E18 "Koniec času".

And after seeing S08E11 Dark Water and S08E12 death in Heaven in November 2014 we know, that latest incarnation of him is mysterious Missy Michelle Gomez). /

A po zhliadnutí S08E11 Temná voda a S08E12 Smrť v nebi v novembri 2014 vieme, že jeho najnovšou inkarnáciou je záhadná Missy (Michelle Gomez).

 

Daleks / Dalekovia

Daleks
are the oldiest enemies of Doctor and entire Time Lords and rest of universe, first appeared already in 1963. Actual creature alike octopuses with large brain is hidden in mechanical armour shell. In legendary Time War Daleks were allegedly totaly distroyed together with entire Tme Lords and Gallifrey, but some of them obviously succeded to escape so they occures from time to time as a huge threat for whole universe, e.g. in S01E12 "Bad Wolf", S01E13 "Parting of the Ways", S03E04 "Daleks in Manhattan", S05E03 "Victory of Daleks", S07E01 "Asylum of Daleks"... /

Dalekovia sú najstarší nepriatelia Doktora a všetkých Pánov času a zvyšku vesmíru, ktorí sa prvý raz objavili už v r. 1963. Vlastná bytosť je chobotnici podobná kreatúra s veľkým mozgom, ukrytá v mechanickom kovovom pancieri. V legendárnej Časovej vojne boli údajne celkom zničení, spolu so všetkými Pánmi času aj s planétou Gallifrey, niektorým sa ale zjavne podarilo uniknúť, a tak sa z času na čas objavia ako obrovská hrozba pre celý vesmír, napr. v SO1E12 "Zlý vlk", S01E13 "Cesty sa rozchádzajú", S03E04 "Dalekovia na Manhattane", S05E03 "Víťazstvo Dalekov", S07E01 "Azyl Dalekov"...


History of the Daleks / História Dalekov 1963 - 2012 

...

 

 

Zygons / Zygoni

Zygons are a race of metamorphic humanoids who posses the ability to change their appearance in ad-lib being as very effective art of disguise enabling to infiltrate easily wherever. Their home planet Zygor was destroyed by stellar explosion, since then they have no home. Their first and the only one appearance was in episode of 4th Doctor in "Terror of the Zygons" in 1975. After that they were only mentioned e.g. by Brigadier Lethbridge-Stewart (of U.N.I.T.) in episode of 5th Doctor "Mawdryn Undead", by 11th Doctor in S05E12 "Pandorica Opens", S07E04 "Power of Three". Zygons return in "The Day of the Doctor" - 50. Anniversary Special, where one of the main character is daughter of Lethbridge-Stewart... /

Zygoni sú rasou metamorfných humanoidov, disponujúcich schopnosťou meniť svoj vzhľad na ľubovoľnú bytosť, čo je veľmi efektívny spôsob maskovania, ktorý im umožňuje ľahko sa hocikam infiltrovať.  Ich domovská planéta Zygor bola zničená pri výbuchu hviezdy, odvtedy sú bez domova. Prvý a zároveň jediný raz sa objavili v epizóde 4tého Doktora "Teror Zygonov" v r. 1975. Potom už boli o nich len zmienky, napr. generál Lethbridge-Stewart (z U.N.I.T.) ich spomenie v epizóde 5teho Doktora "Mawdryn nemŕtvy", zmienka je aj v epizódach 11teho Doktora S05E12 "Pandorica sa otvára" a S07E04 "Sila troch". Zygoni sa vrátia v špeciáli k 50. výročiu "Deň Doktora", kde jednou z hlavných postáv je dcéra Lethbridgea-Stewarta...


(U.N.I.T. - United Nations Intelligence Taskforce, since 2005 UNified Intelligence Taskforce - fictional military organisation which investigate and combat paranormal and extraterrestrial threat to Earth.
Appearance in series Doctor Who, Torchwood, The Sarah Jane Adventures. /

U.N.I.T. - Spravodajské sily Spojených národov, od 2005 Zjednotené spravodajské sily - fiktívna vojenská organizácia, ktorá skúma a bojuje s paranormálnymi a mimozemskými hrozbami pre Zem.
Objavuje sa v seriáloch Doctor Who, Torchwood a Dobrodružstvá Sarah Jane.)

Cybermen / Kyberľudia

Cybermen were originaly total organical species of humanoids. New variation of them was created in paralell universe by inventor who wanted to save human life by transplantating of human brain into powerfull metal body. Entire acivities of these Cybermen are distance-controled. This version  of Cymermen played critical role also in my favorite episode S02E13 "Doomsday"... /

Kyberľudia boli pôvodne úplne organickým druhom humanoidov. Novú variáciu vytvoril vedec v paralelnom vesmíre, ktorý chcel zachovať ľudské životy tým, že ľudský mozog transplantoval do pevného kovového tela. Všetky činnosti týchto Kyberľudí riadil diaľkovým ovládaním. Táto verzia Kyberľudí zohrala rozhodujúcu úlohu aj
v mojej obľúbenej epizóde S02E13 "Súdny deň"...

 

Weeping Angels / Plačúci anjeli

Weeping Angels are the most dangerous creatures of universe. They can only move when they are not seen (thence the famous "don t blink!"). They kill beings in their stone embrase, but the main life power they exhaust from energy rices from sending other beings frequently into the past. First they appeared in S03E10 "Blink", then in S05E04 "Time of the Angels", S05E05 "Flesh and Stone". And they are the reason why we had to farewell with Amy and Rory Williams in S07E05 "Angels take Manhattan"... /

Plačúci anjeli sú najnebezpečnejšie stvorenia vesmíru. Môžu s hýbať, len keď ich nikto nevidí (odtiaľ to známe: "Ani nemrkni!"). Zabíjajú bytosti svojim kameným objatím, ale hlavnú životnú silu čerpajú z energie, ktorá vzniká pri opakovanom presune iných bytostí do minulosti. Prvý raz sa objavili v S03E10 "Žmurknutie", potom v S05E04 "Čas anjelov", S05E05 "Telo a kameň". A kvôli anjelom sme sa museli rozlúčiť s Amy a Rorym Williamsom v S07E05 "Anjeli obsadzujú Manhattan"...


 

Silent / Ticho

Silent is religious order who are intent to kill the Doctor to prevent him to answer the oldest queistion in the universe, "Doctor Who?". They believe silence would fall when this question is asked and made a number of attempts to destroy the Doctor. They have the chilling ability of only being remembered when they are seen. As soon as you look away you forget all knowledge of their existence. Their first appearance was in S06E01 The Impossible Astronaut and S06E02 The Day of the Moon with 11th Doctor (Matt Smith). /

Ticho je náboženský rád, ktorý zamýšľa zabiť Doktora, aby predišli jeho odpovedi na najstaršiu otázku vo vesmíre "Doktor kto?". Verie, že ticho padne, keď bude vyslovená otázka a veľakrát sa pokúsia zničiť Doktora. Majú mrazivú schopnosť, že s ich pamätáme, len kým ich vidíme. Akonáhle sa odvrátime, zabudneme, že vôbec existujú. Prvý krát sa objavili v S06E01 Nemožný astronaut a v S06E02 Deň mesiaca s 11tym Doktorom (Matt Smith). 

Madam Kovarian

Madam Kovarian (Frances Barber) is associated with religious order Silence. Her Eye Drive allowed her to remember the "memory-proof" Silence. She is cruel, sadistic, manipulative and psychotic woman who deeply hates the Doctor. She is desperate to destroy him due to a prophecy that he would be directly involved in an event which would destroy entire universe. Some time after Amys and Rorys honeymoon (in S06E00 Chritmas special "Christmas Carol) she kidnapped pregnant Amy, took her to Demons Run in 52. century, replacing her by distance-controled Ganger (duplicate of inteligent Flesh) to steal her baby, Melody Pond to "train a girl to kill the Doctor".  First appearance of Madam Kovarian was in S06E03 The Curse of the Black Spot, then in S06E04 Rebel Flesh, S06E06 Almost People. Even in S06E07 A Good Man Goes to War we realised under which name Melody Pond moves up. Last appearance of Madam Kovarian is in S06E13 The Wedding of River Song". /

Madam Kovarian (Frances Barber) je spojenkyňou náboženského rádu Ticho. Očný disk jej umožňuje pamätať si "nezapamätateľných" Tichákov. Je to krutá, sadistická, psychotická a manipulatívna žen, ktorá hlboko nenávidí Doktora. Zúfalo sa snaží zničiť ho, pretože verí veštbe, podľa ktorej bude Doktor priamo zapletený do udalosti, ktorá zničí celý vesmír. Unesie tehotnú Amy Pondovú, vezme ju do Skrýše Démonov v 52. storočí a nahradí ju diaľkovo ovládaným Gangerom (duplikátom z inteligentného Cesta). Ukradne jej bábätko, Melody Pondovú, aby z nej "vytrénovala dievča, ktoré zabije Doktora". Prvý krát sa madam Kovarian objaví v S06E03 Kliatba čiernej škvrny, v S06E04 Rebelské Cesto, S06E05 Skoro ľudia. Až v S06E07 Dobrý muž ide do vojny sa dozvieme, pod akým menom Melody Pond vystupuje. Posledný krát sa objaví madam Kovarian v S06E13 Svadba River Songovej. 

 

TOPlist