Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Movies‚ series / Filmy‚ seriály

New Movies and TV series / Nové filmy a TV seriály

Lates Discoveries - Movies, TV series / Najnovšie objavy - filmy, TV seriály

  • Torchwood
  • Sarah Jane Adventures / Dobrodružstvá Sarah Jane
  • Parade's End / Koniec prehliadky
  • Castle / Castle na zabití / Vtierka Castle 
  • FARGO
  • The Private Life of Sherlock Holmes / Súkromný život Sherlocka Holmesa
  • The Lion, the Witch and the Wardrobe / Lev, čarodejnica a skriňa
  • The Imitation Game / Kód Enigmy
  • Republic of Doyle / Doyleov okres - series/seriál

Previous discoveries on my site / Predošlé objavy na mojej stránke Fanofdetectivestories

Torchwood

Torchwood is a British science fiction TV series of BBC production aired in 2006 - 2011 (4 series) on BBC as spin-off from Doctor Who series. The show depicts a small team of alien-hunters known as Torchwood Three based in Cardiff. Creator: Russell T. Davis, Theme Music by: Murray Gold, Composers: Ben Foster, Murray Golg.
I've just seen (18.04.2014) first three episodes of series 1 and wow! It's simply great and that's why it must be here - in my new discovery. I like sci-fi genre but these British (Doctor Who inclusive) are something special! Don't know what it is, they are so different as famous American Star Gates, Start Treks, Star Wars... and so so much better!  But attention! Torchwood is - in contrast to Doctor Who - aimed only to adult audience and can be often rather rough and hard. I know what I say - between whiles I've seen whole S01 and S02... /

Torchwood je britský televízny sci-fi seriál z produkcie BBC, vysielaný v r. 2006 - 2011 (4 série) na BBC, ktorý vznikol ako vedľajší produkt seriálu Doctor Who. Seriál zobrazuje malý team lovcov mimozemšťanov známy ako Torchwood tri a sídliaci v Cardiffe. Tvorca: Russell T. Davis, hudba: hlavná téma: Murray Gold, skladatelia: Ben Foster a Murray Gold.
Práve som videla (18.04.2014) prvé tri epizódy prvej série a wow! Jednoducho skvelé, a preto to musí byť v mojich nových objavoch. Mám rada sci-fi žáner, ale britské (vrátane Doctor Who) sú niečo extra! Neviem, v čom to je, sú tak odlišné od známych amerických Hviezdnych brán, Star Trekov, Hviezdnych vojen... a o toľko lepšie! Ale pozor! Torchwood je - na rozdiel od Doctor Who - určený len dospelým divákom, a vie byť často dosť drsný. Viem, čo hovorím, medzičasom som videla celú S01 a S02...

 

 

           
          Toshiko                      Ianto                   Jack                      Gwen                        Owen

Main characters / Hlavné postavy

Captain Jack Harkness (John Barrowman) - Comes from planet Boa, formerly time-travelling time agent from the distant future (51th century) 
employed by Time Agency, who has lived on Earth as immortal since 19th century, rather mysterious man, we can only step-by-step get snippets of his life story. E.g. that their bosses in Time Agency removed him two years of his memories as a punishment for his lapses, so he only foggy knows hes somehow guilty of the death of his younger brother... For his immortality he owes Rose Tyler, who resurrected him after he was killed by Daleks, and as Rose after absorbing time vortex was almost omnipotent, she unintended made him at the same time immortal (Doctor Who S01E13 - The Parting of the Ways). It could sound great - immortal, but it isnt - actually Jack can die, with all its pain and aw, but he comes to  life again. And you can hardly imagine how many times it already happens during his life... / series: S01 - S04...  /

 - Pochádza z planéty Boa, bývalý časový agent z ďalekej budúcnosti (51. storočie) cestujúci v čase - zamestnanec Časovej agentúry,  ktorý žil na Zemi  ako nesmrteľný od 19. storočia, veľmi záhadný muž, o ktorom len postupne získavame kúsky informácií o jeho živote. Napríklad, že jeho bosi z Časovej agentúry mu za trest za jeho poklesky vymazali dva roky jeho spomienok, a tak  len hmlisto vie, že je akosi zodpovedný za smrť svojho mladšieho brata... Za svoju nesmrteľnosť vďačí Rose Tylerovej, ktorá ho vzkriesila po tom, čo ho zabili Dalekovia a keďže bola po vstrebaní časového víru skoro všemocná, neúmyselne ho zároveň spravila nesmrteľným (Doctor Who S01E13 - Cesty sa rozchádzajú). Može to znieť skvelo - nesmrteľný, ale nie je to tak, vlastne Jack môže umrieť, so všetkou tou bolesťou a hrôzou, ale vždy znovu ožije. A je ťažké predstaviť si, koľko krát sa to už stalo za jeho života... / série: S01 - S04

Torchwood Institute (simply Torchwood) is secret organisation founded by Queen Victoria in 1879 after events in Doctor Who episode S02E02 Tooth and Claw (with 10th, David Tennant), to protect the Earth against extra-terrestrial threat. Its name is after manor-house where those events happened. Irony is, after them the Doctor was considered by the Queen Victoria as such a threat too, although he just saved her life, and was with Rose renvoyed from UK for ever... /
Torchwoodsky inštitút (skrátene Torchwood) je tajná organizácia, ktorú založila Kráľovná Viktória v r. 1879, po udlostiach v epizóde S02E02 Zub a pazúr (s 10tym - David Tennant), aby chránila Zem pred mimozemskou hrozbou. Inštitúd dostal meno po panskom sídle, kde k tým udalostiam došlo. Je iróniu, že Kráľovná Viktória po nich za takú hrozbu považovala aj Doktora, hoci jej práve zachránil život, a aj s Rose ho navždy vyhostila z UK...


(Time Agency was organisation existing in about 49th - 52nd century established to manipulate history and to remove "rogue elements". It employed time-agents equipped with wrist straps which enabled them to travel through the time on missions of unspecified often doubtful nature. Time-agents should be "unvisible" - they should leave no traces of their activities in certain time and place... /
Časová agentúra bola organizácia existujúca niekedy medzi 49. - 52. storočím, založená, aby manipulovala históriu a odstraňovala "ničomníkov". Zamestnávala časových agentov vybavených náramkom, ktorý im umožňoval cestovať v čase na misie nešpecifikovanej, často pochybnej, povahy. Časový agent mal byť "neviditeľný", nesmel nechať akúkoľvek stopu svojej činnosti na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase...)


Gwen Cooper (Eve Myles) - the female lead, join the team in S01E01, former Constable of Cardiff police /
                                            hlavná ženská postava, pridá sa k teamu v S01E01, predtým Konstábel u polície
                                            v Cardiffe / S01 - S04

Owen Harper (Burn Gorman) - medical officer / dôstojník - lekár / S01 - died in S02E13
Toshiko Sato (Naoko Mori) - computer specialist / počítačová špecialistka / S01 - died in S02E13
Ianto Jones (Gareth David-Lloyd) - general factotum-cum-admistrator / hlavný administrátor / S01 - S03E04


After S03 only Jack, Gwen remain and former Torchwood three existed no more. In S04 - Miracle Day - new faces, Rex and Esther, appear: /
Po S03 ostali len Jack a Gwen a pôvodný Torchwood tri prestal existovať. V S04 - Deň zázrakov - sa objavili nové tváre, Rex a Esther:


 

 


    Rhys                      Rex                   Esther                

Rhys Williams (Kai Owen) - Gwen's partner, later (S02) husband, .... /
                                        - partner, neskôr (S02) manžel Gwen /main character / hlavná postava in S03 - S04

Rex Matheson (Mekhi Phifer) - CIA agent who, for a while became member of "new" Torchwood /
                                               - Agent CIA, ktorý sa na chvíľu stane členom "nového" Torchwoodu / S04

Esther Drummond (Alexa Havins) - CIA agent - analysist, who helps Torchwood too /
                                                    - Agentka - analytička CIA, ktorá tiež pomáha Torchwoodu / S04

                                                  
Trailer 1-2-3 Series
(one fan done it as tribute and to introduce series to non-fans / jedenfanúšik ho vyrobil ako poctu a aby predstavil seriál tým, čo ho nepoznajú)


Interest / Zaujímavosť
In S02E06 Reset and S02E07 Dead Man Walking - guest star was Martha Jones (Freema Agyeman) - former companion of 10th Doctor in series Doctor Who - as doctor and member of UNIT. /
V S02E06 Reset a S02E07 Chodiaca mŕtvola - hosťovala Marta Jones (Freema Agyeman) - bývalá spoločníčka 10. Doktora v seriáli Doctor Who - ako lekárka, členka UNIT.

                                                                     Reset - show / ukážka
      

 

Series 3 - Children of the Earth / 3. Séria - Deti Zeme
This amazimg, thrilling an moving series is something special, it has only five parts - Day one to Day five. Over the course of two days, all the children of the world stop for a while in their tracks, and speak, in unison and in English, "We are coming" and for first nobody can explain it. Only in Torchwood three  they locate airwaves the frequency of which points on alien art named 456. The knowledgeable are slowly sure there is a threat coming, with which the humans cannot manage... Jack Harkness (and whole his team) is in danger because he was in 1965 in Scotland involved in similiar situation and someone of govermmental sphere doesn't want him to speak... Govermmental official John Frobisher (Peter Capaldi) is commisioned by prime minister to negotiate with aliens and they have apalling demand - 10% children of the world (moreover for terrible use), otherwise they kill whole humankind of the world... Fascinating drama about how quickly is baffled ruling sphere disposed to grant aliens and reduce whole cataclysm to the only worry - how to select those 10% and how to keep it top secret... Grand finale when Ianto Jones dies (Day four) and then in Day five, whole humankind is saved on the highest cost - life of one 8-year old boy - grandson of Jack Harkness... /

Táto úžasná, napínavá a dojímavá séria je niečo extra, má len päť častí - Prvý deň až Piaty deň. Počas dvoch dní deti celého sveta zrazu zastanú na chvíľu v pohybe a unisono anglicky hovoria "Prichádzame". Najprv to nikto nedokáže vysvetliť, len v Torchwood tri zachytia vlny frekvencie ukazujúcej na mimozemšťanov nazvaných 456. Znalí veci pomaly získavajú istotu, že prichádza hrozba, s ktorou si ľudstvo nedokáže poradiť... Jack Harkness (a celý jeho team) je v nebezpečenstve, pretože v r. 1965 v Škótsku bol  zapletený do podobnej udalosti a niekto z vládnych kruhov nechce, aby prehovoril... Premiér poverí vládneho úradníka Johna Frobishera (Peter Capaldi), aby s mimozemšťanmi vyjednával a tí majú desivú požiadavku - 10% zo všetkých detí sveta (naviac na strašný účel), inak vyhubia celé ľudstvo na Zemi... Fascinujúca dráma o tom, ako rýchlo sú vládnuce kruhy ochotné vyhovieť požiadavke mimozemšťanov a zredukujú celú katastrofu na jediný problém - ako vybrať tých 10% a udržať to v tajnosti... Veľké finále, kedy umiera Ianto Jones (Štvrtý deň) a potom, v Piaty deň je celé ľudstvo zachránené za najvyššiu cenu - život jednoho 8-ročného chlapca - vnuka Jacka Harknessa...

Children of the Earth / Deti Zeme                                    Day five

   


4. Series - Miracle Day (10 episodes) / 4. séria - Zázračný deň (10 epizód)
After third series previous Torchwood three exists no more. Only Jack Harkness and Gwen Cooper stayed alive and Jack left the Earth, nobody knows where he is now. Gwen lives now with her husband Rhys Williams and their baby i
n Scotland on secret place in program for witness protection. And one day miracle happens - first it's known only as curiosity of some New Your hospitals, later it's clear that its world wide phenomene - no one died that day. Nobody can explain it and miracle continue with all it's appaling effects - even deadly ill or injured people cannot die, demand for "pain-killers" grows, hospitals are overflowed, slowly whole world have no place for such people, murder or suicide become impossible, it39s clear that there are millions of alive deads... For first it seems that behind whole "miracle" stays huge pharmaceutical concern and it's supposed earns...And ruling spheres all over the world prepare and execute selective proceedings, started with categorisation of people after grade of their "livingness", with mostly appaling conclusion - concentration camps for secret liquidations of incurably ill and injured start to spring... In this total cataclysm only Torchwood with help of two couraged CIA agents Rex Matheson and Esther Drmmond can find real causer of miracle, which as they detect at the end, has it's certain relation with Jacks life and one particular man he met on Coney Island, USA in 30-ties of 20. century... Again amazig, thriling and often very rough drama about prooving of human courage and character... /

Po tretej sérii pôvodný Torchwood tri neexistuje. Nažive ostali len Jack Harkness a Gwen Cooperová a Jack opustil Zem, nikto nevie, kam sa podel. Gwen teraz žije s manželom Rhysom a ich bábatkom na tajnom mieste v Škótsku, v programe na ochranu svedkov. A jedného dňa sa stane zázrak - najprv to je známe len ako kuriozita niekoľkých nemocníc v New Yorku, neskôr je jasné, že ide o celosvetový fenomén - v ten deň nikto neumrel. Nikto to nevie vysvetliť a zázrak pokračuje, so všetkými desivými následkami - ani smrteľne chorí a zranení nemôžu umrieť, dopyt po "zabijákoch bolesti"  rastie, nemocnice sú preplnené, pomaly celý svet už nemá dosť miesta pre takýchto ľudí, vražda a samovražda sú nemožné, je jasné, že už sú milióny živých mŕtvych... Najprv sa zdá, že v pozadí je obrovský farmaceutický koncern a jeho predpokladané zisky... A vládnuce kruhy na celom svete pripravujú a vykonávajú selektívne opatrenia, počnúc kategorizáciou ľudí podľa stupňa ich "živosti", ktorých nahrozivejším dôsledkom sú vznikajúce koncentračné tábory na tajnú likvidáciu nevyliečiteľne chorých a ranených...
V tejto totálnej katastrofe môže len Torchwood s pomocou dvoch statočných agentov CIA, Rexa Mathesona a Esther Drummondovej, vypátrať pôvodcu zázraku, ktorý, ako v závere zistia, má určitý vzťak k Jackovmu životu a k mužovi, ktorého stretol na Coney Island v USA v 30. rokoch 20. storočia... Znovu úžasná, napínavá, často drsná dráma o skúške ľudskej statočnosti a acharakteru...

Trailer                                                                           Starz Studios - Miracle Day - behind the scenes
                                                                                                            Zázračný deň - za scénou

    

Interest / Zaujímavosť

Gwen Cooper, Ianto Jones and Jack Harkness meet 10th Doctor in two episodes of Doctor Who - S04E12 Stolen Earth and S04E13 Journeys End and togehther fight against Davros, who steals the Earth and 26 another planets for his devil plan - to distroy entire universe and reality... Click on picture for gallery. /
Gwen Cooper, Ianto Jones a Jack Harkness sa stretnú s 10tym Doktorom v dvoch epizódach Doctora Who - S04E12 Ukradnutá Zem a S04E12 Koniec cesty a spolu bojujú proti Davrosovi, ktorý ukradne Zem a ďalších 26 planét, aby uskutočnil svoj diabolský plán - zničiť celý vesmír a realitu... Klikni na obrázok a pozri si galériu.

     Stolen Earth - Trailer                                                      Journeys End - Trailer                                     

   

 

 

 

Sarah Jane Adventures / Dobrodružstvá Sarah Jane

Sarah Jane Adventures is British science fiction series in BBC produkction, spin-off from Doctor Who, created by Russell T. Davis, aired in 5 seasons in 2007 - 2011. In contrast to Torchwood this is teenage series. Was twice nominated for BAFTA and in 2010 won Royal Television Society award for Best Childrens Drama. Series Focuses adventures of middle-aged investigative journalist Sarah Jane Smith. /

Dobrodružstvá Sarah Jane je britský sci-fi seriál z produkcie BBC, spin-off seriálu Doctor Who, vytvoril Rusell T. Davis a vysielal sa v 5 sériách v rokoch 2007 - 2011. Na rozdiel od Torchwood sú cieľovou skupinou teenageri. Seriál bol dva razy nominovaný na BAFTA a v r. 2010 vyhral cenu Kráľovskej televíznej spoločnosti za Najlepšiu dráma pre deti. Sleduje dobrodružstvá investigatívnej novinárky stredných rokov Sarah Jane Smith.
              Clyde  Sarah Jane  Luke  Rani

Main characters / Hlavné postavy

Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen) is journalist who in her youth occures in series Doctor Who and knew several incarnations of Doctor - 3rd Doctor and 4th Doctor with whoom he has very close relationship, then years later she met 10th incarnation in DW episode S02E03 School Reunion and their meet was very mooving... Now-a-days she is investigative journalist who with help of her son Luke and his friends and with special support of computer Mr. Smith (voice - Alexander Armstrong) and dog-robot K-9 (voice - John Leeson) fights against enemy aliens threat. /
 

Sarah Jane with 3rd Doctor        with 4th Doctor          with 10th Doctor

Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen) je novinárka, ktorá vystupovala vo svojej mladosti v seriáli Doctor Who a poznala viaceré jeho inkarnácie - tretieho, štvrtého, s ktorým mala veľmi blízky vzťah a neskôr, po rokoch stretáva desiateho v DW epizóde S02E03 Zmierenie v škole, a toto stretnutie je veľmi dojímavé. V súčasnosti je investigatívnou novinárkou, ktorá s pomocou svojho syna, jeho priateľov a so špeciálnou podporou počítača Mr. Smitha (hlas - Alexander Armstrong) a psa-robota K-9 (hlas - John Leeson) bojuje proti hrozbe nepriateľských mimozemšťanov.

 

Luke Smith (Tommy Knight) Janes adoptive son / adoptívny syn Jane

Clyde Langer (Daniel Anthony) Lukes school friend / Lukov spolužiak

Rani Chandra (Anilji Mohindra) Lukes school friend and neighbour / Lukova spolužiačka a susedka

I have seen already some episodes and although Im not teenager for long long time I like it. And btw it would be great our TV would have at least a "chip" of such brilliant programms for youth... I like especially episodes in which occure characters from Doctor Who and thats why I present here just these shows. /

Videla  som už pár epizód a hoci už nie som teenager veľmi dlhý čas, páči sa mi to. A, mimochodom, bolo by fajn, keby naša televízia mala aspoň "zlomok" takých brilantných programov pre mladých... Obzvlášť sa mi páčia tie epizódy, kde sa objavujú postavy z Doctora Who a preto uvádzam práve tieto ukážky.

S02E12 - Enemy of the Bane / Nepriateľ z Bane
presents famous Brigadier Sir Alistair Gordon Lethbridge-Stewart (Nicholas Courtney). Sarah Jane visited retired Brigadier because she needs to visit Black Archive (archive of UNIT full of extraterrestrial artifacts) and take there Bane artifact Tungusca scroll. Sarah Jane have to give it to alien from Bane Mrs Wormwood, who kidnapped Luke. Allegedly Mrs Wormwood wants to save the Earth - aliens of Bane look for the scroll too and with its helpl they intend to conquer whole Galaxy.... / 

uvádza známeho generála sira Alistaira Gordona Lethbridge-Stewarta (Nicholas Courtney). Sarah Jane navštívi penzionovaného generála, pretože sa potrebuje dostať do Čierneho archívu (archív UNIT plný mimozemských artefaktov) a vziať tam Tungusskú špirálu. Sarah Jane ju musí dať mimozemšťanke z Bane pani Wormwoodovej, ktorá uniesla Luka. Pani Wormwoodová chce údajne zachrániť Zem - mimozemšťania z Bane tiež hľadajú špirálu a s jej pomocou chcú ovládnuť celú galaxiu...

 S03E06 - The Wedding of Sarah Jane Smith / Svadba Sarah Jane Smith
presents 10th Doctor (David Tennant). Sarah Jane after long years living alone, only with Luke at last met the "man of her life" Peter Dalton (Nigel Havers) and intend to marry him. Short before their "yes", just after the question "is there anybody who has something against..." brakes in the 10th Doctor with his "Stop it! Now!". The reason why he did it is mysterious but soon its clear the marriage would be very dangerous for Sarah Jane... /

uvádza 10teho Doktora (David Tennat).  Sarah Jane po rokoch osamelého života, len so synom Lukom, konečne stretla "muža svojho života" Petera Daltona (Nigel Havers) a chystá sa svadba. Krátko pred ich "áno", práve po otázke "je niekto, kto má niečo proti..." vtrhne dnu 10ty Doktor s jeho "Zastavte to! Hneď!". Dôvod, prečo to urobil, je záhadný, ale čoskoro je jasné, že svadba by bola pre Sarah Jane veľmi nebezpečná... 

 

    


S04E05, 06 - Death of the Doctor / Smrť Doktora
presents 11th Doctor (Matt Smith) and former companion of 3rd Doctor Josephine "Jo" Grant alias Jo Jones (Katy Manning). Colonel Karim from UNIT comes to Sarah Jane home to inform her that the Doctor is dead. Sarah Jane doesnt want to believe (she thinks she "knew" it if it happens and would feel something in her heart if it was a true) but is ready to visit with Luke, Clyde and Rani UNIT Base 5 to take a part on farewell ceremony. At the place she suprisingly meets Graske aliens, who allegedly organise whole event. What a surprise for Sarah Jane when Jo Grant comes, with her grandson, too. Somethings wrong and somethings in the air, Luke and his friends reveal part of the true reason why Sarah Jane and Jo are here - Graske want with help of special apparatus detect from them the key to TARDIS... and between while Doctor is stranded on dangerous planet... /

uvádza 11teho Doktora (Matt Smith) a bývalú spoločníčku 3tieho Doktora Josephine "Jo" Grant alias Jo Jones (Katy Manning). Plukovník Karimová z UNIT prichádza k Sarah Jane domod, aby jej oznámila, že Doktor je mŕtvy. Sarah Jane nemôže uveriť (myslí si, že by "vedela", keby sa to stalo, že by to cítila v srdci, keby to bola pravda) ale je pripravená odísť, s Lukom, Clydeom a Rani, na Základňu UNIT 5, aby sa zúčastnila rozlúčkovej ceremónie. Na mieste s prekvapením stretáva mimozemšťanov Graskov, ktorí údajne celú udalosť organizujú. Aké prekvapenie pre Sarah Jane, keď príde aj Jo Grant, so svojím vnukom. Niečo je zle, niečo je vo vzduchu, Luke a jeho priatelia čiastočne odhalia pravú príčinu, prečo sú tu Sarah Jane a Jo - Graskovia chcú s pomocou špeciálneho zariadenia dostať zo Sarah Jane a Jo kľúč k TARDIS... a Doktor je zatiaľ uviaznutý na nebezpečnej planéte...

 

My Sarah Jane - Tribute to Elisabeth Sladen 01.02.1946 - 19.04.2011
click on picture and read/
klikni na obrázok a čítaj

       

....
 

Parade's End / Koniec prehliadky

Click on picture right and watch HBO Trailer /

Klikni na obrázok vpravo a sleduj HBO Trailer

 

 

 

Parades End (2012) is BBC/HBO/VRT five-part miniseries based on novel by Ford Madox Ford about love triangle between conservative and old-fashioned Christopher Tietjens (Benedict Cumberbatch), his unfaithful and vindictive but very beatiful wife Silvia (Rebecca Hall) and young suffragette Valentine Vannop (Adelaide Clemens) during the World War I. Sounds quite banal but isn't and not only thanks to great actors. Christopher Tietjens is brilliant employee of Statistic department and works for British government, He is well-educated, deap-read, well-oriented and clever man. Unconditional honest, used to always and to everyone say his meaning. He married Silvia although (or just because?)  he's not sure weather the child she waited was his or not. But it seems Silvia is not thankful, just reversal. She's of rather complicated nature, always wants just what she cann't have, she even hates Christiphers graps for her misdemeanours and unfaith. They live in decent desillusion till Christipher once meet young Valentine who adores him since that first moment. Inspite of possible favour of his brother Christopher spends some years in France on front and at the end of war he has to decide at last with him he wants to live... I don't know the novel but the adaptation is very especially made as sum of seemingly non-relevant snippets of short dialogs and scenes, which together make amazing mosaic of area. First I saw a short part of one episode during my journey to UK in September 2012. What a nice surprise when I turn on TV in my hotel room one evening in London and first face I saw was Benedict Cumberbatch as Christopher Tietjens :-) /

Koniec prehliadky (2012) je päťdielny miniseriál z produkcie BBC/HBO/VRT, inšpirovaný románom Forda Madoxa Forda, o ľúbostnom trojuholníku medzi konzervatívnym a staromódnym Christopherom Tietjensom (Benedict Cumberbatch), jeho nevernou, pomstivou, ale veľmi krásnou ženou Silviou (Rebecca Hall) a mladou sufražetkou Valentine Vannopovou (Adelaide Clemens) počas prvej svetovej vojny. Zdanlivo banálny príbeh, ale nie je a nielen vďaka skvelým hercom. Christopher Tietjens je brilantným zamestnancom Štatistického úradu a pracuje pre britskú vládu. Je vzdelaný, sčítaný, rozhľadený a múdry. Bezvýhradne čestný, zvyknutý vždy a každému povedať svoju mienku. Oženil sa so Silviou, hoci (alebo práve preto?), že si nebol istý, či dieťa, ktoré Silvia čaká, je jeho. Zdá sa však, že Silvia mu nie je za to vďačná, naopak. Silvia je dosť komplikovaná povaha a vždy chce práve to, čo nemá, dokonca nenávidí Christopherovo pochopenie pre jej poklesky a neveru. Žijú v decentom sklamaní, až raz Christopher stretne Valentine, ktorá ho zbožňuje od prvej chvíle. Napriek možnej bratovej protekcii strávi Christopher pár rokov na fronte vo Francii a na konci vojny sa musí konečne rozhodnúť, s kým chce žiť... Nepoznám román, ale adaptácia je veľmi zvláštne urobená ako súhrn omrviniek zdanlivo nevýznamných dialógov a scén, ktoré ale spolu dávajú úžasnú mozaiku doby. Prvž raz som videla kúsok z jednej časti počas mojej cesty do UK v septembri 2012. Aké milé prekvapenie, keď som raz večer v Londýne zapla telku v mojej hotelovej izbe a prvá tvár, ktorú som uvidela, bol Benedict Cumberbatch ako Christopher Tietjens :-)

Nice review of mini series sent me my niece / Peknú recenzimini-série mi poslala moja neter

 

Trailer


 

 

CASTLE

CASTLE is an American crime drama series premiered on ABC in 2009. Main characters are Richard Castle (Nathan Fillion) the bestselling crimi author and Kate Backett (Stana Katic) an NYPD homicide detective. I have seen the series from time to time on diverse TV channels, even this year (2014) I watched it more regulary and relised its rather good one, witty, amusing, thrilling, with ingenius plots and likable main characters. Castle although successful writer always needs a new inspiration and as he knows a mayor of NY, he is allowed to "underfoot" detectives of NYPD homicide department. Kate is for first rather alergic on it and it lasts about two - three series till they become really "partners in crime solving" and may be even more like it :-) ... /

 

 

 

 

Stana Katic as Kate Backett, Nathan Fillion as Castle

Castle na zabití je americký krimi seriál, ktorý mal premiéru na ABC v roku 2009. Hlavnými postavami sú Richard Castle (Nathan Fillion), autor detektívok - bestsellerov a Kate Backett (Stana Katic), detektív na vraždách v policajnom zbore v New Yorku. Seriál som videla z času na čas na rôznych televíznych kanáloch, až v tomto roku (2014) som ho pozerávala pravidelnejšie a zistila, že je vážne dobrý, zábavný, vtipný a napínavý, s dômyselnými zápletkami a so sympatickými hlavnými hrdinami. Hoci je Castle úspešným autorom detektívok, stále potrebuje inšpiráciu, a pretože sa pozná so starostom mesta New York, má povolenie "motať sa pod nohami" detektívom policajného zboru. Kate to ide zo začiatku veľmi na nervy a trvá to tak dve - tri série, kým sa z nich stanú skutoční "partneri v riešení zločinov" a možno ešte niečo viac :-)

 

CASTLE - season 1 - Trailer

 

 

FARGO

FARGO is an American dark comedy-crimi drama series written by Noah Hawley based on the same named movie from 1996 written and directed by Coen brothers. Series set in the same world as film was premiered in April 2014 on FX Network. Music composed by Jeff Russo
No. of series - till now only one, with 10 episodes, last aired on 17. June 2014
Dark story begins in 2006 when Lorne Malvo passes through Bemidji, Minnesota and influenses with his malice and violence insurance salesman Lester Nygaard. Police Officer Gus Grimly and his Deputy Molly Solverson investigate series of murders which they think could be linked with Malvo and Nygaard... Till now I could only see the first episode and it's great, but appaling and very very dark. I think suitable under title could be "Murdered against his will". Let's see what will follow. Martin Freeman is nominated for this role for Critic's Choice Award (against Benedict Cumberbatch in Sherlock ☺). /

FARGO je americký krimi seriál s nádychom čiernej komédie, ktorý napísal Noah Hawley podľa rovnomenného filmu bratov Coenovcov z r. 1996. Seriál je posadený do rovnakého sveta, ako film. Premiéru mal v apríli 2014 na FX Network. Hudbu zložil Jeff Russo.
Počet sérií - doteraz len jedna, s 10 epizódami, posledná vysielaná 17. júna 2014.
Temný príbeh začína v r. 2006, keď Lorne Malvo, prechádzajúc cez Bemidji v Minnesote, ovplyvní svojou zlobou a násilnosťou poisťovacieho agenta Lestera Nygaarda. Policajný dôstojník Gus Grimly a jeho zástupkyňa Molly Solverson zatiaľ vyšetrujú sériu vrážd, o ktorých sa domnievajú, že môžu byť spojené s Malvom a Nygaardom... Videla som zatiaľ len prvú epizódu a je to skvelé, ale desivé a veľmi veľmi temné. Myslím, že priliehavý by bol podnázov "Vrahom proti svojej vôli". Uvidíme, čo bude ďalej. Martin Freeman je za túto úlohu nominovaný na Cenu kritiky (proti Benetictovi Cumberbatchovi v Sherlockovi ☺).
   Lester Nygaard            Lorne Malvo              Molly Solverson          Gus Grimly
 (Martin Freeman)       (Billy Bob Thorton)        (Alison Tolman)         (Colin Hanks)

Review / Recenzia of Sherlockology - contains spoilers! / obsahuje spojlery!


FARGO - Trailer


 

 

The Private Life of Sherlock Holmes (1970)

Director / Réžia Billy Wilder
                        (Someone Like it Hot, Witness to the Prosecution,.../
                        Niekto to rád horúce, Svedok obžaloby,...)
Country of origin / Krajina pôvodu: UK

Cast /Osoby a obsadenie:
Robert Stephens as Sherlock Holmes
Colin Blakely as Dr John Watson
Christopher Lee as Mycroft Holmes

Ive read more contradictory reviews of this film before, allways wanted to see it, even yesterday I mastered it :-). Funny, witty hyperbole which reveals some "unknown" cases, which could be published alredy 50 years after death of Holmes s friend and chronicler Dr Watson. After reviews Ive awaited something more scandalous, although I can imagine that those scenes in theatre with Russian ballet could make some turn-up that times (hints on posiible "partner relationship" between Holmes and Watson, in this movie after which strictly contradicted), but its quite innocent. Witty plot, twit a bit main heros famed characteristics and behaviour. Very fine relaxant - I like it! /

Číala som predtým veľa protirečivých kritík, vždy som film chcela vidieť a včera sa mi to podarilo :-). Zábavná, vtipná nadsádzka, odhaľujúca niektoré "neznáme" prípady, ktoré mohli byť zverejnené až 50 rokov po smrti Dr Watsona, Holmesovho priateľa a kronikára. Podľa recenzií som očakávala niečo viac škandalózne, hoci si viem predstaviť, že scény v divadle s ruským baletom mohli v tom čase vyvolať rozruch (narážky na možný "partnerský vzťah" Holmesa s Watsonom, v tomto filme ich vzápätí strikne poprú), ale je to celkom nevinné. Vtipná zápletka, trochu si tu uťahujú z povestných vlastností a správania sa hlavných hrdinov. Veľmi fajn relax - páči sa mi to!

Trailer                                                                            Mark Gatiss on The Private Life of Sherlock Holmes

      
 
 

The Lion, the Witch and the Wardrobe / Lev, čarodejnica a skriňa
(The Chronicles of Narnia / Letopisy Narnie)


The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) is British film after first same named novel of series The Chrinicles of Narnia,written by Clive Staples Lewis in 1950 - 1956. /

Lev, čarodejnica a skriňa (2005) je britský film podľa rovnomenného prvého románu série Letopisy Narnie, ktorú napísal Clive Staples Lewis v r. 1950 - 1956.
Director / Réžia: Andrew Adamson
                                                                 Music / Hudba: Harry-Gregson Williams
Country of origin / Krajina pôvodu: UK, USA
Filming locations / Miesta nakrúcania: New Zealand, Czech republic, Poland

Main characters - four sibling Pevensies / Hlavné postavy - štyria súrodenci Pevensiovci

 

 

 

              
       Lucy                                 Peter                          Susan                            Edmund
    Georgie Henley                Skandar Keynes           Anna Popplewell             William Moseley

White Witch / Biela čarodejnica: Tilda Swinton
Aslan - the Lion/Lev (voice/hlas): Liam Neeson


The story follows four British children who are evacuated during the Blitz to the countryside and find a wardrobe in house of their oncle that leads them to the fantasy world of Narnia. The must ally with the lion Aslan (the true King of Narnia) against the forces of White Witch, who has the world under the eternal winter...
I have to admit I avoided to watch it first, as I don
't like very much stories of type of Harry Potter or Lord of the Rings and thought it would be alike... But I find that it's amazing fantasy - fairy tale movie, with great screen, camera and direction and I realy love the main actors (great choice!) especialy Georgie Henley is actually sweet as little Lucy who first discovers the way to Narnia and nobody believes her... Beautiful film, especially for Christmas time :-). /

Príbeh sleduje štyri britské deti, ktoré museli evakuovať počas Bleskovej vojny na vidiek. Tam v dome ich strýka nájdu skriňu, ktorá ich zavedie do fantazijnej krajiny Narnia. Tam sa musia spojiť s levom Aslanom (skutočným kráľom Narnie) proti silám Bielej čarodejnice, ktorá zakliala svet do večnej zimy...
Musím priznať, že som sa najprv filmu vyhýbala, pretože nemám veľmi rada filmy typu Harry Potter, či Pán prsteňov a myslela som si, že je to podobné... Ale zistila som, že je to úžasná fantazijná rozprávka, so skvelým scenárom, réžiou a kamerou a skutočne milujem hlavných predstaviteľov (skvelý výber!), hlavne Georgie Henley je skutočne sladká ako malá Lucy, ktorá ako prvá objaví cestu do Narnie a nikto jej neverí... Krásny film, hlavne na vianočný čas :-). 

  

 

The Imitation Game / Kód Enigmy (premiere / premiéra in UK 11.11.2014)

Director/réžia: Morten Tyldum
Writen by/Scenár: Graham Moore
Based on/Podľa: Alan Turing: The Enigma by Andrew Hodges
Music by/Hudba: Alexandre Desplat
Staring/Hrajú: 
Benedict Cumberbatch (Alan Turing)
Keira Knightley, Mathew Goode, Rory Kinnear, Charles Dance, Mark Strong

The film follows destiny of famous British cryptanalyst Alan Turing, who helped solve the Enigma code during the Second World War and was later prosecuted for his homosexuality. The story enacts in tree timelines - 1951 - during and after Turing was investigated, during the Second WW and in 1927, when he was a student on boarding school.
Unbelievable, unique Benedict Cumberbatch, great other actors, great screen, direction, music. Great in memoriam honour to Alan Turing, the father of modern computers and victim of contemporary circumstances and moral. Amazing, very touching and very very sad... Really worth seeing it! / 

Film sleduje osudy Alana Turinga, známeho britského kryptoanalytika, ktorý pomohol rozlúštiť kód Enigmy počas druhej svetovej vojny a neskôr bol prenasledovaný a trestaný za svoju homosexualitu. Dej sa odohráva v troch časových líniách - 1951 - počas a po vyšetrovaní Turinga, počas druhej svetovej vojny a v r. 1927, keď bol študentom na internátnej škole.
Neuveriteľný, jedinečný Benedict Cumberbatch, skvelí ostatní herci, skvelý scenár, réžia, hudba. Skvelá pocta in memoriam Alanovi Turingovi, otcovi moderných počítačov a obeti dobových okolností a morálky. Úžasná, veľmi dojemná a veľmi veľmi smutná... Skutočne sa oplatí vidieť!.

Interesting / Zaujímavosť

Ben and Keira fance here on "Coffee Meditation" composed and performed by Czech composer Milan Svoboda. /
Ben a Keira tu tancujú na "Coffee Meditation", ktorú zložil a nahral český skladateľ Milan Svoboda.

Read / Čítaj and Here/ Tu.


Sherlockology review / recenzia.

Trailer

 
....
 

 

 

Republic of Doyle / Doyleov okres

 Republic of Doyle is Canadian comedy-drama TV series set on amazing    settings of St. John's Newfoundland and Labrador, aired on CBC Televison  from  6. January  2010 - 10. December 2014 in 6 seasons / 

 Doyleove okres je kanadská komediálna dráma, televízny seriál zasadený do  úžasného  prostredia St. John's Newfoundland and Labrador. Vysielala ho CBC  od 6. januára 2010 - 10. decembra 2014 v 6 sezónach.


 

 

 

 


   Jack and Malachy          Rose  Tinny        Jack  Malachy     Leslie    Des              Nikki   Rose    Jack

Main characters / Hlavné postavy

Jack Doyle (Allan Hawco) - 30-years old man, private investigator, former policeman, loves three women, can't choose... / 30-ročný muž, súkromný detektív, predtým policajt, miluje tri ženy a nemôže sa rozhodnúť...
Malachy Doyle (Seán McGinley) - his father and partner in Doyle and Doyle Investigations / jeho otec a partner v Doyle and Doyle Investigation
Leslie Bennet (Krystin Pellerin) - inspestor in the Royal Newfounland Constabulary, gives information to Jack to help him with investigation. One of Jacks loves... / inšpektorka Kráľovského policajného zboru, dáva Jackovi informácie, aby mu pomohla pri vyšetrovaní. Jedna z jeho lások...
Rose Miller (Lynda Boyd) - second wife of Malachy and partner in firm / druhá žena Malachyho a ich partner vo firme
Dr. Nikki Renholds (Rachel Wilson) - ex-wife of Jack, he still loves her and can't let her go... / bývalá manželka Jacka, on ju stále miluje a nedokáže ju nechať odísť...
Katrina "Tinny" Doyle (Marhe Bernard) - Jacks niece and grandaughter of Malachy, typical teenager, with all what belongs to this age... / neter Jacka a vnučka Malachyho, typický teenager so všetkým, čo k tomu veku patrí..
Desmond "Des" Courtney (Mark O Brien) - delinquent graffiti artist until Jack brings him to heel and into the employ of their firm, has cruch on Tinny, which makes Jack dislike him... / delikventný graffiti umelec, kým ho Jack neprivedie na správnu cestu a nezamestná ho vo firme. Miluje Tinny, čo sa nepáči Jackovi...

 

I found this series on Universal Channel, the more I watch it the more I like it. After a long time finally something really worth seeing! Series with unbelievable drive, charm and zip, humour, emotions, but not sentimental, great screenplay with no unnecessary word, very good plots just from life, nice characters, great actors (love especially Malachy and Rose), great music. I can only recomend... /


Tento seriál som objavila na Universal Channel  a čím viac ho pozerám, tým viac sa mi páči. Po dlhom čase konečne niečo, čo sa ozaj oplatí pozerať! Seriál má neuveriteľný spád, šarm a šmrnc, humor, emócie, ale nie sentiment, skvelý scenár bez jediného zbytočného slova, veľmi dobré zápletky, ako zo života, pekné postavy, skvelí herci (páčia sa mi hlavne Malachy a Rose), skvelá hudba. Môžem len doporučiť...

S01E01 Fathers and Sons / Otcovia a synovia

 

....

 

 

TOPlist