Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

DW-Favorite Episodes/Obľúbené epizódy

DW-Favorite Episodes/Obľúbené epizódy

I love all episodes, but some of them are especially great and touching. As I started to watch the series "backwards" from 11th to 9th, my first presented episodes will be that of series S05 - S07.
Of "early" Doctors' episodes I will for now present those few I have seen, or some shows I'll find. I hope one day, after seeing more of them I can choose also my favorite :-). ./

Milujem všetky epizódy, ale niektoré sú mimoriadne úžasné a dojemné. Keďže som začala sledovať seriál "odzadu", od 11-teho Doktora po 9.teho, prvé, ktoré tu uvediem, budú zo sérií S05 - S07. 
Z epizód "skorších" Doktorov  uvediem zatiaľ tých pár, čo som videla, alebo pár ukážok, ktoré nájdem. Dúfam, že raz, potom, ako ich uvidím viac, budem môcť vybrať svoje obľúbené :-).


My favorite qoutes /

Moje obľúbené citáty

Here / Tu.

 

First Doctor / Prvý Doktor

 William Hartnell

 

 


Till now I have seen only the very first episode of whole series DW with first Doctor - An Unearthly Child. Written by: Anthony Coburn, 1963. Introducing of Doctor. Susan is school-girl on high school. She is curious very talented in some subject, on the other side ignores those which dont interest her. And no one actually  knows a lot about her family and home... Her class teacher and  teacher of chemistry follow her one evening in hope they detect more about her life... And they see her coming into police phone cell... What a surprise for them both after they come in too and realise what this cell actually is and whom they meet in it! ... /

Videla som zatiaľ len celkom prvú epizódu sérialu DW s prvým Doktorom - Nepozemské dieťa. Napísal: Anthony Coburn, 1963. Predstavuje sa Doktor. Susan je žiačkou gymnázia a je nezvykle talentovaná v niektorých predmetoch, na druhej strane ignoruje tie, čo ju nezaujímajú. A nikto vlastne nevie veľa o jej rodine a domove... Jej triedna učiteľka a učiteľ chémie Susan sledujú jeden večer v nádeji, že zistia viac o jej živote.. A vidia ju vchádzať do policajnej telefónnej búdky... Aké prekvapenie pre nich, keď vojdú dnu za ňou a zistia, čo to je za búdka a koho tam stretnú! ...

An Unearthly Child - 50. Anniversary Trailer / Nepozemské dieťa - 50. výročie - Trailer

more coming soon... / pripravujem viac...

 

 

2nd Doctor

 Patrick Troughton

 

 

 

 

The War Games - Janie's and Zoe's Goodbye              Tribute to "Cosmic Hobo"
Vojnové hry - Janie a Zoe sa lúčia                                 Pocta "Kozmickému Hobovi" 

        

 ...

 

3rd Doctor

John Pertwee
 

 

 

 

3rd Doctor vs the Master                                            2nd Doctor regenerate into 3rd Doctor
3tí Doctor vs Master                                                   Druhý Doktor regeneruje 

       

 

 

4th Doctor

Tom Baker

 


 

 

Till now I have seen only one episode - The Talons of Weng Chiang and I like it very much. Writer: Robert Holmes, Robert Banks Stewart, 1977. Doctor and his companion Leela landed with TARDIS in Victorian London as they detected that people there are terified for some time by series of mysterious kidnappings and murders of young women. Doctors investigation brings him to China magician Li H sen Chang... Soon he detected Chang is only servant of powerful creature Magnus Greel  (Weng Chiang) who needs young healthy women to get energy for his diabolic Time Cabinet. Now its the task for Doctor and Leela to find Greels hide  and key to the Cabinet. And, mainly, to safe lifes of latest victims of kdnapping... /

Zatiaľ som videla len jednu epizódu - Talóny Weng Chianga a veľmi sa mi páčila. Napísal: Robert Holmes, Robert Banks Stewart, 1977. Doktor a jeho spoločníčka Leela pristanú s TARDIS vo viktoriánskom Londýne, pretože zistili, že ľudia sú tu už dlhšiu dobu vydesení sériou únosov a vrážd mladých žien. Vyšetrovanie privedie Doktora k čínskemu kúzelníkovi Li H sen Changovi... A onedlho zistí, že Chang je len sluhom mocnej keratúry Magnusa Greela (Weng Chianga), ktorý potrebuje zdravé mladé ženy, aby získal potrebnú energiu pre svoj diabolský Kabinet času. Teraz je úlohou Doktora nájsť úkryt Greela a kľúč k jeho Kabinetu. A, hlavne, zachrániť život posledným obetiam únosu...

The Talons of Weng Chiang - part 1 / Talóny Weng Chiang - 1. časť


 

 

5th Doctor

Peter DavidsonDoctor Swordfight the Master                                      The Time Crash, 2007 - Children in need Special
Doktor šermuje s Masterom                                         Zrútenie času, 2007 - Špeciál pre Deti v núdzi

        

 

6th Doctor

Colin Baker

 

 

 

 

Tribute to Colin Baker                                               Atac of the Cybermen
Posta Colinovi Bakerovi                                            Útok Kyberľudí

      

 

 

 

7th Doctor

Sylvester McCoy

 

 

 

 

Doctor Who: The Sylvester McCoy Years                  7th Doctor: Outtakes & Tribute
Doctor Who: Roky Sylvestera Mc Coya                      7my Doktor: Vystrihnuté & Pocta

       

 

 

8th Doctor

Paul McGaan

 

 

 

 

The Last Great Time War                                          The Night of the Doctor - 50. anniversary special
Posledná Veľká časová vojna                                    Noc Doktora - špeciál k 50. výročiu

      

 

 

TOP of 9th Doctor / TOP 9th Doktor

Christopher Eccleston
Undeserved a bit neglectic 9th Doctor, but great choice for revive series after nine years pause. Hard, non-empathic, very lonely... /

Nezaslúžene trochu opomínaný 9ty Doktor, ale skvelá voľba pre oživenie seriálu po deviatich rokoch prestávky. Drsný, málo empatický, veľmi osamelý..

 

Series S01 / 2005


S01E13 - The Parting of the Ways - Writer: Russel T. Davis. Completing of previous episode S01E12 Bad Wolfe. Satelite of Earth ocupies popular TV channel Bad Wolf Productions, famous through its quizdom. Only Doctor and his companions Rose and Jack Harkness could reveal appaling background of this competition... In this episode threat of Dalke invasion becomes very real. Doctor, his companions and some volunteers of previous TV staff have only fifty minutes to prepare defence. Only by feint Doctor could send Rose in TARDIS safely home. Rose desperately wants to return to "safe his Doctor". She succeeded only by opening the heart of TARDIS and absorbing entire Time Vortex. That gave her power to control TARDIS and return to overmatch Daleks and to save Doctor. Long time absorbed Time Vortex is deadly for human beings so Doctor safe Rose by absorbing it (famous "you need a Doctor" and the kiss) which causing him to regenerate... /

S01E13 - Cesty sa rozchadzajú - Napísal: Russel T. Davis. Dokončenie predošlej epizódy S01E12 Zlý vlk. Satelit Zeme obsadila populárna televizna stanica Produkcia Zlý vlk, známa svojím kvízom. Len Doktovorvi a jeho spoločníkom Rose a Jackovi Harknessovi sa podarí ohdaliť desivé pozadie súťaže... V tejto epizóde sa hrozba invázie Dalekov stáva veľmi reálnou. Doktor so spoločníkmi a pár dobrovoľníkmi z bývalej TV posádky majú päťdesiat minút, aby pripravili obranu. Iba ľsťou sa Doktorovi podarí poslať Rose v TARDIS domov, do bezpečia. Rose sa ale zúfalo snaží vrátiť sa a "zachrániť svojho Doktora". Podarí sa jej to len tak, že otvorí srdce TARDIS a vstrebá do seba celý Časový vír. To jej dá silu riadiť TARDIS, vrátiť sa, premôcť Dalekov a zachrániť Doktora. Dlhodobo vstrebaný Časový vír je pre človeka smrteľný, Doktor zachráni Rose tak, že ho sám absorbuje (to známe: "potrebuješ Doktora" a bozk), čo ale má za následok, že Doctor musí regenerovať...
 

S01E13 - The Parting of the Ways - Trailer

 

TOP of 10th Doctor / TOP 10th Doctor

David Tennant

One of most adored, or even absolutely most adored Doctor ever. After watching S02 - S04 I understand why :-). As I saw as first Doctor the 11th one, I fall in love with him... now o like all the Doctors :-)..... /

Jeden z najzbožňovanejších, možno dokonca najviac zbožňovaný Doktor 

zo všetkých. Po tom, ako som videla S02 - S04, chápem prečo :-). Keďže som ako prvého videla 11-teho Doctora, zamilovala som sa do neho... teraz mám rada všetkých Doktorov :-)....

 

Series/Série S02 - S04 / 2006 - 2009


S02E13 - Doomsday - Writer: Russel T. Davis, 2006. One of most dramatic, touching and emotional episodes of whole series, that's why I'm starting with it... Through break in time Cybermen from paralell universe get through to annex Earth. Its a task for Doctor to use his whole intelligence and strategy to prepare with help of U.N.I.T. and some volunteers from paralell universe great plan to get Cybermen to "nowhere space" between two parallel universes. But price of victory is huge - he could only save Rose by sending her to parallel universe tu her "paralllel family". And breaks in time are slowly closing, they will see each other never more... /

S03E13 - Súdny deň - Napísal: Russel T. Davis, 2006. Jedna z najdramatickejsích a najdojemnejších epizód celého seriálu, preto ňou začínam... Trhlinou v čase preniknú Kyberľudia na Zem, aby ju ovládli. Pred Doktorom je úloha, pri ktorej musí využiť všetku svoju inteligenciu a stratégiu, aby s pomocou U.N.I.T. a pár dobrovoľníkov z paralelného vesmíru pripravil plán, ako nalákať Kyberľudí do "priestoru nikde" medzi dvoma paralelnými vesmirmi. Ale cena víťazstva je obrovská - Doktor môže zachrániť Rose iba tým, že ju pošle do paralelného vesmíru k jej "paralelnej rodine". A trhliny v čase sa pomaly zatvárajú, už sa nikdy s Rose neuvidia...


Doomsday / Súdny deň - Trailer


How Doomsday Should Have Ended / Ako mal skončiť Súdny DeňS02E13 - The Last of the Time Lords - Writer: Russel T. Davis.
In former S02E12 The Sound of Drums, the Master (who "awoke" in S02E11 Utopia) became under false identity the British Premierminister and holds captive artificialy aged Doctor, Jack Harkness and Marthas family. Entire humankind is under permanent control of Toclafanes and telepatized my mobile phone web of the Master, who tends to dispose the humankind and build a new, powerful Gallifrey on the Earth. In this episode pilgrims Martha Jones, who succeded to escape with help of time wristle of Jack Harkness, round the whole world allegedly to find four components of weapon which can kill the Master. The Master captived her again, transferred them all to space ship Valiant, to kill Martha before the eyes of the Doctor and her family and started countdown of projectiles to dispose the humankind. Martha started to smile and revealed to the Master the real weapon against him - a thought "the Doctor", common for all people all over the world in the same time, telepathic trasferred to the Doctor through web of the Master! With its help the Doctor started to rejuvenate till he returned to his former state and power. Beaten Master is shot by his wife on his exit, refused to regenerate for the Doctor and died in his arms... And the time on the Earth returned back to the moment before the Master came... Martha Jones, after realising the Doctor would never reply her love, left him to care about her family. Jack Harkness refused his invitation too and returned to Torchwood... I like Martha Jones in this episode at most and here became she "The girl who walked arround the Earth". /

S02E13 - Posledný z Pánov času - napísal: Russel T. Davis. V predošlej epizóde S02E12 Zvuk bubnov sa Vládca (ktorý sa "prebudil" v S02E11 Utópia) stáva pod falošnou identitou britským premiérom a drží v zajatí umelo zostarnutého Doktora, Jacka Harknessa a Marthinu rodinu. Celé ľudstvo je pod stálou kontrolou Toclafaneov a telepaticky ovládané sieťou mobilných telefónov Vládcu, ktorý chce ľudí zlikvidovať a vybudovať na Zemi novú, mocnú Gallifrey. V Tejto epizóde Martha Jones putuje po celej zemeguli, údajne aby našla štyri komponenty zbrane, ktorá zabije Vládcu. Ten ju znovu zajme a všetkých dopraví na vesmírnu loď Valiant, aby Marthu zabil pred očami Doktora a jej rodiny. Keď spustí odpočítavanie rakiet, ktoré majú zničiť ľudstvo Zeme, Martha sa začne usmievať a prezradí mu skutočnú zbraň proti nemu - myšlienku "Doktor" spoločnú ľuďom celého sveta v rovnaký moment, telepaticky sieťou prenášanú k Doktorovi. S jej pomocou  Doktor začína mladnúť, až sa vráti do pôvodnej podoby a sily. Porazeného Vládcu zastrelí pri odchode jeho vlastná manželka, odmieta regenerovať a umrie Doktovori v náručí... A čas na Zemi sa vráti do okamihe pred jeho príchodom... Martha Jones si uvedomí, že Doktor nikdy nebude opätovať jej lásku, opustí ho a ostane doma starať sa o rodinu. Aj Jack Harkness odmietne Doktorovo pozvanie a vráti sa do Torchwoodu. V tejto epizóde mám Marthu Jones najradšej a tu sa stala "Dievčaťom, ktoré prešlo okolo Zeme".


Trailer

 


S04E07 - The Unicorn and the Wasp - Writer: Gareth Roberts. Only by mistake landed TARDIS in England 1926, on estate of Manor of Lady Eddison. The party takes place in that evening and Agatha Christie is one of guests. And it is exactly a day on which Agatha Christie mysterious desappears... Some murder happens during a party and Doctor, his companion Donna Noble and Agatha Chrisie have to investigate... Very witty and funny episode with many hints on future novels of Agatha and very curious explanation of Agatha Christies amnesie on that fatal day... /

S04E07 - Jednorožec a osa - Napísal: Gareth Roberts. Iba omylom pristane TARDIS  v Anglii v r. 1926 na pozemku panstva lady Eddisonovej. Večer sa koná párty, na ktorej je hosťom aj Agatha Christie. A je to práve deň, keď tak záhadne zmizne... Počas večierka je spáchaných niekoľko vrážd a Doktor, jeho spoločníčka Donna Noble a Agatha Christie musia vyšetrovať... Veľmi vtipná, zábavná epizóda, s množstvom narážok na budúce romány Agathy a s veľmi kurióznym vysvetlením jej amnézie v ten osudný deň...


Trailer
S04E12 Stolen Earth and S04E13 Journeys End are interesting for me because Torchwood members - Gwen Cooper, Ianto Jones and Jack Harkness, Martha Jones - between while member of UNIT and Sarah Jane Smith with her son, Mike and Rose, who comes back for a while from paralel universe and former Premierminister of UK Hariet Jones meet here 10th Doctor to faight together against Davros, who steal the Earth and 26 other Planets for his devil plan - to distroy entire reality... In Journeys End became Donna Noble "The woman who saved the universe". /

S04E12 Ukradnutá zem a S04E13 Koniec cesty sú pre mňa zaujívavé tám, že členovia Torchwood Gven Cooper, Ianto Jones a Jack Harkness, Martha Jones - medzičasom členka UNIT, Sarah Jane Smith so synom, Mike a Rose, ktorá sa na chvíľu vráti z paralelného vesmíru a bývalá premiérka UK Hariet Jones stretnú s 10tym Doktorom, aby spolu bojovali s Davrosom, ktorý ukradol Zem a 26 iných planét, aby uskutočnil svoj diabolský plán - zničiť celú realitu... V Koniec cesty sa stane Donna Noble "Ženou, ktorá zachránila vesmír".

                                                                                                                                                                                                                                                          Click on gallery / Klikni na galériu

Stolen Earth - Trailer                                                         Journeys End - Trailer


    
       

S06E18 - The End of the Time - Part two
10th Doctor leaves... very touching scene, wonderful music / 10ty Doktor odchádza... veľmi dojemná scéna, krásna hudba

 
 
Dreamland - animated Doctor Who
                   -  animovaný Doctor Who

 

 

TOP of 11th Doctor / TOP 11-ty Doktor

Matt Smith
It was not easy to take over the role after adored David Tennant, but I think Matt Smith introduced himself in first seconds of his first episode as an absolutely sweet-heart! Charming, witty, a bit crazy, hyperactive, always on the move (one of directors told ones, it was fantascic to watch him on set, his "dancing" and pirouettes only surpisingly ended after screen-play) and endlessly kind-hearted... / 

Nebolo ľahké prevziať rolu po zbožňovanom Davidovi Tennantovi, ale myslím, že Matt Smith sa uviedol v prvých sekundách svojej prvej epizódy ako absolútne zlatíčko! Roztomilý, vtipný, trošinku šialený, hyperaktívny, stále v pohybe (jeden režisér raz o ňom povedal, že bolo fantastické sledovať jeho "tančeky" a piruety na place, ktoré len prekvapivo končili podľa scenára) a nekončené dobrosrdečný...

 

Series/Série S05 - S07 / 2010 - 2013

S05 - Trailer


 

S05E01 The Eleventh Hour  Writer: Steven Moffat, 2010. Presented new - 11th Doctor (Matt Smith) at the begin as he is only eleven hours after regeneration. He landed, not very succesful, with TARDIS in the garden of the house where lives seven years old Amelia Pond (Caitlin Blackwood). It seems her prayer was heared through and some one came to help her with mysterious break in the wall of her room. Doctor want to help, needs only to leave "for five minutes"... But he returns, unwillingly, only twelve years later. In house of little Amelia he met young, very sceptical girl... Later he realised she is Amelia Pond (Karen Gillan), even "a bit" older.... Amelia Pond with her friend Rory Williams (Arthur Darvill)  become Doctors new companions by his adventures ... /

S05E01 Jedenásta hodina - Napísal: Steven Moffat, 2010. Predstavuje nového - 11-teho Doktora (Matt Smith) na začiatku, keď je len dvanásť hodín po regenerácii. Pristane, nie veľmi šťastne, s TARDIS v záhrade domu, kde býva sedemročná Amelia Pond (Caitlin Blackwood). Zdá sa, že jej modlitba bola vypočutá a niekto prišiel, aby jej pomohol so záhadnou trhlinou v stene jej izby. Doktor chce pomôcť, potrebuje len odísť "na päť minút"... Ale vráti sa, nechtiac, o dvanásť rokov neskôr. V dome malej Amelie stretne mladé, veľmi nedôverčivé dievča... Neskôr zistí, že je to Amelia Pond (Karen Gillan), len "trošičku" staršia... Amelia Pond s prieteľom Rorym Williamsom (Arthur Darvill) sa stanú novými spoločníkmi Doktora pri jeho dobrodružstvách...

The Eleventh Hour / Jedenásta hodina - Trailer                                                                Click on Gallery above

                                            

 

 

S05E10 Vincent and the Doctor / Vincent a Doktor - Writer: Richard Curtis, 2010. Amazing honour to the 'finest painter ever' Vincent van Gogh who 'achieved to change the endless pain of his living to endless beauty...' Doctor with Amy Pond travel to visit Vincent as they realised by reviewing his painting in Louvre that some monster threats Vincent and other habitants of small French village, where Vincent lives. It is just the year of Vincents suicide... During night lurk Doctor detected that monster - Krafayis, is for all invisible, except Vincet who succeeded to kill it.... Doctor and Amy take Vincent to 21. century to his exposition in Louvre in Paris which is for Vincent very emotional experience. Then after return with new hope of quiet life Vincet took part from Doctor and Amy... And Amy with new hope awaits many more his paintings in Louvre... But nothing changes, only one new painting of sunflowers has dedication "To Amy"... Very touching episode with wonderful music. /

S05E10 Vincent a Doktor - Napísal: Richard Curtis, 2010. Úžasná pocta 'najlepšiemu maliarovi všetkých čias' Vincentovi van Goghovi, ktorý 'dokázal premeniť nekončenú bolesť svojho žitia na nekončenú krásu...'. Doktor s Amy Pondovou navštívia Vincenta, pretože na jednom obraze v Louvri objavili nejaké monštrum, ktoré ohorzuje Vincenta a obyvateľov malej francúzskej dedinky, kde Vincent žije. Je práve rok, kedy Vincent spácha samovraždu... Večer pri číhaní na príšeru Doktor zistí, že je to Krafejas, ktorého nikto okrem Vincenta nevidí. Vincentovi sa podarí Krafejasa zabiť.... Doktor s Amy vezmú Vincenta do 21. storočia na jeho výstavu v parížskom Louvre. To je pre neho veľmi emocionály zážiotok. Po návrate sa Vincent s novou nádejou na kľudný život rozlúči s Doktorom a Amy... A Amy s novou nádejou očakáva v Louvri oveľa viac jeho obrazov... Všetko je ale pri starom, len jeden nový obraz slnečníc má venovanie "Pre Amy". Veľmi emotívna epizóda s nádhernou hudbou.

S05E10 Vincent and the Doctor / Vincent a Doktor - Trailer


 
S07E05 - The Angels Take Manhattan - Writer: Steven Moffat. Doctor, Amy and Rory are in New York, on Manhattan and have holiday. Doctor reads the book which slowly becomes very alike their actual reality... Rory goes to buy a coffee and he doesnt return... Doctor and Amy are anxious and by searching for him they meet River Song who investigates in NY for one rich collector of stone statues, he has got namely  a very strange one... Everything seems to be very mysterious as they find Rory very old lying for eighty years waiting for Amy... Doctor detects Weepeing Angels are in bacgroung of whole story and there is suddenly the only one way for Rory to escape from vicious circle of frequently return to his own past... Very moving episode in which we take part from Rory and Amy... /

S07E05 - Anjeli obsadzujú Manhattan - Napísal: Steven Moffat. Doktor, Amy a Rory sú v New Yorku, na Manhattane na prázdninách. Doktor číta knihu, ktorá začína byť veľmi podobnou realite, ktorú práve prežívajú... Rory ide kúpiť kávu a nevracia sa...  Znepokojený Doktor s Amy pri hľadaní Roryho stretávajú River Song, ktorá práve vyšetruje v NY pre istého bohatého zberateľa kamených sôch, získal totiž nejakú veľmi čudnú... Všetko vyzerá veľmi záhadne, keď nájdu Roryho, veľmi starého, ležiaceho v posteli a osemdesiat rokov čakajúceho na Amy... Doktor zistí, že za všetkým sú Plačúci anjeli a zrazu je pre Roryho len jediná cesta, ako uniknúť zo začarovaného kruhu opakovaných návratov do vlastnej minulosti... Veľmi dojemná epizóda, v ktorej sa rozlúčime s Amy a Rorym...                                                                    

S07E05 - The Angels Take Manhattan / Anjeli obsadzujú Manhattan - Trailer

S07 - Doctor Who - PS - short sequel to S07E05 / krátka dohra k S07E05
Beautiful letter to Rorys father about what happened to him and Amy /
Krásny list pre Roryho otca o tom, čo sa stalo s Rorym a Amy


The Great detective - 2012 Christmas charitative miniepisode, with The Paternoster Gang /
Veľký detektív - 2012 Vianočná charitatívna miniepizóda, s Paternoster gangom


....
 

TOP of 12th Doctor / TOP - 12ty Doktor

Peter Capaldi
After announcement of the *new* Doctor I was sceptic... Premiere of S08E01"Deep Breath" was only yesterday (23. August 2014) so it could seem it's too soon to write, but Peter Capaldi convinced me definitely. Amazing actor, amazing totally different Doctor!  N
ot only older as his prodecessor, also rather more confused (as his former incarnations) after regeneration at the begin of episode, lightly sociapathic, dark and glum... It will not be easy for Clara to accept his change after 11th Doctors boyish charm... /
Po oznámení *nového* Doktora som bola skeptická... Premiéra S08E01  "Hlboký nádych" bola len včera (23. augusta 2014), tak sa môže zdať priskoro písať, ale Peter Capaldi ma totálne presvedčil. Úžasný herec, úžasný, úplne odlišný Doktor! Nielen starší ako jeho predchodcovia, tiež oveľa viac zmätený (ako jeho predošlé inkarnácie) po regenerácii na začiatku epizódy, mierne sociopatický, temný a mrzútsky... Pre Claru nebude ľahké akceptovať túto zmenu po 11tom Doktorovi s jeho mladíckym šarmom...

For the first time I have possibility to watch DW in "real time", so I present here - at least for some time, each episode. With some spoilers here and there, Im afraid.../ Prvý raz mám možnosť sledovať DW v "reálnom čase", takže budem uvádzať - aspoň na nejaký čas - každú epizódu. Obávam sa, že aj s nejakými spojlermi kde-tu...

SEASON 8

S08E01 Deep Breath. Writer: Steven Moffat, premiere: 23.08.2014.
The Doctor - totaly confused after regeneration - landed unwillingly with his TARDIS in Victorian London which is just terrorized by dinosaur by Houses of Parliament. (More precisely said Pure dinosaurus chokes and suddanly he with large bow spews out theTARDIS...). Paternoster Gang (Madame Vastra, her maid and lover in one Jenny and Sontaran Strax) are called by London Police for help. Doctor started to speak deliriously to dinosaur and struggles to remember who the people around him are and then collapses. Vastra takes the Doctor and Clara to her residence and triks the Doctor into sleep, so as he can come to himself after regeneration. And speaks seriously to Clara, she has to stand by the Doctor, inspite of the fact she doesnt like his change at all, cause he needs her more than ever. During the night the Doctor awake and disappears from residence. Next morning Clara finds announce in newspaper, where the "Impossible girl" is invited to visit one London restauration. She meets the Doctor there, and soon it's clear he was beguiled to come there too and they notice strange another guests who don't actually eat and don't even breath... and that all is a conspiracy of cyborgs who want to capture the Doctor and with his help the Earth, to make it to their Promised Land... The Doctor and Clara are entraped and lowered into a lair and it's only on the Doctor to find the way out, with help of Paternoster Gang, of course... Much more important is if and how will Clara at last accept the change of the Doctor, and change of her emplacement as his companion... /

S08E01 "Hlboký nádych". Napísal: Steven Moffat, premiéra: 23.08.2014.
Doktor - úplne zmätený po regenerácii - nechtiac pristane vo viktoriánskom Londýne, ktorý práve terorizuje dinosaurus pred budovami parlamentu. (Presnejšie povedané, úbohý dinosaurus sa dusí a zrazu veľkým oblúkom vypľuje TARDIS...). Paternoster Gang (madam Vastra, jej slúžka a milenka v jednom Jenny a Sontaran Strax) povolá londýnska polícia na pomoc. Doktor blúznivo rozpráva s dinosaurom a pritom sa snaží spomenúť si, kto tí ľudia okolo neho vlastne sú, až nakoniec skolabuje. Madam Vastra ho dopraví, spolu s Calrou, do svojej rezidencie. Trikom sa jej podarí Doktora uspať, aby sa spamätal z regenerácie a vážne prehovorí s Clarou, že by mala pri ňom stáť napriek tomu, že sa jej zmena Doktora vôbec nepáči, lebo ju potrebuje viac, ako kedykoľvek predtým. Počas noci sa Doktor prebudí a zmizne. Na druhé ráno nájde Clara v novinách inzerát, ktorý pozýva "Nemožné dievča" do jednej londýnskej reštaurácie. Tam stretáva Doktora, ale skoro prídu na to, že aj jeho sem len vylákali. Obaja si všimnú, že podivní hostia v skutočnosti nejedia, dokonca ani nedýchajú... a že je to všetko sprisahanie cyborgov, ktorý takto chcú získať Doktora a s jeho pomocou premeniť Zem na svoju Zasľúbenú zem... Doktora a Claru unesú do podzemného brlohu cyborgov a je len na Doktovori, nájsť cestu von, samozrejme s pomocou Paternoster Gangu... Oveľa dôležitejšie ale je, ako a či Clara nakoniec prijme zmenu Doktora a zmenu svojho postavenia, ako jeho spoločníčky...
                                                                                                                                                        Click for gallery
                                                                                                                                                                                                            Klik na galériu


First review that Iv'e found - NOT spoler free! / Prvá recenzia, ktorú som našla - NIE BEZ spoilerov!

S08E01 - Deep Breath / Hlboký nádych
(for now not a lot of shows on YT / nateraz nie je veľa ukážok na YT)

     
     
Inside Look / Pohľad do zákulisia                                      Trailer
      
 
 
S08E02 Into the Dalek - written by Steven Moffat and Phil Ford. Premiere on
bbc one: 30.08.2014.
The Doctor saves Journey Blue, rebel fighter, attacked by Daleks in her space shuttle and brings her to rebel space ship Aristotle. And new task is before him - to detect why one captured Dalek revealed to be warn-tor Dalek seemingly turned good. Colonel Blue has a plan - to miniaturize the Doctor, Clara and two soldiers Ross and Gretchen... And adventure journey into the Dalek beginns... /

S08E02 Dovntútra Daleka - napísal Steven Moffat a Phil Ford, Premiéra na bbc one: 30.08.2014.
Doktor zachráni Journey Blue, rebelskú pilotku, ktoré v jej spaceshuttle napadli Dalekovia a prenesie ju na jej vesmírnu loď Aristotle. A už má novú úlohu - zistiť, prečo zajatý Dalek, ktorý o sebe vyhlasuje, že je vojnou zničený, sa zdanlivo stal dobrým. Plukovník Blue má plán - miniaturizovať Doktora, Clau a dvoch vojakov Ross a Gretchen... A dobrodružná cesta do vnútra Daleka začína...


 
Quote / Citát
Gretchen to the Doctor before her dangerous battle onset: "Gretchen Alison Carlile! Do something good and name it after me!" /

Gretchen Doktovori pred svojím nebezpečným bojovým nasadením: "Gretchen Alison Carlile! Urobte niečo dobré a pomenujte to po mne!"

 Trailer


 

S08E03 Robot of Sherwood, written by: Mark Gatiss, premiere on bbc one: 06.09.2014.
Journey on Claras choice - she wishes to meet Robin Hood, althoug the Doctors convinces  her hes only legend. First what happens when the Doctor opens the door is arrow shot into the wall of TARDIS, and the archer is Robin Hood personally... And after sceptical acquaitance, who knows how, they find theirselves in fight with powerful Sheriff of Nottingham and his mysterious fighters - robots... Till the end of episode the Doctor is not completely convinced that Robin Hood is real... /

S08EO3 Robot zo Sherwoodu, napísal: Mark Gattis, premiéra na bbc one: 06.09.2014.
Cesta podľa výberu Clary - želá si stretnúť sa s Robinom Hoodom, hoci ju Doktor presviedča, že je to len legenda. Prvé čé sa stane, keď Doktor otvorí dvere, je šíp vystrelený do steny TARDIS a strelcom je Robin Hood osobne... Po nedôverčivom zoznámení sa, ani nevedia ako, ocitnú v boji s mocným Šerifom z Nottinghamu a s jeho záhadnými bojovníkmi - robotmi... Do konca epizódy nie je Doktor presvedčený, že Robin Hood je skutočný...
Quotes / Citáty
Robin Hood to Doctor: "And remeber, Doctor, I am just as real as you are. /

Robin Hood Doktovori: "A pamätaj, Doktor, som práve tak skutočný, ako Ty.

 


Robin Hood to the Doctor: "And neither am I (a hero)! But if we both keep pretending to be... ha ha... perhaps others will be heroes in our name. Perhaps we will both be stories. And may the stories never end!" /

Robin Hood Doktorovi: "Ani ja nie som (hrdina)! Ale keď neprestaneme predstierať, že sme... ha ha... možno iní budú hrdinami v našom mene. Možno z nás oboch budú príbehy. A nech tie príbehy nikdy neskončia!"

 

TrailerS08E04 Listen - premiere on bbc one: 13.09.2014, writer: Steven Moffat
Dark, mysterious, thrilling and deep episode, Doctors search for "something strange" which might be always by us although we can only feel it in the night and see it only in the angle of our eye... discovering of one of the oldest Doctors nightmares. And Clara is still the "girl who saves the Doctor". Love this episode (although I read not so avid comments of fans here and there, obviously because of lack of a "proper action"...?) /

 

S08E04 Počúvaj - premiéra na bbc one: 13.09.2014, napísal: Steven Moffat.
Temná, záhadná, desivá a hlboká epizóda, Doktorovo hľadanie "niečoho divného", čo je možno stále s nami, hoci to môžeme len cítiť v noci a vidieť len kútikom oka... objavovanie najstaršej nočnej mory Doktora. A Clara je stále "dievča, ktoré zachraňuje Doktora". Milujem túto epizódu! (hoci som čítala nie vždy nadšené komentáre fanúšíkov, zjavne pre absenciu "poriadnej akcie"...?)

   nice review/pekná recenzia here/tu             Promo video

  

 

S08E05 Time Heist, premiere on bbc one: 20.09.2014. Writers: Stephen Tompson, Steven Moffat.
The Doctor have to rob the most secure bank of universe... /

S08E05 Časová lúpež, premiéra na bbc one: 20.09.2014. Napísali: Stephen Tompson, Steven Moffat.
Doktor musí vylúpiť naprísnejšie stráženú banku vo vesmíre...


Quote / Citát
Doctor: "Question one - Robbing bank is easy if you've got a TARDIS. So why I am not using it?"
Clara: "Question two - "Where is the TARDIS?"
Doctor: "OK, that probably should be question one." /

Doktor: "Prvá otázka - vylúpiť banku je ľahké, ak máte TARDIS. Tak prečo ju nepoužívam?"
Clara: "Druhá otázka - kde je TARDIS?"
Doktor: "OK - toto asi mala byť prvá otázka."

                                                                                              Promo trailer

    


 

 S08E06 The Caretaker, premiere on bbc one: 27.09.2014, writer: Gareth  Roberts and Steven Moffat. The Doctor - deep undercover as the  caretaker  on Claras Coal Hill School has to save the Earth from dangerous Skovox  Blitzer... And at last the Doctor and Claras frien Danny know each other...  but will it works?... /

 S08E06 Školník, premiéra na bbc one: 27.09.2014, napísali: Gareth Roberts  a Steven Moffat. Doktor - v hlbokom prestrojení ako školník na Clarinej čkole Coal Hill musí zachrániť Zem pred Skovoc Blitzerom... A konečne sa Doctor spozná s Clariným priateľom Dannym. Ale bude to fungovať?....

Quote / Citát
Danny: "And you should be scared!" Clara: " I trust him. He had never let me down." /

Danny: "A mala si si byť vydesená!" Clara: "Verím mu. Nikdy ma nenechal v kaší."


         Gallery / Galéria                                                                  Promo video


    

 


S08E07 Kill the Moon, premiere on bbc one on 04.10.2014, 8:30 pm. Writer: Peter Harness. The Doctor, Clara and Courtney land with TARDIS in space shuttle short before its crash landing on the Moon. Something is wrong with the Moon, its gravity encrease unbearably and crews taks is to distroy it with nuclear bomb... After research the Doctor detects the Moon is actually a huge egg and the creature just will hatch... And then the Doctor let a hard decision "One life for entire humankind" solely on Clara, Courtney and the only remaining of the crew - Lundvik and leaves with TARDIS... Afterall they three make the right decision... but Clara is very angry with the Doctor, that he left them in difficult situation without any relevant information... She doesn t want to see him again... Love this episode and I wonder how the Doctor wants to make it up with Clara, cause his "Your Moon your decision" is not enough ... /

S08E07 Zabiť Mesiac, premiéra na bbc one 04.10.2014 o 20:30. Napísal: Peter Harness. Doktor, Clara a Courtney pristanú v raketopláne tesne pred jeho stroskotaním na Mesiaci. Niečo je v neporiadku, gravitácia Mesiaca neúnosne vzrastá a posádka má za úlohu zničiť ho atómovou bombou... Po prieskume Doktor zistí, že mesiac je vlastne obrovcké vajce a stvorenie sa práve chystá vyliahnuť... A potom necháva ťažké rozhodnutie "Jeden život za život celého ľudstva" výhradne na Clare, Courtney a jedinej zostávajúcej z posádky  - Lundvik a odchádza v TARDIS... Nakoniec tie tri urobia správne rozhodnutie... ale Clara je veľmi nahnevaná na Doktora, že ich opustil a nedal im žiadne relevantné informácie... a už ho nechce nikdy vidieť... Skvelá epizóda a som zvedava, ako to Doktor chce urovnať s Clarou, lebo jeho "Váš Mesiac, vaše rozhodnutie" nestačí....

Quote / Citát
Clara: "Tell me what you knew Doctor or I will smack you so hard you will regenerate!"
Clara: "Povedz, čo si vedel, Doktor, inak Ti jednu vlepím tak, že zregeneruješ!

 

      Promo                                                                                      Gallery / Galéria

    S08E08 Mummy on the Orient Express, premiere on bbc one on 10.10.2014 at 8:35 pm. Writer: Jamie Mathieson.
After former episode I didn't wait Clara would be there, but she was. There was no explicit explanation, how the Doctor made it up with her, only through their conversation we could deduce, how hard Clara tried to understand the Doctor's point of view and his beahviour...
In this episode the Doctor takes Clara on trip on space Orient Express and Clara, not complete convinced, conciders it just like some art of "goodbye to the good times" trip (?). And although the Doctor promised her, it would be an amusing trip, soon a creature appears and kills travelers. The creature mummy is only visible to the next victim who dies seemingly on heart attack, but actually the mummy kills him... The Doctor succeds to save the last potential victim, acquits the mummy of her curse and let her die in piece at last... But he cannot conquer the actuall enemy who aranged all this horror trip and can save only Clara from explosion on Orient Express... Seems 8. series empasize more and more the fact that the Doctor is not almighty and often has to make hard decisions in mortal danger... And it seems also more an more obvious that all that rumour about Clara's leaving could be true... and I will actually miss Clara... /

S08E08 Múmia v Orient exprese - premiéra na bbc one 10.10.2014 o 20:35. Mapísal: Jamie Mathieson. Po predošlej epizóde som nečakala, že tam bude Clara, ale bola. Žiadne explicitné vysvetlenie, ako si ju Doktor udobril, sme nevideli, len z ich rozhovoru sa dalo usúdiť, ako veľmi sa Clara snažila pochopiť jeho stanovisko a správanie...
V tejto epizóde Doktor zoberie Claru na výlet vesmírnym Orient Expresom a Clara, nie celkom presvedčená, to považuje len za akési "zbohom dobrým časom" (?). A hoci jej Doktor sľúbil, že to bude zábavný výlet, čoskoro sa objaví príšera, ktorá zabíja cestujúcich. Môže ju vidieť vždy iba budúca obeť, ktorá zdanlivo umiera na infarkt, v skutočnosti ju zabije príšera - múmia... Doktorovi sa podarí zachrániť poslednú potenciálnu obeť, zbaviť múmiu jej kliatby a nechať ju konečne v pokoji umrieť... Ale skutočného nepriateľa, ktorý zaranžoval hrozný výlet, nepremôže a z vybuchujúceho Orient expresu zachráni len Claru... Zdá sa, že 8. séria stále viac zdôrazňuje fakt, že Doctor nie je všemocný a že musí často robiť ťažké rozhodnutia v smrteľnom nebezpečenstve... A stále viac sa zdá, že na všetkých tých zvestiach, že Clara odchádza, bude niečo pravdy... a mne bude Clara ozaj chýbať...                                                                                                                Click on picture above for gallery/Klikni na 
                                                                                                                obrázok a pozri galériu 
                                                                                     Promo Trailer

   

 

S08E09 Flatline, premiere on bbc one on 18.10.2014, at 8:25 pm. Writer: Jamie Mathieson.
By leaving TARDIS the Doctor and Clara find out, TARDIS exterior having shrunk
to half of its size. Doctor stays inside and Clara with audio-video device in her ear to stay with him in contact and with his sonic screwdriver leaves to detect whats going on... She realized that many people disappered myteriously last days and paintings of them occures in pedestrian tunnel. 
Between whiles TARDIS exterior shrunk so, that the Doctor has to stay inside. With his help communicates Clara with mysterious creatures and the Doctor detects the creatures are two dimensional and deadly experiment with disappeared people. Clara with some workers of local community team has to escape for creatures chasing them to unused subway tunnel and lost TARDIS from her bag... TARDIS falls on rail track and although the Doctor succeds to escape for the train TARDIS stays in seige mode and has no energy to restore... At last Clara has an idea how to "charge" and restore TARDIS again and the Doctor can destroy the creatures... And its odd a bit that although both Clara and him save the world again, all involved workers thank only Clara, the Doctor is still not empathic enough to awake thankfullness, not even to accept it... /

S08E09 Naplocho, premiéra na bbc one 18.10.2014 o 20:25. Napísal: Jamie Mathieson.
Keď chcú Doktor a Clara vyjsť z TARDIS, zistia, že jej exteriér sa zmenšil na polovicu jej veľkosti. Doktor ostáva vnútri a Clara, vybavená audio-video zariadením v uchu, aby ostala v kontakte s ním, a sonickým skrutkovačom vyjde von, aby zistila, čo sa deje... Dozvie sa, že v poslednom čase záhadne zmizlo veľa ľudí a ich obrazy sa objavili na stene tunela pre chodcov. Medzitým sa exteriér TARDIS zmenší tak, že Doktor nemôže vyjsť von. Clara, s jeho pomocou komunikuje so záhadnými kreatúrami a Doktovori sa podarí zistiť, že sú dvojrozmerní a že smrteľne experimentujú so zmiznutými ľuďmi. Clara musí s niekoľkými robotníkmi miestnych komunálnych služieb utiecť pred ich prenasledovaním do nepoužívaného tunela podzemnej dráhy. Pri úteku stratí z tašky TARDIS a tá spadne na koľajnicu... A hoci sa Doktorovi podarí uniknúť pred vlakom, TARDIS ostane v ochrannom móde a nemá dosť energie na reštart... Nakoniec Clara dostane nápad, ako znovu "nabiť" a reštartovať TARDIS, Doktor vyjde von, aby zničil kreatúry... A je trochu zvláštne, že hoci obaja, Clara aj Doktor, znovu zachránili svet, všetci zúčastnení robotníci ďakujú iba Clare. Doktor stále nie je dosť empatický, aby vzbudil vďačnosť, nieto aby ju prijal...


Next day I've received this greeting with photo from my friend Dave on FB: "Veronika, are you to be one of Missy's Chosen Ones too ;-) ". / 
I answered it would be great, finally I would know what promised Land is..
Na druhý deň som dostala pozdrav s fotkou od môjho priateľa Davea na FB: "Veronika, staneš sa tiež jednou z Missyiných Vyvolených ;-)". Odpovedala som, že by to bolo skvelé, konečne by som vedela, čo je tá Zasľúbená zem...

      Gallery                                                     Promo video

               

 

S08E10 - In the Forest of the Night. Premiere on bbc one on 25.10.2014 at 8:20 pm. Writer: Frank Cottrell Boyce (his first DW story).
One morning in London and all over the world the human race wake up to the most surprising invasion yet -  forest has grown and taken back the Earth... And one little girl Maebh is lost in this forest of London and at last she find the TARDIS and the Doctor, who as the only one who actually listen what Maebh has to tell... What first looks like adverse invasion, which distroys some important parts of infrastructure, turns out to be greatest rescue operation ever! Trees came to create natural heat shield to protect the Earth for masive Sun eruption... /


S08E10 - V lese noci. Premiéra na bbc one 25.10.2014 o 20:20. Napísal: Frank Cottrell Boyce (jeho prvý DW príbeh).
V jedno ráno sa Londýn a celý svet prebudia do doteraz najprekvapujúcejšej invázie - les vyrástol a znovu si prevzal Zem... A jedno malé dievčatko Maebh sa stratí v tomto lese Londýna a nakoniec nájde TARDIS a Doktora, ktorý ako jediný ozaj počúva, čo má Maebh na srdci... Čo najprv vyzerá ako nepriateľská invázia, ktorá zničí mnohé časti infraštruktúry, sa ukáže ako najväčšia záchranná akcia všetkých čias! Stromy prišli, aby vytvorili prirodzený tepelný štít na ochranu Zeme pred masívnou slnečnou erupciou...

   Click for Gallery  / Klikni na galériu                                                                            Promo video

  

 

S08E11 Dark Water, premiere on bbc one on 01.11.2014 at 8:20 pm. Writer: Steven Moffat.
Spoiler alert! And things become more clear, at least a bit... Clara phones with Danny and just as she first time says him "I love you" it happens. No answer from Danny but she hears a voice of old woman, who picks up fallen mobile phone a was just witmess of car accident... Cut and we see Clara fail of sorrow... Cut and we see Clara on unknown scary place with eruptive volcano, just crashed TARDIS and she forces, by throwing step by step all keys of TARDIS to volcano lava, the Doctor to make it all undone and to bring Danny back... Dramatical scene, the Doctor seem to be adamant, explaining Clara its not possible and would make time paradox... and then... Clara controls TARDIS through her one and only wish "find Danny wherever he is now" and at last they landed in Missys Promised Land as really rare vicitors - they are namely still alive. Between whiles Danny goes though some art of admission ritual to the Paradise... Clara and the Doctor meet Missy who explains to be an interface to equipment in so called "3W" organisation, which promise tu human beings that nothing ends with death... Danny realizes at last what happened and can even have electronic connection to speak with unusual visitor, with Clara. She wants a proof about his identity and the Doctor speaks with Missy again, the scelets of human beyings which were till now in some art of aquariums with "dark water" start to come to "life" and suddenly its clear, whole Paradise is "collection" of departeds human which are in "incubators" updated to Cybermen. Suddenly the Doctor and Missy are on the Earth, in London by St. Pauls Cathedrale, ivasion of Cybermen just starts and the Doctor finds out scary truth - Missy is a Time Lord, moreover she is the Master! The Master who should definitelly die at the end of S04E18 The End of the Time, part 2 (10th Doctor)...
Till now the best episode of series, really amazing and scary, cant wait one hour special next Saturday! /


S08E11 Temná voda, premiéra na bbc one 01.11.2014 o 20:20. Napísal: Steven Moffat.
Pozor, spojlery! A veci sú pomaly jasnejšie, aspoň trošku... Clara telefonuje s Dannym a práve, keď prvý raz povie "Milujem Ťa" sa to stane. Žiadna Dannyho odpoveď, počuje hlas starej ženy, ktorá zdvihla spadnutý mobil a práve bola svedkom autonehody... Strih a vidíme Claru ochromenú žiaľom... Strih a vidíme Claru na strašidelnom mieste s vybuchujúcou sopkou, kde práve havarovala TARDIS a Clara núti Doktora tým, že postupne zahadzuje všetky kľúče od TARDIS do lávy,  aby zmenil čas, aby sa to nikdy nestalo, aby priviedol Dannyho späť... Dramatická scéna, kde Doktor ostáva neoblomný a vysvetľuje Clare, že je to nemožné a vznikol by časový paradox... a potom... Clara riadi TARDIS svojou jedinou myšlienkou "nájdi Dannyho, kdekoľvek práve je", až nakoniec pristanú v Missyinom Raji, ako zriedkaví návštevníci - sú totiž ešte nažive... Medzitým Danny absolvuje akýsi prijímací rituál do Raja... Clara a Doktor stretávajú Missy, ktorá im vysvetľuje, že je interfaceom k zariadeniu v tzv. "3W" organizácii, ktorá sľubuje zosnulým, že smrťou nič nekončí... Danny napokon pochopí, čo sa stalo a môže naviazať elektronický kontakt s neobvyklým návštevníkom - s Clarou. Tá požaduje dôkaz o jeho identite a Doktor znovu hovorí s Missy. Kostry, ktoré dosiaľ boli v akýchsi akváriách v temnej vode, zrazu ožívajú a je jasné, že celý Raj je vlastne zbierkou mŕtvych ľudí, ktorí v "inkubátoroch" upgradujú na Kyberľudí. Zrazu sa Doktor a Missy ocitnú na Zemi, v Londýne, pri katedrále Sv. Pavla, práve začína invázia Kyberľudí a Doktor zrazu pochopí desivú pravdu - Missy je Pán času, a keby len to, ona je Vládca! Vládca, ktorý mal definitívne umrieť na konci S04E18 Koniec času, 2. časť (10ty Doktor)... Doteraz najlepšia epizóda série, skutočne úžasná a desivá, neviem sa dočkať hodinového špeciálu budúcu sobotu!

See also / Pozri aj gallery / galériu

Quote / Citát
Clara to the Doctor: "Change the time, bring him back or I swear you will never get into your TARDIS again!" /

Clara Doktorovi: "Zmeň čas, priveď ho späť, lebo prisahám, že už nikdy sa nedostaneš do svojej TARDIS!"

 


    Incubators                                                                                      PROMO video

 

S08E12 - Death in Heaven, premiere on bbc one on 08.11.2014 at 8:00 pm.
Writer: Steven Moffat.
Spoilers! Spectacular, amazing Grand Finale of series 8! And everything's clear now, at last we know that Missy is the Master (regeneration could caused gender change) and is more insane than ever - whole her Netherland is only "incubator" for new Cybermen, who can newly also fly, after "rain" of them on the Earth every dead comes to life again transformed to Cyberman too... all "at her command" through wristlet on her arm... And by confrontation on cemetery the Doctor realized her crazy plan as she gave him this wristlet as a present and he stands suddenly for impossible choice - to conquer entire universe with help of his new army of cybermen, or let Missy to distroy entire humankind of the Earth... Clara and Danny as "half-upgraded" (still has feelings...) Cyberman is also present by thi dramatical moment and the Doctor at last finds solution - throws the whistlet to Danny, who will never hurt Clara ("love is not emotion, it's a promise...") or any human, who issues command to each Cyberman on the Earth to leave and distroy themselves...And the Doctor, on Clara's insisting ("it'll be all on you then!") at last kills Missy... Cut and one nigth Danny takes connection with Clara and advices, that the only one person could return from Netherland... Full of hope Clara sees that one small boy comes back, the boy whom Danny unwittigly shot once as he was a soldier... Then farewell of Doctor and Clara and the Doctor (his "Never trust hug, it's a way of hiding a face...") and the Doctor even doesn't know that about Danny, thinks Clara will now live with him... and hopefull starts away to find Gallifrey on co-ordinates which revealed him Missy. But it seems she lied also for the last time... and suddenly Santa appears in the TARDIS asking the Doctor about his Christmas wishes... Very touching were also scenes with Kate Lethbridge (daughter of Brigadier Lethbridge-Stewart) and Kate Osgood, her asistant.../


S08E12 - Smrť v nebi, premiéra na bbc one 08.11.2014 o 20:00. Napísal: Steven Moffat.
Spojlery! Veľkolepé, úžasné Veľké finále 8. série! Všetko je teraz jasné, konečne vieme, že Missy je Vládca (regenerácia môže spôsobiť zmenu pohlavia) a je ešte šialenejšia ako kedykoľvek predtým - celá jej Netherland je len "liahňou" nových Cybermanov, ktorý teraz vedia aj lietať, potom, ako začnú "pršať" na Zem, každý mŕtvy ožíva, tiež ako Cyberman... všetci sú "na jej povel", riadi ich náramkom na ruke... Pri konfrontácii s ňou na cintoríne Doktor zisťuje, aký je jej šialený plán, keď mu Missy dá svoj náramok ako dar, a zrazu stojí pred nemožnou voľbou - dobyť celý vesmír so svojou armádou cybermanov, alebo Missy zničí celé ľudstvo na Zemi... Clara a Danny, ako "napoly upradovaný" Cyberman je tiež prítomný (stále má city...) sú prítomný v tejto dramatickej chvíli a Doktor konečne dostane nápad na riešenie - hodí náramok dannymu, ktorý by nikdy neublížil Clare ("láska nie je emócie, je to sľub"...) ani iným ľuďom, a ten dá povel všetkým Cybermanom na celej Zemi, aby ju opustili a zničili sa... A Doktor na naliehanie Clary ("potom to bude všetko na tebe") konečne zabije Missy... Strih a jednu noc sa Danny spoí s Clarou a oznámi jej, že iba jedna osoba môže opustiť Netherland a vritiť sa na Zem. Plná nádeje Clara vidí, ako sa vracia malý chlapec, ktorého Danny nechtiac zastrelil, keď bol vojakom... Potom rozlúčka Doktora a Clary ("nikdy som neveril objatiu, je to spôsob ako skryť tvár...") a Doktor to ani o Dannym nevie, myslí si, že Clara s nim teraz bude žiť... a plný nádeje sa vydá hľadať Gallifrey na súradniciach, ktoré mu prezradila Missy. Vyzerá to však, že aj nakoniec len klamala... a zrazu sa v TARDIS zjaví Santa a pýta sa Doktora na jeho vianočné priania... Veľmi dojemné boli aj scény s Kate Stewart /dcériu generála Lethbridge-Stewarta) a s jej asistentkou Kate Osgood...


Lovely quote / Krásny citát:         More great moments / Viac veľkých okamihov here / tu.
  

 

 

 

Read some more quotes /
Viac citátov  Here / Tu


More pictures / Viac obrázkov here / tu.
 

                                                                                                                                                        
                                                                                     
  Promo video

  S08E13 Christmas special 2014 Last Christmas, premiere on bbc one on 25.12.2014, at 6:15 pm. Written by: Steven Moffat.
On Christmas Eve Clara is woken up by sound of crashing somethhing on her rooftop. Astonished she finds Santa, two elves, sleigh and flying reindeer stranded on her roof. Soon comes the Doctor and takes her away. On the North Pole a group of scientists try to save their fellow base personel who have been taken over by crab-like creatures. They are interrupted as the Doctor and Clara arrive the scene. Soon they all find themselves under attack of Dream crabs, only saved by Santa. The Doctor identifies the Dream Crabs as creatures who induse pleasant and euphoric dreams while they devour the victims brain... Clara is attacked again and she find her self beying in her housewith her lover Danny Pink on Christmas Eve. She believes its true the only one sign that something goes wrong are the tables appearing suddenly with warning she is dying... To save Clara, the Doctor let the creature to take him over so as he can enter Claras dream. Clara doesn t want to believe him, the dream is too nice... Only Danny can convince her to wake up... After the Doctor and Clara wake up, the creatures die and turn into the dust... The Doctor soon realised that they all, the crew inclusive are not actually waked, but that they all are only in one of phases of multi-level dream caused by Dream Crabs, moreover that they are actully strange people only linked by one common dream... And that Santa is actually a proof of it - its Christmas Eve, so its natural they dream of him, although he is not real.. With help of Santa they finally wake up and are immediatelly under attack of another victims of Dream Crabs... Santa help them to escape from base in his flying slegh, during flight three crew members and the Doctor disappear one after another, to return back in their lives. The Doctor find out Clara stays by Santa and has to wake her, but he comes too late - she is already old woman. Only after Santa came again, the Doctor realises he was still dreaming. After awaking he actually comes to Clara and  wakes her up... The he implores Clara to join him again and she happily accepts... By leaving thea are unaware of tangerine have been left on Claras windowsill... /

S08E13 Vianočný špeciál 2014 Posledné Vianoce, na bbc one 25.12.2014, o 18:15. Napísal: Steven Moffat.

Na Štedrý večer Claru prebudí hluk, akoby niečo padlo na jej strechu. S úžasom nájde na streche Santu, dvoch elfov, sane a lietajúceho soba, ktorí stroskotali na jej streche. Čoskoro príde Doktor a vezme Claru preč. Na Severnom póle sa skupina vedcov snaží zachrániť personál základne, ktorý napadli krabom podobné kreatúry. Vyruší ich príchod Doktora a Clary. Onedlho na nich znovu zaútočia Snoví krabi, zachráni ich až Santa. Doktor identifikuje Snových krabov ako kreatúry, čo vyvolávajú príjemné euforické sny, zatiaľ čo požierajú mozog obete... Kreatúra znovu napadne Claru a tá sa ocitne na Štedrý deň vo svojom dome s Dannym Pinkom. Verí, že je to pravda, jediným znamením, že je niečo v neporiadku sú objavujúce sa tabule s varovaním, že umiera... Doktor, aby ju zachránil, sa nechá napadnúť Snovým krabom, aby vstúpil do jej sna. Clara nechce Dannyho opustiť, sen je príliš krásny... Len Danny ju presvedčí, že sa musí prebudiť... Keď sa Doktor a Clara zobudia, kreatúry zomrú a premenia sa na prach.. Doktor čoskoro zistí, že nikto, vrátane obyvateľov základne, vlastne nie je prebudený, ale že všetci snívajú, len v inej fáze viacúrovňového sna, navyše, že sú vlastne navzájom cudzí ľudia, len spojení spoločným snom, vyvolaným Snovými krabmi... Santa im pomôže sa naozaj zobudiť a na svojich saniach ich zachráni pred následným útokom obetí Snových krabov... Počas letu traja z posádky základne aj Doktor zmiznú, a vrátia sa do svojich životov, len Clara ostáva so Santom. Doktor ju musí prebudiť zo sna, ale príde neskoro, Clara je už stará žena. Až keď sa znovu objaví Santa, Doktor pochopí, že stále sníva. Po prebudení sa znovu vydá za Clarou a prebudí ju... Prosí ju, aby sa k nemu znovu pripojila a Clara šťastná súhlasí... Pri odchode si neuvedomia, že nechali mandarinku na Clarinom okennom parapete...

Click / Klikni na Gallery / Galéria.

Quote / Citát:
Doctor: "You know what is the big problem of telling fantasy and reality apart? They are all ridiculous..."
Doktor: "Viete v čom je veľký problém rozlíšiť fantáziu a skutočnosť? Obe sú absurdné..."

TrailerSEASON 9
Premiere of Magician's Apprentice was on 19. September 2015 on bbc one, at 7:45 pm and was thrilling, amazing, surprising and great. / Premiéra Čarodejovho učňa bola 19. septebmbra 2015 na bbc one o 19:45 a bola napínavá, úžasná, prekvapivá a skvelá.

Trailer season 9                                                             S09E01 Magician's Apprentice Trailer
 
   

S09E02 Witch's Familiar Trailer                                         S09E03 Under the Lake Trailer

   

S09E05 The Girl Who Died                                                   S09E06 The Woman Who Lived
    

S09E07 The Zygon Invasion                                                S09E08 The Zygon Inversion
      
   
     
  
S09E09 Sleep No More                                                    S09E10 Face of Raven
    

S09E11 Heaven Sent                                                                S09E12 Hell Bent
    

 
 
Christmas Special 2014 / Vianočný špeciál 2015

Doctor Who Christmas Special will be aired as usual on 25.12. Rumour spreads on internet already for a while, that the Doctor will meet his wife. Fantastic news for me as I love River Song overall. /
Vianočný špeciál Doctor Who sa bude vysielať ako zvyčajne 25.12. Po internete sa šíria už dlhšie zvesti, že Doktor sa znovu stretne so svojou manželkou. Pre mňa fantastická správa, pretože nadovšetko milujem River Song.

2.12.2015 - Title of Chritmas Special was revealed: The Husbands of River Song. Let me think about used plural, as I know she has the only one. But may be its meant his more inkarnations she met. Would be great to see again the 10th and the 11th Doctor! /
2.12.2015 - Zverejnili názov Vianočného špeciálu: Manželia River Song. Núti ma premýšľať nad použitým plurálom, čo ja viem, mala len jedného. Ale možno tým myslia jeho viaceré inkarnácie, ktoré stretla. Bolo by úžasné znovu vidieť 10teho a 11teho Doktora!
More / Viac Here/TU:

 


25. December 2015, bbc one, 17:00 pm / Premiere of The Husbands of River Song
                                                                    Premiéra Manželia River Song
Absolute amazing, funny, amusing and at the end very touching Christmas Special! I can only wish to the Doctor and River happy 24 hour long night on planet Darillium! / 
Absolútne úžasný, zábavný a ku koncu veľmi dojemný Vianočný špeciál! Múžem len obom zaželať šťastnú 24 rokov dlhú noc na planéte Darillium!. Trailer                                                                              River Songs Death, version 2015
                                                                                    Explains a lot of Silence in the Library...

  
---
 

 

 

 

 

 

TOPlist