Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

50. Anniversary / 50. výročie

50. Anniversary of Doctor Who series / 50. výročie seriálu Doctor Who

In 2013 series celebrated its amazing 50. anniversary and great special
"The Day of the Doctor" (w
riten by Steven Moffat) aired on 23. November 2013 on bbc one was worthy mile stone of long history of Doctor Who. And do you know what? It's possible to re-write even fixed point in the time. And it gives the Doctor new hope and new direction... Words of 11th at the very end express it best: "At last I know where am I going - home!"  /

V roku 2013 slávil seriál úžasné 50. výročie a skvelý špeciál "Deň Doktora" (napísal Steven Moffat) vysielaný 23. novembra 2013 na bbc one bol dôstojným míľnikom dlhej histórie Doctor Who. A viete, čo? Aj fixné body v čase sa dajú prepísať. A tým Doktor dostáva novú nádej a nové smerovanie. Slová 11-teho Doktora celkom na konci to vyjadrujú najlepšie: "Konečne viem, kam idem - domov"! 

The Day of the Doctor won / Deň Doktora získal BAFTA 2014.

The Day of the Doctor - Trailer


The Night of The Doctor - Writer: Steven Moffat. Mini Episode, is a prequel which explains existence of the War Doctor in Anniversary Special, about whoom we have never heard before. Mysterious secret covers this character and on his shoulders lies a great burden of guilt since that tragic times of the great Time War on Gallifrey between Time Lords and Daleks. Burden so heavy that even his descendants are 'the man who regret' (10th) and 'the man wo forget (tries to..)' (11th)... /
Noc Doktora - Napísal: Steven Moffat. Mini epizóda je predelom, ktorý vysvetľuje existenciu Vojnového Doktora vo výročnom špeciále, o ktorom sme nikdy predtým nepočuli. Záhadné tajomstvo obostiera túto postavu, ktorá na svojich pleciach nesie bremeno veľkej viny od tragických čias veľkej Časovej vojny na Gallifreyi medzi Pánmi času a Dalekmi. Bremeno také ťažké, že ešte jeho následníci sú 'ten, ktorý ľutuje' (10th) a 'ten, ktorý zabudne (snaží sa)' (11th)...

The Night of the Doctor / Noc Doktora The Last Day - writer: Steven Moffat. Mini Episode - prequel - part od bbc one lead-up shows to 50. Anniversary. First day on front line in Time War of new recruit soldier in Arcadia on Gallifrey.
Posledný deň - napísal: Steven Moffat. Mini epizóda - predel - časť uvádzacích programov bbc one k 50. výročiu. Prvý deň na frontovej línii Časovej vojny novo regrutovaného vojaka v Arcadii na Gallifrey.

The Last Day / Posledný deň
Five(ish) Doctors Reboot - Written and directed by 5th Doctor Peter Davidson to 50. Anniversary of DW. How 5th (Peter Davidson) , 7th (Sylvester McCoy) and 7th (Paul McGann) wanted to be envolved in 50. Anniversary Special. Very funny. Nominated for Hugo Award 2014 with The Day of the Doctor and S07E13 The Name of the Doctor. / 
Reboot piatich(teho)  Doktorov(a) - Napísal a režíroval 5ty Doktor Peter Davidson k 50. výročiu DW. Ako sa snažili 5ty (Peter Davidson), 7my (Sylvester McCoy) a 8my (Paul McGann) dostať do špeciálu k 50. výročiu. Veľmi zábavné. Spolu so špeciálom Deň Doktora a epizódou S07E13 Meno Doctora nominované na cenu Hugo Award 2014. 

Click on picture and watch full episode /                                       Trailer      
Klikni na obrázok a sleduj celú epizódu    

         

 
An Adventure in Space and Time - amazing feature-lenght drama written by Mark Gatiss is, at the same time, salute to the very first actor who played Doctor - to William Hartnell and to whole series, which, briefly said, shows "how it all began" in 1963. /
Dobrodružstvo v priestore a čase - úžasný celovečerný film, ktorého scenár napísal Mark Gatiss, je poctou prvému hercovi, ktorý hral Doktora, Williamovi Hartnellovi a zároveň aj celému seriálu. Stručne povedané ukazuje "ako to celé začalo" v r. 1963.

An Adventure in Space and Time - Behind the Scenes / Zo zákulisia Dobrodružstvo v priestore a časeThe Time of The Doctor - Christmas Special written by Steven Moffat - aired on bbc one 25.12.2013 was for me especially moving - at the end we had to leave of my beloved the 11th Doctor and were witnesses to the first minutes of the 12th one... /
Čas Doktora - Vianočný špeciál napísal Steven Moffat - vysielaný na bbc one 25.12.2013 bol pre mňa obzvlášť dojemný - na konci sme sa museli rozlúčiť s mojím milovaným 11-tym Doktorom a boli sme svedkami prvých minút 12-teho...

The Time of the Doctor / Čas Doktora - TrailerTribute in Memoriam / Pocta in Memoriam               Doctor Who: 50 Years and counting
loveky fan video / pekné video fanúšika                              lovely fun video cut / pekný zostrih videí od fanúšika                           

     
 
 
....

 

 

 

 

 

Amazing music of 50. Anniversary Special / Úžasná hudba špeciálu k 50. výročiu

I've just found it on YT and it's actually great! All that wonderfull music composed by Murray Gold. Hope you enjoy it! /


Práve som to našla na YT a je to vážne skvelé! Všetka tá krásna hudba, ktorú skomponoval Murray Gold. Dúfam, že vás poteší!Doctor Who Theme was composed by Australian composer Ron Grainer and realised by Delia Derbyshire at BBC Radiophonic Workshop. Created in 1963 it was the first electronic music for TV and after five decades and several arrangements remains one of the most easily recognised tunes. / 
Hlavnú hudbu Doctora Who skomponoval austrálsky skladateľ Ron Grainer a nahrala ju Delia Derbyshire v Rádiofonickom štúdiu BBC. Vznikla v r. 1963 a bola to prvá elektronická hudba pre TV. Aj po piatich desaťročiach a rôznych aranžmánoch ostáva jednou z najľahšie rozpoznateľných melódií. 

          


And music for all those episodes within 50 years was composed by many talented composers./ A hudbu pre všetky tie epizódy počas 50 rokov zložilo veľa talentovaných skladateľov.


Fan who made this videos named them Doctor Who Episode of Music - The Day of the Doctor /
Fanúšik, ktorý vyrobil tieto videá, ich nazval Doctor Who Epizóda hudby - Deň Doktora

 
      

      
 
And bonus Gallifrey Falls No More / A bonus Gallifrey už nikdy nepadne

...

 

 

50. Anniversary Set of Doctors

   

Thanks my friend Jay, who sent this beautiful set to me as birthday present, I am a proud owner of those amazing eleven Doctors figures. And they actually can move :-). You can buy it on bbc shop./

Vďaka Jay, mojej kamarátke, ktorá mi poslala tento krásny set ako darček k narodeninám, som hrdým vlastníkom týchto úžasných figúrok jedenástich Doktorov. A figúrky sa skutočne môžu aj hýbať :-).. Možete ich kúpiť na bbc shop.

 

TOPlist