Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

My UK / Moje UK

My UK / Moje UK

 


 

 

 

 


There is no doubt and you had to notice it, I love UK over all, and happily I could visit it for some times. And I would like to present here my lovely experiences during my trips. /

Niet pochybností a museli ste si to všimnúť, že nadovšetko milujem UK a mala som to šťastie pár krát ho navštíviť. Chcela by som tu prezentovať svoje krásne zážitky počas mojich výletov.

 

2010 trip - On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes /

Výlet 2010 - Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa
here / tu

2011 trip - Greenway Mission /

Výlet 2011 - Misia Greenway
here/tu.


2012 trip - Ideas of Fan of Detective Stories /

Výlet 2012 - Nápady fanúšika detektívok
here/tu.

 

2014 - London / Londýn (20. - 23.11.2014)
This was total unplanned. I just went crazy and accept one invitation. My friend Jay expressed once on fb her joy that in one week she would be in London on lounch of graphic book "The Hound of Baskervilles" created by Czech artist Petr Kopl. I replied her that I envy and she wrote: "Just come! I have a room booked, all you need is to take off at work for Friday and come!".... And so I came. And it was amazing:-) /

Títo cesta bola celkom neplánovaná. Zbláznila som sa a prijala pozvanie. Moja priateľka Jay vyjadrila raz na fb svoju radosť, že o týždeň bude v Londýne na krste komiksovejknihy "Pes baskervillský" od českého umelca Petra Kopla. Odpovedala som, že jej závidím a ona napísala: "Tak príď! Mám rezervovanú izbu, všetko, čo potrebuješ,je vziať si na piatok dovolenku a prísť!"... A tak som prišla, A bolo to skvelé :-)

Videos / Videá
Just click on picture and watch (didnt find possibility to embage them from google... ). / Klikni na obrázok a pozri si ich (nenašla som spôsob, ako ich vložiť z google...)


 1. Trip begins            2. Visit Ben     3. By Speedys           4. Jay                     5. London        6. SH pub
                                                     Imitation Game                                              Walk
                                                    Museum of London

 

 

 

 

7. Jay about SHSI         8. Petrs Launch        9. London Eye            10. London Eye         11. Finale
                                                                     video                         photos
 

 

 

 

   Photobook / Fotokniha                         My London Eye on youtube
click on picture/klikni na obrázok

 

 

My Gallery / Moja Galéria and Jay's Photos / Fotografie od Jay

....
 

PTMH or Project To Meet Hamlet / PTMH alebo Projekt stretnúť sa
s Hamletom
Since Jay and me first time saw the news on iternet at very begin of the last year, that Benedict Cumberbatch would play Hamlet in barbican theatre in London in 2015 it was clear... First only on academical level though, later we admitted we would be able to plan a new trip round the date of performance on which we would be able to get tickets... Our PTMH started... /

Odkedy sme s Jay prvý raz videli na internete celkom na začiatku minulého roka správy o tom, že Benedict Cumberbatch bude hrať Hamleta v divadle  barbican v Londýne v roku 2015, bolo to jasné... Hoci najprv len na akademickej úrovni. Neskôr sme pripustili, že sme ochotné naplánovať ďalšiu cestu podľa dátumu predstavenia, na ktoré by sa nám podarilo získať lístky... to bol štart nášho PTMH...


About how we got tickets for Hamlet and something about how I waited that long year I wrote also in article Waiting for Hamlet, for December 2014 issue of e-magazine of Sherlock Holmes Society of India Proceedings of the Pondicherry Lodge / O tom, ako sme získali lístky na Hamleta a trochu aj o rok dlhom čakaní som písala aj v článku Čakanie na Hamleta, pre decembrové vydanie 2014 e-magazínu Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa Proceedings of the Pondicherry Lodge.


My Photobook / Moja fotokniha here/tu or just browse/listuj. on Fotalb website/na stránkach Fotolabu.

Completed on Monday 28.9.2015, with 98 pages :-) / Dokončila som ju 28.9.2015, má 98 strán :-)


 

 

 
05.08.2015 - on premiere of Hamlet. More than one year of waiting had finallly it's end! /

05.08.2015 - na premiére Hamleta. Viac ako rok čakania bol konečne za nami!.
smileyHamlet, premiere 5.8.2015, barbican London, 7:15 pm
Then 6.8., 7.8., 8.8. and 12.8.2015

As 5. August 2015 evening started 24 hours strike od London tube stuff, we decided to take a cab. Not good idea, all raffic from undegroud moved on the ground and we almost stuck in it. We should better go on foot, it's only about 15 minute from our hotel Grange St. Paul's.You can imagine how nervous we were... Happily we were on time and could take memorable pictures, bought opulent program and then see parents of Ben. What a nice surpsise and occasion to play paparazzi :-). Some minutes waiting and here we are, in row D left in stall, meeting our Hamlet! Starting unusual with his "To be or not to be..." soliloquy suddenly Ben stood  only some meters far from us. We could barely breath... unforgetable experience. More about the play I will write in my review. Taking pictures or videos was strictly prohibited, my first and last chance by such a strict watch was on 12.8.2015 on balcony, by standing ovations. I was so nervous that I fully forgot on zoom... / 

Keďže 5. augusta 2015 podvečer začal 24 hodinový štrajk zamestnancov Londýnskeho metra, rozhodli sm sa vziať si taxík. Zlý nápad, všetka doprava sa z podzemia preniesla na povrch a my sme skoro uviazli v zápche. Radšej sme mali ísť peši, je to len asi 15 minút od nášho hotela Grange St. Paul's. Viete si predstaviť, aké sme boli nervózne... Našťastie sme došli včas, aby sme urobili pamätné fotky, kúpili prepychový programa uvideli Benových rodičov. Aké milé prekvapenie a príležitosť zahrať sa na paparazzi :-)- Pár minút čakania a sme tu, vo štvrtom rade vľavo na prízemí a stretávame nášho Hamleta! Ben, začínajúc neobvykle svojím známym monológom "Byť, či nebyť..." bol zrazu pred nami, len pár metrov vzdialený. Sotva sme dýchali... nezabudnuteľný zážitok. Viac o hre napíšem v mojej recenzii. Fotenie a video boli prísne zakázané, moja prvá a posledná šanca bola 12.8.2015 z balkóna, počas standing ovations. Bola som taká nervózna, že som celkom zabudla na zoom...


My review, better said impression /
Moja recenzia, lepšie povedané dojmy

Read / Čítaj
Galéria - Hamlet

Part one - London Hamlet / Prvá časť - Londýn Hamlet

Hamlet - Cast, Pictures / Osoby a obsadenie, obrázky

Adorable Hamlet / Zbožňovaniahodný Hamlet
(pictures from internet / obrázky z internetu)Hamlet in Nostalgia cinema, Friday 5.12.2015 / Hamlet v kine Nostalgia, Piatok 5.12.2015

Great, although a bit different experience because of camera detail shots, with extra boonus, short interview with Ben at the begin and Bens speech by standing ovation, to the occasion of live transmission of the performance on 15. October 2015 to the cinemas all over the world. /

Skvelý, hoci trošku iný zážitok, kvôli detailným záberom kamery, s extra bonusom, krátkym rozhovorom s Benom na začiatku a s jeho prejavom pri standing ovations, pri príležitosti živého prenosu predstavenia 15. októbra do kín celého sveta. 
Watch / Sleduj.


 

London 4.8., 5.8., 8.8. and 12.8.2015
Searching for locations of Sherlock and Doctor Who in London / Hľadanie miest, kde sa nakrúcali Sherlock a Doctor Who in London

St. Paul's Cathedral London, location od Doctor Who 8 episode Dark Water /

Katedrála Svätého Pavla v Londýne, miesto nakrúcania Doctor Who 8, epizódy Temná vodaSame place, location of Sherlock series A Scandal in Belgravia /

Rovnaké miesto, nakrúcala sa tu epizóda seriálu Sherlock, Škandál v Belgravii


Leinster Gardens, London, location of Sherlock, His Last Vow /

Leinster Gardens, Londýn, nakrúcanie Sherlocka, Jeho posledná prísahato be continued... / pripravujem pokračovanie....

Gallery London / Galéria Londýn
Part two - London Locations / Druhá časť - Londýn - miesta filmovania

5.8.2015 movie Mr. Holmes
in Vue Cinema, Cranbourn St, London
As it was Wednesday at 12:15 am the cinema was almost empty, we were only seven there, kinda private show :-). /
Keďže to bolo v stredu o 12:15, kino bolo skoro prázdne, bolo nás len sedem, také skoro súkromné premietanie :-). 


Here my impressions /
Tu sú moje dojmy 
Mr. Holmes

6.8.2015 Beconsfield, Bekonscot Modell Vilage


filming location of Midsomer Murders episode Small Mercies /
miesto, kde sa nakrúcala epizóda A všude kolem roste zelená tráva, seriálu Vraždy v Midsomeri


Gallery / Galéria
Part four / Štvrtá časť - Beaconsfield

6.8.2015 Sky Bar, Grange St. Pauls Hotel

Location of Doctor Who episode The Bells of St. John /

Miesto nakrúcania epizódy Doctor Who Zvony Sv. Jána7.8.2015 Stonehenge

 

 

 

Location of Doctor Who episode The Pandorica Opens /
Miesto nakrúcania Doctora Who, epizódy Pandorica sa otvára


Gallery / Galéria
Part five / Piata časť - Stonehenge

9. - 12.8.2015 Cardiff, Bristol and Newport
searching with Tony for locations of Sherlock, Doctor Who and Torchwood / S Tonym sme hľadali miesta, kde sa točili Sherlock, Doctor Who a Torchwood

9.8.2015 Doctor Who Experience, Cardiff Bay, Cardiff

Absolute must for every Whovian, unforgetable experience with 3D videos and fantastic exhibition. /
Absolútne nutné pre každého Whoviana, nezabudnuteľný záťitok s 3D viedom a úžasnou výstavou.Gallery / Galéria
Part three / Tretia časť - Cardiff Doctor Who Experience

to be continued... / pripravujem pokračovanie

Gallery / Galéria
Part six / Šiesta časť - Cardiff

10.8.2015 Bristol and Newport

Bristol University, Victoria Rooms, location of Sherlock episode The Sign of Four opening scene, Lestrade is frustrated because of Waters gang /
Nakrúcanie Sherlock Znamenie troch, úvodnej scény, Lestrade je frustrovaný kvôli gangu Watersovcov

To be continued... / Pripravujem pokračovanie


Gallery / Galéria
Part seven / Siedma časť - Bristol and Newport


11.8.2015 - Bad Wolf Bay
Vale of Glamorgan, Wales

of series Doctor Who, episodes Doomsday, Journeys End and The Time of the Angels / seriál Doctor Who, epizódy Súdny deň, Koniec cesty a Čas anjelov


Gallery / Galéria

Part eight / Osma časť - Southerndown Beach, Vale of Glamorgan, Wales


11.8.2015 - Bush Inn, St. Hilary, Vale of Glamorgan, Wales,
alias Cross Keys Pub in Sherlock The Hounds of Baskerville / Sherlock Psi baskervillskí

Gallery / Galéria
Part nine / Deviata časť - Bush Inn.


Bush Inn, St. Hilary, Vale of Gramorgan, Wales
Filming location of The Hounds of Baskerville / Miesto, kde sa nakrúcali Psi baskervillskí
Jay's video, Bush Inn 11. Aug 2015, actually the only one video of this trip, there was no time to take videos... / Vlastne jediné video z tohoto výletu, nebol čas na nakrúcanie videí... To be continued... / Pripravujem pokračovanie...


....


 

TOPlist