Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Doctor Who

Doctor Who

              
Doctor Who is amazing longest aired (since 1963 - 1996, 2005 - present) British cult science-fiction series in production of bbc. First I have heard about it when I read interview with BBC Sherlock writers Steven Moffat and Mark Gatiss, as they spoke about the idea of modern Sherlock Holmes - they came to it in the train from Cardiff to London as they traveled from filming of Doctor Who. Later I realised they both wrote also some scenarios for DW, Steven Moffat even as lead-writer since series 5. It was in 2011, I have researched... and now I am addicted :-).
Don't believe anyone who says that series DW is mainly about fun, it's not true. In atractive cover of typical dry British humor series bringt also moral message, shows how human beying, even whole races behave in boundary, often even extremely dangerous situations...  /

Doctor Who (u nás, ktovie prečo, preložené ako Pán času) je úžasný, najdlhšie vysielaný (1963 - 1996, 2005 - dodnes) britský kultový sci-fi seriál z produkcie bbc. Prvýkrát som o ňom počula, keď som čítala interview s autormi BBC Sherlocka Stevenom Moffatom a Markom Gatissom, ako rozprávali o nápade na moderného Sherlocka Holmesa - nápad dostali vo vlaku z Cardiffu do Londýna, keď sa vracali z nakrúcania Doctora Who. Neskôr som zistila, že obaja napísali aj pár scenárov pre DW, Steven Moffat dokonca ako vedúci autor od 5. série. To bolo v r. 2011, zapátrala som... a teraz som závislá :-).
Neverte, ak vám niekto povie, že seriál DW je hlavne o zábave, nie je to pravda. V atraktívnom obale typicky suchého britského humoru prináša aj morálne posolstvo, ukazuje, ako sa zachová človek, často celá rasa, v medzných, často veľmi nebezpečných situáciách...  /

List / Zoznam / of all episodes / všetkých epizód

Doctor Who Magazine (DWM) - Longest running TV Tie-in magazine devoted to the series DW. The first issue released on Thursday 11 October 1979 as Doctor Who Weekly, then in 1980 turned to monthly issue. Currently edited by Tom Spilsbury. /
Doctor Who Magazine (DWM) - najdlhšie vydávaný televízny časopis venovaný seriálu DW. Prvé vydanie bolo vo štvrtok 11. októbra 1979 ako týždenník Doctor Who Weekly, v r. 1980 sa zmenil na mesačník. Súčasný hlavný redaktor je Tom Spilsbury.
Read magazine / Čítaj časopis here / tu.
picture / obrázok: issue 1 / vydanie 1, cover dated / obálka zo 17 October 1979


Amazing spinn-offs from series DW / Úžasné spin-offs seriálu DW:

series / seriál Torchwood

series / seriál Dobrodružstvá Sarah Jane Smithovej

 About series
Doctor is Time Lord, which are beings of high intelligence and high advanced technologies, which are very alike as human beings, except they have two hearts, coming from planet Gallifrey (which was allegedly destroyed during the Time War, so Doctor is the only one of his species in entire universe) and he travels in his TARDIS through the space and time. On his adventurous, often extremly dangerous journeys he saves planets and lives of diverse beings and races. He travels only rarely alone, has mostly one or two companions.  
About Doctor
By deadly injury or illness follows regeneration, Doctor gets new body, new look (and mostly new TARDIS too), but stays always the same person, although of completely different nature, with all memories of previous Doctors... (rather neat solution of problem of changing actors). I've read he has twelve regenrations cycles, so 12th Doctor should be actually the last one... although after "half" regeneration in S04E15 - The End of Time and after appearance of the War Doctor is this quite complicated and unclear... We will see how writers solve it... Actually they solved it for a moment in Christmas Special "The Time of the Doctor" (25.12.2013), where  Doctor gets one more regeneration from Time Lords on acute apeal of "Impossible Girl" Clara...  We will see how will they manage it by 12th :-)...  /

O seriáli
Doctor Who je Pán času, to sú bytosti vysokej inteligencie s veľmi vyspelými technológiami, veľmi podobné ľuďom, až na to, že majú dve srdcia, pochádzajúce z planéty Gallifrey (ktorá bola údajne zničená v Časovej vojne, takže Doktor je už jediný svojho druhu v celom vesmíre) a cestuje vo svojej TARDIS v priestore aj v čase. Na svojich dobrodružných, často extrémne nebezpečných cestách zachraňuje planéty a životy bytostí aj celých rás. Len zriedka cestuje sám, väčšinou má jedného, či dvoch spoločníkov.
Pekné zhrnutie čítaj tu.

O Doktorovi
Pri smrteľnom zranení, či chorobe nastupuje regenerácia, Doktor dostáva nové telo, vzhľad (a väčšinou aj novú TARDIS), ale ostáva stále tou istou osobou, hoci s celkom inou povahou, so všetkými spomienkami predošlých Doktorov.... (veľmi elegantné riešenie aj problému striedania hercov). Čítala som, že má dvanásť regeneračných cyklov, takže 12ty Doktor by vlastne mal byť posledným... hoci "polovičná" regenerácia v S04E18 - Koniec času a objavenie sa Vojnového Doktora to značne skomplikovali a znejasnili... uvidíme, ako to autori vyriešia... Vlastne to na čas vyriešili vo vianočnom špeciáli "Deň Doktora" (25.12.2013), kde Doktor dostal jednu regeneráciu navyše od Pánov času na naliehavú prosbu "Nemožného dievčaťa" Clary. Uvidíme, ako si poradia pri 12tom :-)...

15 things only Whovian can know - eloquent explanation, why I adore series so much. / 15 vecí, ktoré môže vedieť len Whovian - výstižné vysvetlenie, prečo tento seriál tak zbožňujem. Read / Čítaj.

 

 
Costumes through the Ages - click on picture left /
Kostýmy počas celej doby - klikni na obrázok vľavo 

Fanny music video, which should be number one    The Average Face of the Doctor /
in pop charts :-) /                                                         Priemerná tvár Doktora   
Zábavné hudobné video, ktoré by malo byť prvé      amazing video / skvelé video
v rebríčku pop hudby :-)

     

 

Mysterious process of regeneration / Záhadný proces regenerácie
One fan put regenerations of all Doctors together / Nejaký fanúšik urobil zostrih regenerácie všetkých Doktorov

 

My salute to amazing British series / Moja pocta úžasnému britskému seriálu - TARDIS.

 

 

TOPlist