Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Books / Knihy

Lates Books / Najnovšie knihy

Latest discoveries - Books / Najnovšie objavy - knihy

  • M. C. Beaton / Agatha Raisin and the Quiche of Death / Agatha Raisinová a otrávený koláč / 02/2014
  •                 Agatha Raisin and the Visious Vet / Agatha Raisinová a zlý veterinár / 03/2014
  •                 Agatha Raisin ans the Potted Gardener / Agatha Raisinová a vražedná setba / 03/2014
  •                 Agatha Raisin and the Walkers of Dembley / Agatha Raisinová a výletníci z Dembley / 03/2014
  • Charles Press / Early Sherlockian Parodies and Pastiches (2014) / Rané holmesovské paródie a pastiše
     

About my previous discoveried / O mojich predošlých objavoch HERE/TU.
 

 

M.C. Beaton

M.C Beaton is a pen name of Brithis author Marion Chesney Gibbons, under which she wrote for now twenty five novels with Agatha Raisin as a main character. I bought this book 5.2.2014, its her first of this series (published in original in 1993). /

M.C. Beaton je pseudonym britskej autorky Marion Chesney Gibbons, pod ktorým napísala dodnes dvadsaťpäť románov s Agathou Raisinovou ako hlavnou postavou. Knihu so kúpila 15.2.2014, je to jej prvá z tejto série (vydaná v origináli v r. 1993).

Agatha Raisin and Quiche of Death (1993) / Agatha Raisinová a otrávený koláč (2013)
Agatha Raisin sold her P.R. Agency, decided to retire before time and move to dreamet-of house which she bought in small village Carsely in Cotswold. But she soon realized that for newcomer it is nohow easy to sink into community for which tenant even after twenty years is "new". To grow together a bit Agatha decided to take part on local competition of home made cakes.  As she can't bake at all Agatha bought the quiche in London. After her cake poisoned the juror, Agatha is revealed as cheater, moreover she became suspicious and there is only one way out - she must find up the real murderer alone...
Very pleasing and comfort reading, inteligent and witty and quite thrilling at the end. A bit alike Agatha Christie, simple but catching style. Nice discovery, reminds me a bit on style of Ann Granger and Lilian Jackson Braun - I think I'll buy the next one :-) /

Agatha Raisinová predá svoju Agentúru pre styk s verejnosťou, rozhodne sa ísť predčasne do penzie a presťahovať sa do vysnívaného domu, ktorý kúpila v malom mestečku Carsely v Cotswolde. Čoskoro zistí, že prišelec len tak ľahko nezapadne do komunity, pre ktorú je ešte po dvadsiatich obyvateľ "nový". Aby sa trochu zblížila, rozhodne sa Agatha zúčastniť sa miestnej súťaže domácich koláčov. Nevie piecť, preto svoj quiche kúpi v Londýne. Potom, čo jej koláč otrávi porotcu, ohalí sa Agathin podvod a navyše sa stane podozrivou a má len jednu možnosť, ako z toho von - vypátrať skutočného vraha na vlastnú päsť...
Veľmi príjemné a pohodové čítanie, inteligentné a vtipné a dosť napínavé v závere. Trošku podobné Agathe Christie, jednoduchý, ale pútavý štýl. Pekný objav, pripomína mi trochu štýl Ann Granger a Lilian Jackson Braun - myslím, že kúpim aj ďalšiu :-).


Agatha Raisin and the Visious Vet (1993) / Agatha Raisinová a zlý veterinár (2013)
And it last not very long :-). I ve just bought this second case (2.3.2014). New vet moves to Carsely. Handsome, about forty, divorced, no wonder all women with pets are frequent visitors of new vet surgery. But after one or two visits they return to their previous vet in Moreton in Marsh, it cames to light the new vet doesn t like dogs and cats and is rather cruel to them by examination... But it seems he likes to be with mainly middle aged women... One morning he is found dead in stable of local lord, where he should make an operation of horse, using a dangerous poison by it. His death is concidered as an accident, Agatha Raisin has another opinion, not only because she wants to attract her handsome neighbour James Lacey to common investigation... /

A netrvalo to veľmi dlho :-). Práve som kúpila druhý prípad (2.3.2014). Do Carsely sa prisťahuje nový veterinár. Fešný rozvedený štyridsiatnik, žiadny div, že všetky ženy s domácimi miláčikmi sú častými návštevníkmi jeho veterinárnej ordinácie. Po jednej, dvoch návštevách sa ale vracajú k svojmu predošlému veterinárovi v Moreton on Marsh, vyjde najavo, že ten nový nemá rád psov a mačky a je k nim dosť krutý pri prehliadke... Ale ukáže sa, že je veľmi rád v spoločnosti žien hlavne stredného veku... Jednoho rána ho nájdu mŕtveho v stajni miestneho lorda, kde mal vykonať operáciu koňa s použitím nebezpečného jedu. Jeho smrť sa považuje za nehodu. Agatha Raisinová má ale iný názor, a to nielen preto, že chce nalákať na spoločné pátranie svojho fešného suseda Jamesa Laceyho...

 

Agatha Raisin and the Potted Gardener (1994) / Agatha Raisinová a vražedná setba (2013)
Agatha is back from her holiday and what a surprise! Her handsome neighbour James Lacy is between whiles a friend with a newcomer in Carsely, Mary Fortune, who seems to be much better as Agatha in everything - she is nicer, younger, slimmer, much better cook and gardener. And all habitants, except of Doris, Agatha's house keeper, seem to like Mary too - keen competition!.. It lasts not long, Agatha realised, that Mary is not as perfect as it looks like. Then, during prepearing for the annual garden competition, someone destroys gardens of prominent habitants, James Lacy's inclusive, and Agatha and James find dead Mary's body in rather abusive setting... James becomes suspisious because of his affair with Mary and that's the right time for Agatha to investigate... /

Agatha je späť z dovolenky a aké prekvapenie! Jej fešný sused James Lacy sa medzitým spriatelil s novou obyvateľkou Carsely, s Mary Fortuneovou,  ktorá je, zdá sa, vo všetkom lepšia, ako Agatha - krajšia, mladšia, štíhlejšia, oveľa lepšia kuchárka a záhradníčka. A zdá sa, že aj všetci obyvatelia, s výnimkou Doris, Agathinej gazdinej, majú Mary radi - nekalá konkurencia!... Netrvá dlho a Agatha zisťuje, že Mary nie je taká perfektná, ako sa  zdá. Potom, počas príprav na výročnú súťaž záhrad, niekto zničí záhrady prominentných obyvateľov, vrátane Jamesovej a Agatha s Jamesom nájdu mŕtve telo Mary, značne hanlivo naaranžované... James sa stáva podozrivým kvôli svojej afére s Mary a to je ten pravý čas, aby sa Agatha pustila do vyšetrovania...


Agatha Raisin and the Walkers of Dembley (1995) / Agatha Raisinová a výletníci z Dembley (2014)
Jessica, as self-created leader of Club of Walkers of Dembley loves to provoke the property owners by free walking through their fields and routes hinting on old right of overpassing routes and paths. The other members of club are slowly rather sick of her, they just want to make trips without any confrontations with owners, so they deny to take part on the next Jessicas "trip". She goes alone and next day she is found killed in the middle of the field of Lord Charles Fraith. Mrs Mason comes to Agatha Raisin and ask her to help her niece Deborah, who as memebr of Walkers becomes also suspicious. And Agatha is very disposed, it's a new oportunity to be with James Lacy, this time even under cover as married couple which infiltrate into club of Walkers. But such akcion is not without potential danger... /

Jessica, samozvaný vodca clubu Výletníkov z Dembley rada provokuje vlastníkov pozemkov tým, že voľne prechádza ich poľami a cestami, poukazujúc na staré právo prechodnosti ciest a chodníkov. Ostatní členovia začínajú byť z nej značne znechutení, chceli by podnikať výlety bez konfrontácií s vlastníkmi. Preto odmietnu účasť na ďalšom Jessicinom "výlete". Ide sama a na druhý deň ju nájdu zabitú uprostred poľa lorda Charlesa Fraitha. Pani Masonová prichádza k Agathe Raisinovej s prosbou o pomoc pre svoju neter Deborah, ktorá je, ako členka klubu Výletníkov, tiež podozrivá. A Agatha je veľmi ochotná, je to nová príležitosť byť s Jamesom Laceym, tentoraz dokonca pod krytím - ako manželia, ktorí sa infiltrujú do klubu Výletníkov. Ale takáto akcia nesie so sebou možné nebezpečenstvo...

Third and fourth books are in Czech and suddenly the stories have even much more charm and jazz as in Slovak translation. /
Tretia a štvrtá kniha sú v češtine a zrazu majú príbehy ešte oveľa väčší šarm a šmrc, ako v slovenskom preklade.

 


Stories with Agatha Raisin enacted in wonderful Cotswold District, UK / Príbehy s Agathou Raisinovou sa odohrávajú v prekrásnom Cotswoldskom okrese, UK


 

 

 

 

 

 

 

Charles Press: Early Sherlockian Parodies and Pastishes (2014) / 
                           Rané holmesovské paródie a pastiše

I've got tip from my friend Aleš and bought this book on e-shop. Fascinating and amazing collection of works that were written even during the life of sir Arthur Conan Doyle. And the number is unbelievable more than 400!. /

Dostala som tip od môjho kamaráta Aleša akúpila knihu v e-shope. Fascinujúca a úžasná zbierka dielok, ktoré boli napísané ešte počas života sira Arthura Conana Doylea. Ich počet je neuveriteľných vyše 400!

more coming soon... / pripravujem viac...

 

TOPlist