Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes

221B Poem / Báseň o 221B 

 

What kind of man he actually is? I write this in February, directly after premiere of Series 3 of BBC Sherlock on BBC one in January 2014. And as I read diverse reviews, they have - at least that in Czech and Slovak medien, something common. I cant understand why, but they "catch at" one word (quotating Sherlock) - "sociopath" and reduced this amazing character to sort of sociopath - addicted - psychopath - even autistic (!) - asocial... short said sort of odd fellow if not poor devil, "but whom we love because he is in his own way genius...". I cann't read this nonsence any more! Only someone who doesn't know him through Sir Arthur Conan Doyles work can write such absurdities!
So - how do I see him: First thing first - original Sherlock Holmes is a proper Victorian gentleman, genius, with huge knowledge in some science. Great observer, can see what we cann't, master of deduction. In forensic science he outran his aera of 120 years - watch the document How Sherlock Changed the World. He could seem like cold man, but he certainly has feelings, he is only conscious they could disturb him by sober thinking. And he is actually no mysogynist, he is only - by his great intelligence - not very interest for "average" people, men or women. Thats why he is so fascinated by Irene Adler - The Woman. And even his using of drugs (and only in time of inaction) we should see in contemporary context - in his time it was even nothing illegal, there was no common awareness about their disutility and danger.
And I am very sure, authors of modern Sherlock see him the same way. And, that's important, they proof it implicitly in their adaptations. And that is a fact that no real sociopath would say it about himself. And Sherlock in his exeptionality must sometimes feel, that people surround him can see him as "other" and "odd", so his "I am sociopath" is only the art of (angry a bit) self-defence.... /

Akým je vlastne človekom? Píšem toto vo februári, v čase bezprostredne po premiére 3. série BBC Sherlocka na BBC one v januári 2014. A ako tak čítam rôzne recenzie, všetky - aspoň tie v českých a slovenských médiách, majú niečo spoločné. Nechápem prečo, všetci sa "chytili" jednoho slova (citujúc samotného Sherlocka) - "sociopat" a zredukovali túto úžasnú postavu na sociopat - narkoman - psychopat - dokonca autista (!) - asociál... stručne povedané na akéhosi čudáka, ak nie rovno chudáka, "ktorého ale milujeme, pretože je svojím spôsobom géniom...". Už sa to nedá čítať! Len niekto, kto nepozná Sherlocka Holmesa z diela sira Arthura Conana Doylea, môže písať také nezmysly!
Takže, ako ho vidím ja: Originálny Sherlock Holmes je v prvom rade ozajstný viktoriánsky gentleman, génius, s rozsiahlymi znalosťami niektorých vedných odborov. Skvelý pozorovateľ, vidí, čo my nie, majster dedukcie. Na poli forenznej vedy predbehol dobu o 120 rokov - pozri si dokument Ako Sherlock zmenil svet. Môže sa javiť ako chladný človek, ale určite má city, len si je vedomý, že by mu bránili v triezvom myslení. A skutočne nie je mizogýnom, len sa - pri svojej mimoriadnej inteligencii - veľmi nezaujíma o "priemerného" človeka - muža, či ženu. Preto ho tak fascinuje Irene Adlerová - Žena všetkých žien. A aj jeho užívanie drog (ostatne len v časoch nečinnosti) musíme chápať v dobovom kontexte - v jeho časoch to nebolo nič nelegálne, neexistovalo ešte obecné povedomie o škodlivosti a nebezpečnosti drog.
A som si celkom istá, že autori moderného Sherlocka ho vidia rovnako. A, čo je dôležité, dokazujú to bezvýhradne aj ich adaptácie. A faktom je, že žiadny skutočný sociopat sám seba takto neoznačí. A Sherlock vo svojej výnimočnosti musí niekedy cítiť, že jeho okolie ho môže vnímať ako "iného" a "čudného", preto jeho "som sociopat" je len istým (trochu nahnevaným) spôsobom sebaobrany...

Read article of Maria Konnikova "Stop Calling Sherlock Holmes Sociopath" / Čítaj článok Marie Konnikovej "Prestaňte označovať Sherlocka Holmesa za sociopata" here / tu:

Pictures/Obrázky: from left: Sherlock Holmes by Tom Adams, Sidney Paget
 
John Watson

Former army doctor, probably the best friend of Sherlock Holmes, devoted chronicler of their common adventures, although Holmes considers his interpretations as too romantic, too few expressing most important side of the case - Sherlock's art of deduction. Man who actually doesn't deserve that his name is later connected with that less indulgent partner of the Great detective, in opposite - he is clever anough and moreover brave enough to save Holmes life so many times and in so many ways. Everybody would need such a good friend as John Watson. /

Bývalý armádny lekár, asi najlepší priateľ Sherlocka Holmesa, oddaný kronikár ich spoločncýh dobrodružstiev, hoci Holmes jeho interpretácie považuje za príliš romantické a málo vyjadrujúce tú najdôležitejšiu stránku prípade - Sherlockovo umenie dedukcie. Muž, ktorý si ozaj nezaslúži, aby jeho meno bolo neskôr spájané s tým menej chápavým partnerom Veľkého detektíva, naopak - je múdry až dosť a navyše dostatočne odvážny na to, aby Holmesovi zachránil život mnoho krát a veľa spôsobmi. Každý by potreboval priateľa, akým je John Watson.

Picture/Obrázok: from left/zľava: Watson by Sidney Paget, David Burke, Edward Harwicke, Martin Freeman


The Sherlock Holmes Museum, 221B Baker Streen, London is a must destination for all fans of him. I have visited the Museum in 2010 during our journey On Traces of Agatha Christie and Sherlock Holmes. /

Múzeum Sherlocka Holmesa na 221B Baker Street v Londýne je povinnou destináciou jeho fanúšikov. Navštívila som ho v r. 2010 počas našej cesty Po stopách Agathy Christie a Sherlocka Holmesa.)

 

 

 

 

My visit of The Sherlock Holmes Museum / Moja návšeteva Múzea Sherlocka Holmesa / 2010I wrote about Sherlock Holmes already on my site / Písala so o Sherlockovi Holmesovi už na stránke Fanofdetectivestories and also/a tiež here / tu

Since October 2013 I am a member of Czech Society of Sherlock Holmes. / Od októbra 2013 som členkou České společnosti Sherlocka Holmese. Visit our web-sites / Navštív naše stránky ČsSH.


More coming soon.../ Pripravujem viac....

 

SH and JW life chronology / Chronológia života SH a JW

Stories/cases are here presented in order of when they have happen, not published. / Poviedky/prípady tu uvádzam v poradí, ako sa stali, nie kedy boli publikované.

Canonical Abbreviations of novels and short stories / Kanonické skratky románov a poviedok here/tu.

January cases and events / Januárové prípady a udalosti

06.01.1854 - Sherlock Holmes Birthday /

06.01.1854 - Narodeniny Sherlocka Holmesa

 

 

 

01/1881 - Dr. Watson, thanks his friend Mike Stamford, first met Holmes in St. Barts Hospital (STUD) / Dr. Watson, vďaka svojmu priateľovi Mikeovi Stamfordovi, prvý raz stretne Holmesa v St. Barts Hospital (STUD).01/1888 - Dr. Watson married Mary Morstan (SIGN) / Dr. Watson sa ožení s Mary Morstan (SIGN)

01/1886 - CHAS - The Adventure of the Charles Augustus Milverton / Dobrodružstvo Charlesa Augusta Milvertona
After Holmes is hired by Lady Eva Blackwell to retrieve compromizing letters he faces up to the master blackmailer Charles Augustus Milverton. When Holmes realized no arrangement with him is possible, he desides to get those letter by whatever means necessary - in disguise as plumber he visits the house of Milverton to lear a plan of the it, he even becomes engaged with his housemaid, just to prepare a plan of burglary... One of my most favorite short stories, also adapted by Granada. His modern version is Sherlock series episode His Last Vow. Figures of dramatical end scene you can see in Sherlock Holmes Museum on 221B Baker Street, London. /

Potom, ako Holmesa najme lady Eva Blackwell, aby získal späť kompromitujúce listy, čelí Holmes majstrovi vydieračovi Charlesovi Augustovi Milvertonovi. Keď Holmes zistí, že s ním nie je možná žiadna dohoda, rozhodne sa získať listy akýmkoľvek možným spôsobom. Zamaskovaný za inštalatéra navštívi Milvertonov dom, aby sa naučil plán domu, dokonca sa zasnúbi s jeho slúžkou, len aby pripravil plán vlámania sa... Jedna z mojich najobľúbenejších poviedok. Adaptovala aj Granada a jej modernou verziou je epizóda seriálu Sherlock Jeho posledný sľub. Postavy dramatickej záverečnej scény môžete vidieť v Múzeu Sherlocka Holmesa, 221B Baker Street, v Londýne.
More pictures / Viac obrázkov here / tu.

February case / Februárový prípad
02/1886 - BERY - The Adventure of the Beryl Coronet / Dobrodružstvo berylovej korunky

Collection: The Adventure of Sherlock Holmes.
Mr. Holder, a banker, makes a loan to prominent client and takes a very precious beryl coronet as collateral. He takes it home to lock it up in his own safe and is awakened in the night by a noice. He finds his own son with coronet in his hand and three beryls are missing... Now it's Holmes's task to find the right solution... Not adapted by Granada. /

Pán Holder, bankár, poskytne úver priminentnému klientovi a vezme veľmi vzácnu berylovú korunku ako záruku. Vezme ju domov, aby ju zamkol vo vlastnom trezore a v noci ho prebudí hluk. Nájde vlastného syna s korunkou v ruke a tri berylové kamene z korunky chýbajú... Teraz je úlohou Holmesa, nájsť správne riešenie.... Garanada neadaptovala.
Gallery / GalériaMarch case / Marcový prípad

04.03.1881 - STUD - A Study in Scarlet (novel) / Štúdia v šarlátovej (román)

First common case. Dr. Warson knew here Sherlock Holmes. All started by find of dead well dressed man - obviously possoned - in a part of London of ill fame. And on crime scene on the wall, written with blood the one word "Rache". Soon is clear that case has it's roots deep in the past... /
Prvý spoločný prípad. Dr. Watson tu spozná Sherlocka Holmesa. Všetko začne nálezom mŕtveho dobre oblečeného muža - zjavne otráveného - v časti Londýna so zlou povesťou. A na mieste činu, na stene, krvou napísané jedno slovo "Rache"- Čoskoro je jasné, že prípad má korene hlboko v minulosti...
Gallery / Galéria.

20.03.1888 - Holmes first meets Irene Adler - The Woman. Later was this meet described in short story A Scandal in Bohemia. / Holmes prvý krát stretáva Irenu Adler - Tú Ženu. Neskôr bolo toto stretnutie opísané v poviedke Škandál v Čechách.  Gallery / Galéria.

 

 

 

April Cases / Aprílové prípady

April 1894 - the end of the Great Hiatus, Sherlock Holmes "ressurects", which is described in a short story "The Empty House" (collection Return of Sherlock Holmes. /

Apríl 1894 - koniec Veľkého Hiátu, Sherlock Holmes "vstane z mŕtvych", čo je popísané v poviedke "Prázdy dom" (zbierka Návrat Sherlocka Holmesa).

Gallery / Galéria. Parallels between The Empty House and The Empty Hearse are obvious :-) / Paralely medzi Prázdnym domom a Prázdnymi márami sú zjavné :-)


May Cases / Májové prípady

4. May 1891 - Begin of Great Hiatus, described in a short story "The Final Problem", bad day of all Sherlock Holmes fans. /

4. máj 1891 - Začína Veľký Hiatus, popísané v poviedke "Posledný prípad", zlý deň pre všetkých fanúšikov Sherlocka Holmesa

Gallery / Galéria 

 

*** to be updated / bude aktualizované

September cases / Septembrové prípady

09/1874 - GLOR - The Adventure of the Gloria Scott / Dobrodružstvo Glorie Scott

Chronologically the first case of Sherlock Holmes, even without John Watson (collection Memoirs of Sherlock Holmes) -  Holmes first apply his method of deduction by solving a case. Not adapted by Granada. /


Chronologicky prvý prípad Sherlocka Holmesa, ešte bez Johna Watsona (zbierka Pamäti Sherlocka Holmesa) - Holmes prvý raz uplatní svoju metódu dedukcie pri riešení prípadu. Granada neadaptovala.
More pictures/Viac obrázkov here/tu.

09/1886 - SECO - The Adventure of the Second Stain / Dobrodružstvo druhej škvrny

Sherlock Holmes prevents international political scandal if not war, when he finds stolen secret documents... (collection Return of Sherlock Holmes). A.C. Doyle ranked this story eighth in his list of his twelve favorite SH stories. 

Sherlock Holmes zabráni medzinárodnému politickému škandálu, možno vojne, keď nájde stratené tajne dokumenty... (zbierka Návrat Sherlocka Holmesa).  A.C. Doyle zaradil poviedku na ôsme miesto svojho zoznamu dvanástich obľúbených SH poviedok. 
More pictures/Viac obrázkov here/tu.

09/1887 - FIVE - The Five Orange Pips / Päť pomarančových jadierok

Strange case roots of which stretch back and one mysterious post envelope for client... (collection The Adventures of Sherlock Holmes). A.C. Doyle ranked the story seventh in his list of favorite SH stories. Not adapted by Granada. Film "Sherlock Holmes and the House of Fear" (1945) with Basil Rathnone is partly based on the story. /

Podivný prípad, ktorého korene siahajú do minulosti a jedna záhadná poštová obálka pre klienta... (zbierka Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa). A.C. Doyle zaradil poviedku na siedme miesto svojho zoznamu obľúbených SH poviedok. Granada neadaptovala. Film "Sherlock Holmes a dom strachu" (1945) s Basilom Rathboneom bol čiastočne inšpirovaný poviedkou.

More pictures/Viac obrázkov here/tu.

09/1888 - SIGN - The Sign of Four - novel / Podpis štyroch - román

Mary Morstan comes to Sherlock Holmes with two problems - her disappeared father and identity of mysterious sender, who sends her since 1882 each year one precious pearl...During the investigations Watson falls in love with Mary and porposes her at the end...Several times adapted novel, also as a film with Jeremy Brett and Edward Hardwicke. /

Mary Morstan prichádza za Sherlockom Holmesom s dvoma problémami - jej zmiznutý otec a identita záhadného dosielateľa, ktorý jej od r. 1882 každý rok posiela jednu vzácnu perlu... John Watson sa počas vyšetrovania do Mary zaľúbi a na konci ju požiada o ruku... Mnoho krát adaptovaný román, vrátane filmu s Jeremy Bretton a Edwardom Hardwickom.

More pictures/Viac obrázkov here/tu.

09/1888 - IDEN - The Case of Identity / Prípad identity

Sherlock Holmes and Dr. Watson have to find a disappeared fiancé of Mary Sutherland. At first it seems to be a too simple case for abilities of Sherlock Holmes... /

Sherlock Holmes a Dr. Watson musia nájsť zmiznutého snúbenca Mary Sutherlandocej. Zo začiatku to vyzerá na príliš jednoduchý prípad na schopnosti Sherlocka Holmesa...

More pictures here/tu.

October Cases / Októbrové prípady

10/1881 - RESI - The Adventure of the Resident Patient / Dobrodružstvo domáceho pacienta

Dr. Trevelyan comes to Holmes with odd problem. His unusual patiemt Blessington became nervous, even paranoid after he had read about a bulglary somewhere in the city. And his alarm was actually true as they find him later murdered in his bedroom. Curious case has its roots in the dark past of Mr. Blessington.../

Dr. Trevelyan prichádza za Holmesom s čudným problémom. Jeho neobvyklý pacient Blessington začal byť nervózny, až paranoidný po tom, čo si prečítal o vlámaní niekde v meste. A jeho obavy boli oprávnené, pretože ho našli neskôr zavraždeného v jeho spálni. Kuriózny prípad má korene v temnej minulosti pána Blessingtona... /
More pictures / Viac obrázkov here / tu.


10/1887 - NOBL - The Advebture of the Noble Bachelor / Dobrodrzžstvo vznešeného starého mládenca

Holmes and Watson solve the case of disapperance of Hatty Doran, Lord St. Simon's bride on the day of their marriage...
Adapted by Granada as The Eligible Bachelor. /

Holmes a Watson riešia prípad zmiznutia Hatty Doran v deň jej svadby s lordom St. Simonon...
Granada adaptovala ako Žiadúci starý mládenec.


10/1889 - HOUN - The Hound of the Baskervilles / Pes baskervillský

Mysterious death of Sir Charles on the grounds of his country house, rumour aout curse of Baskervilles family and horrific hound emerging on Dartmoor swamps... Probably the most famous story written by Sir Arthut Conan Doyle... Several times adapted, Garanda version inclusive... /

Záhadná smrť sira Charlesa, zvesti o kliatbe rodiny Baskervillov a desivý pes objavujúci sa na slatinách Dartmooru... Asi najznámejší príbeh sira Arthura Conana Doyla.. Mnoho krát sfilmovaný, vrátane verzie od Granada...

10/1890 - REDH - The Adventure of the Red-Headed League / Dobrodružstvo ligy ryšavcov

Jabez Wilsom comes to Holmes with his problem. He's got a lucrative job on grounds of an advertisment of the Red-Headed League searching for red-headed man. His only task was to transcribe the Encyclopaedia Britannica few hours a day... One morning a sign on the locked door announced that "The Read-Headed League is dissolved."...  Holmes and Watson have to find out the background of this curious job... /

Jabez Wilson príde za Holmesom so svojím problémom. Získal lukratívnu prácu na základe inzerátu Ligy ryšavcov, ktorá hľadala ryšavého muža. Jeho jedinou úlohou bolo prepisovať Encyklopédiu Birtannicu pár hodín denne... Jedno ráno nápis na zamknutých dverách hlásal, že "Liga ryšavcov je rozpustená."... Holmes a Watson musia zistiť, čo je v pozadí tohto zvláštneho zamestnania...
here / tu.

November Cases / Novembrové prípady

11/1889 - DYIN - The Adventure of the Dying Detective / Dobrodružstvo umierajúceho detektíva

To outwit a dangerous adversary, Holmes is ready to pretend he has killer illness. He's so convictive, that even Watson believes, from a certain distance of course, Holmes's dying... /


Aby preľstil nebezpečného protívníka, Holmes predstiera, že má smrteľnú chorobu. Je tak presvedčivý, že dokonca Watson uverí, pravdaže len z určitej vzdialenosti, že Holmes umiera...


More pictures / Viac obrázkov here / tu.

December Cases / Decembrové prípady

12/1889 - BLUE - The Adventure of the Blue Carbuncle / Dobrodružstvo modrej karbunkuly

I thinks there is no Christmas without this case :-). On 27. December Dr. Watson visited Holmes who contemplates anold hat. This hat and the Christmas goose were dropped by a man in a scuffle with some street ruffians, commissionaire Peterson broght them to Holmes and took the goose home to eat. Next day Peterson is back with a blue carbuncle his wife found in the gooses throat. Holmeses investigation about the origin of the gem and his curious "landing" started... /

Myslím, že bez tohto prípadu ani nie sú Vianoce :-). 27. decembra navštíci Dr. Watson Holmesa, ktorý skúma starý klobúk. Klobúk a vianočnú hus zahodil nejaký muž pri potyčke s pouličnými darebákmi. Strážnik Peterson ich priniesol Holmesovi a hus vzal domov na konzumáciu. Na druhý deň je späť s modrou karbunkulou, ktorú jeho žena našla v krku husi. Začína Holmesovo pátranie po pôvode klenotu a jeho kurióznom "pristaní"...

More pictures / Viac obrázkov here/tu.

My salute of the story - creating of the Christmas goose / Moja pocta príbehu - vyrobila som vianočnú hus.

 


 

 

...

Sherlock Holmes - Documents / Dokumenty
 

Interview with Sir Arthur Conan DoyleDocument by Nigel Williams: Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle) 1 of 5

 
   click on picture and watch part 1 (next parts are there
   then too) /

   klikni na obrázok a pozri 1. časť (ďalšie časti sú tam
  potom tiež)

   
  

 

 

 


Document bbc four: Time Shift - How to be Sherlock Holmes

Dokument bbc four: Presun v čase - Ako byť Sherlockom Holmesom

Interesting preview of many faces - actors of this fascinating character in time... /

Zauímavý prehľad mnohých tvárí - hercov tejto fascinujúcej postavy počas dlhého obdobia ...


              Benedict Cumberbatch                                    Christopher Lee

Some shows / Pár ukážok here / tu.

Review/Recenzia "www.sherlockology.com" here / tu.


Dokument bbc four: Time Shift: A Study in Sherlock
Dokument bbc four: Presun v čase: Štúdia Sherlocka


On Facebook I've found very nice new web-site of Hungarian Sherlockians- just click on their banner /
Na Facebook som našla veľmi peknú nové webku maďarských holmesológov - len klikni na ich banner

sherlockian-sherlock.com


and this video is from there / a toto video je z nej:

 

How Sherlock Changed the World - Document of Love Productions with Channel 5 and National Geograpfic UK /
Ako Sherlock zmenil svet / Premiered / premiéra 17.12.2013
About influence  of SH on forensic investigation and on global awarenes of importance of phycisal evidence / O vplyve SH na forenzné vyšetrovanie a na obecné povedomie o význame vecných dôkazov

                                                                                                Click on picture to see whole docu/
                                                                                               Klikni na obrázok a pozri si celý dokument

                   
 

In Footsteps of Sherlock Holmes (1968) / Po stopách Sherlocka Holmesa (1968)
Members of Sherlock Holmes society of London visited Switzerland to recreate Holmes adventures /
Členovia Londýnskej spoločnosti Sherlocka Holmesa navštívili Švajčiarsko, aby oživili Holmesove dobrodružstvá

Video was published on YT 13.4.2014 / Viedo bolo zverejnené na YT 13.4.2014


Sherlock Holmes Pub, London, Northumberland Street
                                                                                                              video 1958

        

      My own photo 2012
        Moja fotka 2012

 

TOPlist