Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

BBC Sherlock

BBC Sherlock

          

 

 

 

 

Amazing TV series, the best I have ever seen. Im glad to have all series on original DVD :-) / Úžasný seriál, najlepší, aký som kedy v televizii videla. Som šťastná, že mám všetky série na originálnych DVD :-)

Click on / Klikni na: Motives, References and Hints to Canon in series BBC Sherlock and read about it / a čítaj.

(This my article was already published on 1.6.2014 (page 58) in e-magazine Proceedings of the Pondicherry Lodge of Sherlock Holmes Society of India. / Tento môj článok bol už zverejnený 1.6.2014 (str. 58) v e-magazíne Proceedings of the Pondicherry Lodge Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa.)
 

        

BBC Sherlock / Insults and Funny Moments / Inzultácie a zábavné momenty
great cut funvideos / skvelo zostrihané videá fanúšika

      
 

Im happy that I could visit / Mala som to šťastie navštíviť some / niektoré  filming locations/miesta nakrúcania.

Read also what i wrote about BBC Sherlock / Čítaj tiež, čo som napísala  BBC Sherlockovi Fanofdetectivestories.

My salute to series on ny site / Moja pocta seriálu na mojej stránke Dollhousefan.

My article 
in e-magazine of Sherlock Holmes Society of India on 1.12.2013  "Proceedings of the Pondicherry Lodgeabout making my 221B Baker Street living room in my dollhouse  / Môj článok v e-magazíne Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa 1.12.2013 "Proceedings of the Pondicherry Lodge" o tom, ako som vyrábala obývačku 221B Baker Street - page 13/strana 13 - here/tu.


click on picture to read article in pdf / klikni na obrázok a čítaj článok v pdf Dont forget amazing blogs of our heroes, click on relevant picture / Nezabudni na úžasné blogy našich hrdinov, klikni na príslušný obrázok

Sherlock Holmes web-siteJohn Watsons blog
Molly Hoopers blog
 And very nice video on YT since 11.12.2013 WHOLOCK - Sherlock meets the Doctor /
A veľmi pené video na YT od 11.12.2013 WHOLOCK - Sherlock stretne Doktora...

  

BBC Sherlock - Series 1 / 1. séria

First I have heard about modern BBC Sherlock somewhen in spring 2011. I remember I was sceptical, as I still had in my memory very miscarieed (in my opinion) "modern" version of Murder in Orient-express (2001 in CBS USA production) with about 2 feet tall Hercule Poirot (Alfred Molina) with notebook on his knees... And as I saw the first photos of main actors I didnt like them at all (!). I couldnt be much wrong then :-). 
On 09.04.2011 on Czech TV ČT1 was premiere of A Study in Pink... and after first two or three minutes, at least actually after Johns "Nothing happens to me" I became addicted... And I am still... :-) /

Prvý raz som počula o modernom BBC Sherlockovi niekedy na jar 2011. Pamätám si, že som bola skeptická, pretože som stále mala v pamäti veľmi nevydarenú (podľa mňa) "modernú" verziu Vraždy v Orient exprese (2001 v produkcii CBS USA) s dva metre vysokým Herculom Poirotom (Alfred Molina) s notebookom na kolenách.. A keď som videla prvé fotky hlavných predstaviteľov, vôbec sa mi nepozdávali (!). Viac som sa vtedy nemohla mýliť :-).
09.04.2011 bola na ČT1 premiéra Štúdie v ružovej... a po dvoch-troch minútach, najneskôr ale po Johnovom "Nič sa mi neprihodí" som sa stala závislou... A stále som... :-).


A Study in Pink / Štúdia v ružovej / premiere on bbc one 25.07.2010
TrailerThe Blind Banker / Slepý bankárpremiere on bbc one 01.08.2010
Trailer
          8u7JE5 on Make A Gif, Animated Gifs
                                                                                          My Lucky Cat - from my sister/od mojej sestry
                                          
The Great Game / Veľká hra premiere on bbc one 08.08.2010
Trailer
 

...
 

Series 2 / 2. séria

By Season 2 I had not to wait until Czech TV aired it. I saw it already in February 2012. And waiting on it seemed to me not so long, although The Great Game ended with amazing cliffhanger - scene Sherlock, John, Moriarty and the bomb by swimming pool... Since April 2011 I was namely busy with preparing my second, and private journey to UK in September 2011 (visiting North Gower Street, London inclusive, more filming locations I didnt know in that time) and after journey I made my videos and prepared records for my first own web-site, and slowly started to prepare the third journey for September 2012... 
After seeing it I think Series 2 is even better then Series 1 although I didnt think it could be possible :-). /

Pri 2. sérii som nemusela čakať, kým ju bude vysielať ČT. Videla som ju už vo februári 2012. A čakanie na ňu sa mi nezdalo vtedy také dlhé, hoci Veľká hra končila parádnym cliffhangerom - scéna Sherlock, John, Moriarty a bomba pri bazéne... Od apríla 2011 som totiž pripravovala moju druhú cestu do UK v septembri 2011 (vrátane návštevy North Gower Street, Londýn, iné miesta nakrúcania som vtedy ešte nepoznala), po ceste som si vyrábala svoje videá a pripravovala podklady na svoju prvú vlastnú webku a pomaly pripravovala tretiu cestu na september 2012...
Po tom, čo som ju videla, myslím, že druhá séria je ešte lepšia, ako prvá, hoci by sa mi nezdalo, že by to bolo možné :-).


A Scandal in Belgravia / Škandál v Belgravii premiere on bbc one 01.01.2012


TrailerThe Hounds of Baskerville / Psi baskervillskí premiere on bbc one 08.01.2012

Trailer


The Reichenbach Fall / Reichenbašský vodopád premiere on bbc one 15.01.2012

Trailer

 

...
 

 

Series 3 / 3. séria

And then it came - after 15.01.2012 and for me mainly after my journey in UK in September 2012 - long long waiting with no news not even about start of filming, not to mention possible air date... desperate times! And millions of fans tried to solve the greatest mystery and created their survive theories...Only drop by drop we have got news (me mainly from amazing sherlockology.com) about titles of new episodes, "reading through" of TEH, start of filming TEH... At the end of waiting I was very happy to have possibility wathing all episodes online. /

A potom to prišlo - po 15.01.2012 a pre mňa hlavne po ceste do UK v septembri 2012 - predlhé čakanie a žiadne informácie ani o začiatku nakrúcania, nieto ešte o možnom termíne vysielania... zúfalé časy! A milióny fanúšikov sa pokúšalo vyriešiť najväčšiu záhadu a vytváralo svoje teórie prežitia... Iba po kvapách sme dostávali správy (ja hlavne z úžasnej sherlockology.com) o názvoch nových epizód, "prvom čítaní" TEH, začiatku nakrúcania TEH... Na konci čakania som bola veľmi šťastná, že som mala možnosť sledovať všetky epizódy online.

And then at last, a
fter long awaiting first trailer to series 3 on 02.08.2013 /
A potom, konečne, po predlhom čakaní prvý trailer ku 3. sérii 02.08.2013


Next trailer on 23.11.2013 / Ďalší trailer 23.11.2013


And at last, on 29.11.2013 we knew! / A konečne, 29.11.2013 sme vedeli!

Very stylish revealing :-) 
Veľmi štýlové odhalenie :-)

 

 


Many Happy Returns - Mini Episode / Šťastný návrat - mini epizóda
24.12.2013 - amazing Christmas present - prequel its art, about what had Sherlock done during those long two years  / úžasný vianočný darček - svojím spôsobom predel, o tom, čo Sherlock robil počas tých dlhých dvoch rokov

 

The Empty Hearse / Prázdny pohrebný voz premiere on bbc one 01.01.2014
Trailer 08.12.2013


This time I watched it on 1.January 2014 online and breathless (affraid that web would fall and breathless because of "at last we would know...) And it was brilliant, amazing, great, wow! Love the three act reunion of Sherlock with John, love all "old" characters, love Mary, love the plot, love Johns "you love it - being Sherlock Holmes", love it all!  And that music!!! But after seeing it still remains key question: Do we know or do we not? HOW Sherlock survived. /
Tentokrát som to sledovala 1. januára 2014 online a bez dychu (obávala som sa, že internet padne a bez dychu, kvôli tomu, že "konečne budeme vedieť...) A bolo to brilantné, úžasné, skvelé, wow! Milujem prvé stretnutie Sherlocka s Johnom v troch dejstvách, milujem "staré" postavy, milujem Mary, milujem zápletku, milujem Johnovo: "miluješ to - byť Sherlockom Holmesom", milujem to všetko! A tá hudba!!! Ale potom, čo sme to videli, ostáva stále kľúčová otázka: Vieme, alebo nevieme? AKO Sherlock prežil?
Very plausible explanations, at last dor me / Veľmi prijateľné vysvetlenie  here / tu.


The Sign of Three / Znamenie troch premiere on bbc one 05.01.2014
Trailer

Others as all before, funny, very very witty and bright, emotional, moving, touching. Goes quite deep under the skin of our heroes, shows all that greatness and uniqueness of friendship of Sherlock and John and how beautiful Mary sinks into it - love triple conspiracy e.g. :-). And rather thrilling since about last third too!. Great that last one deduction of Sherlock about "sign of three" and his first and last vow to John and Mary. Simply lovely :-). /
Iné, ako všetko predtým, zábavné, veľmi, veľmi vtipné a milé, plné citu, dojemné. Ide pekne hlboko pod kožu našim hrdinom, ukazuje veľkosť a jedinečnosť priateľtva Sherlocka a Johna a ako krásne do toho zapadá Mary - milujem napr. tú troj-konšpiráciu :-). A aj dosť napínavé asi tak od poslednej tretiny! Skvelá tá Sherlokova posledná dedukcia o "znamení troch" a jeho prvá a posledná prísaha Johnovi a Mary. Jednoducho krása :-).

 

His Last Vow / Jeho posledná prísaha premiere on bbc one 12.01.2014
Trailer

After bright TSOT we had to wait something very dark... Very surprising, thrilling, dark, but also so moving - Johns reunion with Mary on Christmas e.g. Btw. I love Sherlocks parents and their household! And Sherlock had not to wait long to fulfil his last vow... And what about the end - isnt it a great luck Moriarty appeared? ... /
Po rozjasnenom Znamení troch ame museli čakať niečo temné... Veľmi prekvapivé, napínavé, temné, ale aj tak 
dojemné - napr.ohnovo zmierenie sa s Mary na Vianoce. Mimochodom milujem Sherlockových rodičov a ich domácnosť! A Sherlock nemusel dlho čakať na splnenie svojej poslednej prísahy... A čo koniec - nie je  to veľké šťastie, že sa objavil Moriarty?...

 

Series 4 / 4. séria

Series 3 is over, long live Series 4! And we need it so we hope we will not have to wait so long as for previous series... But news are for now only very vague and inaccurate... All involved are namely very busy, authors with another projects (Doctor Who 8 e.g.), main stars with another roles... So we have no other alternative - we will wait and see... It s quite good to know for the first, that series 4 is confirmed and series 5 ploted :-). /

Tretia séria je za nami, nech žije štvrtá!. A my ju potrebujeme, takže dúfame, že nebudeme musieť čakať tak dlho, ako na tú predošlú... Ale správy sú zatiaľ len veľmi nejasné a nepresné... Všetci zainteresovaní sú totiž veľmi zaneprázdnení, autori inými projektami (napr. Doctor Who 8), hlavné hviezdy inými rolami... Tak nám neostáva nič iné, len čakať, veď uvidíme... Pre začiatok je dobré vedieť, že 4. séria je potvrdená a 5. séria už má rozpracované zápletky :-).

May be Christmas Special 2014? Oh, it would be lovely! Doctor Who has its one each year. /
Možno Vianočný špeciál 2014? Ó, to by bolo úžasné! Doctor Who ho má každý rok.

Read / Čítaj here / tu and here in Metro.uk.


Something about terms - another two years of waiting?  / Niečo o termínoch - čakať ďalšie dva roky? here / tu.
And some snippets in Radiotimes  / A pár omrviniek v Radiotimes here / tu.

 

 


And what about Moriarty? /
A čo bude s Moriartym?
here / tu

 


News of April 2014 / Správa z apríla 2014:

Third Holmes brother? Remember HLV, Mycrofts dark and mysterious "you know what happens with another one?" ? Wouldnt it be amazing? There s rumour on net, it would be great Tom Hiddleston!... /

T
retí brat Holmes? Pamätáte HLV, Mycroftovu temnú a záhadnú vetu "viete, čo sa stalo s tým druhým?" ? Nebolo by to úžasné? Po nete ide fáma, že by to ma byť skvelý Tom Hiddleston!
More / viac  
here / tu.

Seson 4 - Promo - "Thy Kingdon Come"


News / Novinky 06.05.2014:

Mark Gatiss about  possible air date of series 4 / Mark Gatiss o možnom termíne vysielania 4. série here / tu.
About possible one-off special before 2016 / O možnom špeciáli "mimo poradia" ešte pred 2016 here / tu.

 

 

 

 Sherlock Christmas Special 2015 / Sherlock Vianočný špeciál 2015
The Abomidable Bride / Prízračná nevesta

News / Novinka 02.07.2014:

Great news! News of the year! Sherlock will return in 2015 with Special! Start of filming Janury 2015. /
Skvelá správa! Správa roka! Sherlock sa vráti so špeciálom v r. 2015! Začiatok filmovania január 2015.

News / Novinka 25.10.2015
Sherlock Special will be aired on New Years day 2016 on bbc one. Its still not clear, why and how it will enact in Victorian era... /
Sherlock špeciál sa bude vysielať na bbc one na Nový rok 2016. Stále nie je jasné, ako a prečo sa bude odohrávať vo viktoriánskej ére...
Read / Čítaj   First / Prvý Trailer                                                                       Lates / Najnovší Trailer

     

News/Novinky 01.12.2015

For more picture click on gallery /
Klikni na galériu s viac obrázkami.

For some clips click on clips /
Klikni na klipy.
 
 
 
Current summary what we know about this special / Momentálne zhrnutie toho, čo vieme o tomto špeciáli /
Read / Čitaj here/tu.
I really cant wait! / Vážne sa už neviem dočkať!

01.01.2016 bbc one, at 21:00 pm London time - finally premiere! / konečne premiéra!
Simply WOW!!! Fantastic, amazing, awesome, great, superb... You would never guess how they explain that jump to Victorian era. So ingenious, sophisticated. Clever and witty as usual. 
As to Czech premiere on ČT2 on 2. January 2016, rather ever-ready, but .... dubbing took away a lot of dramatic drive, very bad acting (although very good translated this time) , made almost comedy of it, which is nonsnse... what a pity... original is the only one!  /

Jednoducho WOW!!! Fantastické, úžasné, skvelé, jedinečné... Nikdy by ste neuhádli, ako vysvetlia tne skok do viktoránskej doby. Tak dômyselné a rainované. Múdre a vtipné, ako vždy. K premiére na ČT2 2. januára 2016, veľmi pohotová, ale... dabing ubral veľa dramatičnosti, veľmi zle zahraný (hoci tentoraz veľmi dobre preložený), urobili z toho skoro komédiu, čo je nezmysel... aká škoda... originál je len jeden!

Gallery / Galéria

My review / Moja recenzia / Read/Čítaj                                                       Behind the scenes / Za scénou


    


 

Season 4

As to Season 4, not so good news, because of big bussyness of main writers and stars anticipated start of filming is spring 2016 (!), it means we eil wait even longer as for Season 3 :-( /
Čo sa týka 4. série, nie tak dobré správy, kvôli veľkej zaneprádznenosti hlavných autorov a hviezd je predpokladný začiatok filmovania jar 2016 (!). To znamená, že budeme čakať ešte dlhšie, ako na 3. sériu :-(

Read /Čítaj more/viac.

.... 

 

Happy Birthday Ben! / Všetko najlepšie k narodeninám, Ben!

I can present here only a snippet of all amazing gratulations from fans all over the world which overflowed web also this year (2014) with my personal wish - Many happy returns of your day, Ben and of the series Sherlock! /

Môžem tu uviesť len malinký zlomok všetkých úžasných gratulácií od fanúšikov z celého sveta, ktoré zaplavili web aj tento rok (2014), s mojím osobným želaním - Všetko najlepšie, Ben a veľa ďalších sérií Sherlocka!

I call it TSOT stag night illustrated / Nazvala som to TSOT ilustrovaná scéna z rozlúčky so slobodou- by Am I current King of United Kingdom? /                               

                                                                           
 

                                                      

 

20 best GIFs / 20 najlepších GIF by/od socialitelife.com 

Top 10 facts about Benedict Cumberbatch                                             
T0P 10 faktov o Benedictovi Cumberbatchovi by/od express.co.uk    

Ben wishes/Priania Benovi na tumblr

Ben sings Happy Birthday / Ben spieva Happy Birthday

               


Wishes in/priania v  hellomagazine

What writes on FB/Čo píše na FB barbican centre?


 And what/A čo MXPublishing? A Sherlock Holmes book record on my birthday? /
                                                Rekord kníh o Sherlockovi Holmesovi na moje narodeniny?

                                                 

 

And a snippet from/A omrvinky z facebook

 

 

London 19. July 2014 - How to celebrate Bens Birthday - lovely! /
Londýn, 19. júl 2014 - Ako osláviť Benove narodeniny - krása!

TOPlist