Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Victorian 221B Baker Street

Victorian 221B Baker Street

Picture left is my master - living room as it is replicated in Sherlock Holmes Museum in London. And you see - it will be a hard job! Much more sophisticated shapes as in modern version in BBC Sherlock. Right - my version of famous room completed.

Obrázok vľavo je môj vzor - obývačka, ako je replikovanáv Múzeu Sherlocka Holmesa v Londýne. A vidíte - bude to ťažká práca! Oveľa rafinovanejšie tvary, ako v modernej verzii v BBC Sherlockovi. Vpravo - moja, už dokončená, verzia známej izby.


17.08.2014 - Project completed! Certainly its not replica, just my portrayal of my favorite room :-) / Projekt dokončený! Samozrejme to nie je replika,len moje stvárnenie mojej obľúbenej izby :-)

 

 Furniture / Nábytok

First item - Sherlock Holmes armchair Ive made today (29.07.2014)

Prvú položku - kreslo Sherlocka Holmesa som vyrobila dnes (29.07.2014)

 

 

Sofa is my second item, made in same day /

Pohovka je moja druhá položka, urobená v ten istý deň

 Fireplace made next day and "how it looks for now" arrangement /

Krb vyrobený ďalší deň a "ako to vyzerá teraz" aranžmán

 Basket chair made on 03.08.2014, just tried it by watching TV, rather ok... ? :-) /

Prútené kreslo som robila 03.08.2014, len som to tak skúšala pri pozeraní telky, celkom ok... ? :-)
 

 


Tea table made on 05.08.2014 - but lovely bottle and glases are bought (I am not so handy :-) ) /

Čajový stolík vyrobený 05.08.2015 - ale krásna fľaša a poháre sú kúpené (tak šikovná nie som :-))

 


Mirror above the fireplace made on same day and status on 05.08.2014 /

Zrkadlo nad krbom vyrobené v ten istý deň a stav 05.08.2014

 Watsons armchair made 06.08.2014 /

Kreslo Watsona vyrobené 06.08.2014Today (07.08.2014) only this one chair :-) /

Dnes (07.08.2014) len táto jedna stolička :-)

 
Cabinet (made earlier for another puprose, I hate to make the same item twice) and work table made 09.08.2014 /

Kabinet (urobený skôr, na iný účel, neznášam robiť nejakú položku dvakrát) a pracovný stôl, urobený 09.08.2014

And slowly it is the room adequate overfull... :-) / A pomaly je miestnosť primerane preplnená... :-)

Library made 16.08.2014 /

Knižnica urobená 16.08.2014

 

 

 


Kit / Izba

Kit as usuall made of cartoon box, not completed yet /

Kit ako obyčajne urobený z kartónovej krabice, ešte nie je hotový

 

 

Props / Doplnky


Portrait of General Gordon
will be on the wall behind SHs armchair /

Portrét generála Gordona bude na stene za kreslom SH

 


Bearskin rug - on special wish of my friend Merrily, its not in Sherlock Holmes Museum in London, but is mentioned in PRIO (The Adventure of the Priory School). /
Medvedia koža - na špeciálne prianie mojej priateľky Merrily, nie je v Múzeu Sherlocka Holmesa v Londýne, ale spomína sa v PRIO (Škola v Priory).
or listen / počúvaj  Part 1 / Part 2.

Windows and hangigs made on 05.08.2014 (windows starter earlier) /

Okná a záclony vyrobené 05.08.2014 (okná som začala už skorej)

 

 Clock and two black elephants made 11.08.2014, more in gallery /
Hodiny a dva čierne slony urobené 11.08.2014, viac v galérii

My *four* (not three) pipes problem :-) - 12.08.2014 /

Môj problém na *štyri* (nie tri) fajky :-) - 12.08.2014

 

Carpet, props on table and floor lamp made on 16.08.2014 /

Koberec, doplnky na stôl a lampa urobené 16.08.2014
 


 

Pictures made 17.08.2014 / Obrazy robené 17.08.2014:

up from left / hore zľava: portrait of Sir Arthur Conan Doyle, Battle/Bitva of Maiwand, photo of Irene Adler

down from left / dole zľava: Reichenbach Fall, portrait of General Gordon, Dartmoor Ponies/Dartmoorské poníky

One of important props that I have almost forgotten - so here it is - fireplace equipment, made 20.08.2014. (Btw its not so easy to make as it looks...). /

Jeden z dôležitých doplnkov, ktorý som skoro zabudla - takže, tu je - krbové náčinie, urobené 20.08.2014. (Mimochodom nie je tak ľahké ho vyrobiť, ako by sa zdalo...).


 

Gallery / Galéria

I will update it after each new item completed / Budem ju aktualizovať po každej dokončenej položke

Click on picture left to see the gallery

Klikni na obrázok vľavo a pozri si galériu


  

...

221B Habitant

On special order of my FB friend Steve I have made (completed on 14.2.2015) this Sherlock Holmes, after his great actor Jeremy Brett. Soon I will have only this pictures of him, as I will send him to UK as a gift to Steve. /

Na zvláštne želanie môjho priateľa na FB Steva som vyrobila (dokončené 14.2.2015) tohto Sherlocka Holmesa, podľa jeho skvelého predstaviteľa Jeremy Bretta. Čoskoro mi ostanú len tieto obrázky, pretože ho pošlem do UK, ako darček pre Steva.

Just completed (8.3.2015) Homles and Dr. Watson for Aleš. /

Práve som dokončila Holmesa a Dr. Watsona pre Aleša.


 
Aleš is a President of Czech Society of Sherlock Holmes, so I tried to make figures after our amazing new posters created by Czech artist Petr Kopl. /
Aleš je president Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa, tak som sa snažila vyrobiť figurky podľa našich skvelých posterov, ktoré vytvoril český umelec Petr Kopl.
Gallery / Galéria
 

TOPlist