Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

My Dolls in New Homes

My Dolls in New Homes / Moje figurky v nových domovoch

As some of my friends like my creations, it's for me a great pleasure to send them some as a gift. And to follow them in their new homes. /

Keďže sa niektorým mojim priateľom páčia moje výtvory, je pre mňa radosťou poslať im niektoré ako darček. A sledovať ich v ich nových domovoch.

I think this was my first gift, to Jay, who lives in Calcutta, India. Althoug I don't like to make any figure twice, this is exception, Sherlock and John. It was in November 2014 - they are just arrived India. /

Myslím, že toto je môj prvý darček, pre Jay, ktorá žije v Kalkate, India. A hoci nerada robím nejakú figurku dvakrát, toto je výnimka, Sherlock a John. Bolo to v novembri 2014, práve prišli do Indie.05.08.2015 I gave the 10th Doctor in London to Jay, he will live with her in Calcutta. He is actually the only favorite Doctor of Jay in series. And in November 2014 Irene left me. /

05.08.2015 som dala 10teho Doktora v Londýne Jay, bude s ňou bývať v Kalkate, v Indii. Je jediným jej obľúbeným zo seriálu. A v novembri 2014 ma opustila Irene.

 


After seeing her, Dave wanted to kiddnap my Missy, so I thought it would be better for her to go willingly :-). To UK in December 2015. She came a bit harmed, happily Dave is expert and could give her a first aid. This is her first photo shooting on place. /
Po tom, čo Dave videl moju Missy, chcel ju uniesť, tak som si myslela, že bude pre ňu lepšie, ak pôjde dobrovoľne :-). Do UK, v decembri 2015. Prišla trochu poškodená, našťastie je Dave odborník a mohol poskytnúč prvú pomoc. Toto je jej prvé fotenie na mieste.

Aleš was just considering, if he should buy Bear Sherlock of Museum of London on Amazon, as he is a big fan of bears of any art. And I had a rest of bear skin, the bearskin rug for Victorian 221B Baker Street living room is tiny... So I decided to sew a Bear Sherlock fo Aleš. This is his first shooting on place in Prague, by occasion of Sherlock Holmes Birthday on 6. January 2015. /
Aleš práve zvažoval. či kúpiť Medveďa Sherloka z Múzea v Londýne na Amazon, pretože je veľkým milovníkom medveďov všetkých druhov. A ja som mala zvyšok medvedej kože, medvedia predložka vo viktoránskej obývačke na 221B Baker Street je malinká... Tak som sa rozhodla ušiť pre Aleša Medveďa Sherlocka. Toto je jeho prvé fotenie na mieste, v Prahe, pri príležitosti narodenín Sherlocka Holmesa 6. januára 2015.

Christmas goose Lucy is a mascot of Sherlock Holmes Society of London. As we got their Chrismas Greetings with Lucy on it, Ales wondered how Lusy was made. Roger kindly sent a "manual"... And I dared to make our own goose... This is now official Christmas goose of our Czech Society of Sherlock Holmes, in Prague, 24.01.2015, by yearly Toast to Immortal (SH). /
Vianočná hus Lucy je maskotom Londýnskej spoločnosti Sherlocka Holmesa. Ako sme dostali od nich vianočný pozdrav a na ňom Lucy, Aleš sa zaujímal o jej výrobu. Roger nám láskavo poskytol "manuál".. a ja som si trúfla vyrobiť našu vlastnú hus... Teraz je to oficiálne Vianočná hus našej Českej spoločnosti Sherlocka Holmesa, v Prahe, 24.01.2015, na každoročnom Prípitku nesmrteľným (SH).

I was wondering what could cheer up Jay after she returned to reality from her two weeks trip to USA and UK in January. And in March is her Birthday... The best could be only my BBC Sherlock 221B living room. Jay was speechless, so I think she likes it. She still had no time to put it together, too much work and she was long ill after return.. Hope she makes it soon... Package arrived in February 2015 to India. /
Uvažovala som , čo by Jay potešilo po jej návrate do reality z jej dvojtýždňového výletu do USA a UK v januári 2015. A v marci má narodeniny... Najlepšie bude poslať BBC Sherlock 221B obývačku. Jay stratila reč, tak myslím, že sa teší. Stále nemala čas zložiť ju dokopy, priveľa práce a bola dlho po návrate chorá... Dúfam, že to skoro zloží.. Balík dorazil do Indie vo februári 2015.
My 221B by my friend Jay in India (photos received on 25.05.2015, Jay had to put the kit together again first...) /
Moja 221B u mojej priateľky v Indii (fotky prišli 25.05.2015, Jay musela najprv znovu zložiť kit...)
Gallery / Galéria
Steve ordered his first Sherlock Holmes - Jeremy Brett doll alone. And he just arrived UK yesterday, on 27. Februar 2015. Unhurt in top form he is here on top table, on Steves Sherlock Holmes shelf. /
Steve si sám objednal svoju prvú bábiku Sherlocka Holmesa - Jeremy Bretta. A práve dorazil do UK včera, 27. februára 2015. Nepoškodený, v top forme, tu je na čestnom mieste na Stevovej poličke Sherlocka Holmesa. 

(I love comment of Dave! / Milujem komentár Davea!)

Latest greeting from Steve and SH on 28.04.2015, SH is still happy in his new home heart/
Najnovší pozdrav od Steva a SH 28.04.2015. SH je stále šťastný vo svojom novom domove heartLates post by Steve on facebook 01.07.2015 /

Najnovší Stevov príspevok na facebooku 01.07.2015.


 

 

 

The 4th Doctor was on the way to Andrew in USA since 7.3. - 20.3.2015. In the middle  - first snap in his new home. /
4tý Doktor bol na ceste k Andrewovi do USA od 7.3. - 20.3.15. V strede - prvá snímka v jeho novom domove.
SH and JW on our meeet of Czech Society of SH in Brno, on 25.04.2015 changed their owner :-) /

SH a JW na našom stretnutí Českej spoločnosti SN v Brne, 25.4.2015 zmenili majiteľa :-)

 

 

 

Dave ordered himself the 3rd Doctor to his birthday in April. I made for him the 12 Doctor and Clara as companions of Missy. This trio is still on the way to him, but hop soon will be in UK. 
25.05.2015 - latest news - status: lost. Sad to say this parcel never came to it's recipient. After 60 (!) days of reclamation due time I was informed it was lost somewhere in UK... And that could happen with registered post!!! All I can do is make it all again and give it this time personally.../

Dave si objednal k narodeninám 3tieho Doktora. Ja som mu vyrobila 12teho a Claru ako spoločníkov pre Missy. Trio je stále na ceste k nemu, dúfam, že čoskoro dorazí do UK.
25.05.2015 - najnovšie správy - status: stratené. Žiaľ, tento balíček nikdy neprišiel k adresátovi. Po 60 (!) dňoch lehoty reklamačného konania mi oznámili, že sa list stratil niekde v UK... A to sa môže stať s doporučenou zásielkou!!!. Nesotáva mi nič iné, len to vyrobiť znova a tenokrát to odovzdať osobne.../

Replacement for trio lost by post /
Náhradníci za stratené trio

07.08.2015 my parcel this time I sent it from London, with trio happily reached his receive Dave :-) / môj balík s triom, tento raz poslaný z Londýna, šťastne dorazil k príjemcovi, Daveovi :-)

 

I am very happy to say that my 6th Doctor arrived on time (in 7 work days) on 30.06.2015 to my friend James, who lives in West Virginia, USA. Right is picture from James. The 6th is in his radio room nad as we agreed with James that both, the 6th and the room are saver now :-) /
S radosťou oznamujem, že môj 6ty Doktor dorazil načas, 30.6.2015 (za 7 pracovných dní) k môjmu priateľovi Jamesovi, ktorý žije vo West Virginia, USA. 6ty je v jeho rádiovej izbe a s Jamesom sme sa zhodli, že izba aj 6ty sú teraz vo väčšom bezpečí :-)

More pictures / Viac obrázkov.The War Doctor and Moment Interface-Rose I could happily gave 09.08.2015 to Tony in Cardiff personally, as my great thank for his convivality and guide through locations of Sherlock, Doctor Who and Torchwood in Cardiff and surroundings, Bristol and Newport. / 
Vojnového Doktora a Moment Interface-Rose som našťastie mohla odovzdať osobne 09.08.2015 Tonymu v Cardiffe, ako poďakovanie za jeho pohostinnosť a sprevádzanie po Cardiffe a okolí, Bristole a Newporte, po miestach, kde sa točili Sherlock, Doctor Who a Torchwood.

21.09.2015, after record four work days, arrived my package with the 11th Doctor and River to Andrew in USA. They join the 4th, who is already there since March this year :-) / 21.8.2015, po rekordných 4 pracovných dňoch, dorazili k Andrewovi v USA 11ty Doktor a River a pridali sa k 4tému Doktorovi, ktorý tam je už od marca tohto roku :-)

 

Gallery / Galéria

Click on Map / Klikni na mapu
(Click on pointer to see who's there / Klikni na ukazovateľ, kto tam je)

 

...

 

TOPlist