Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Doctor Who - TARDIS

Doctor Who - TARDIS

After I have made my TARDIS a year ago, at last I completed also my two very favorite Doctors - the 10th and 11th. It took me about two weekends and I think  they are quite ok...? :-) /

Potom, čo som pred rokom dokončila moju TARDIS, konečne som vyrobila aj mojich dvoch obľúbených Doktorov - 10teho a 11teho. Trvalo mi to zhruba dva weekendy a myslím, že sú celkom ok...? :-)

17.10.2014 after three evenings work I have completed my 4th Doctor. So I have now my very favorite three. And I think I need a pause to clean up my flat a bit at last. /

17.10,2014 som podokon troch večeroch práce dokončila svojho 4tého Doktora. Takže mám svojich troch naj avoritov.A myslím, že potrebujem pauzu, aby son konečne trochu upratala byt.

This weekend (1.-2.11.2014) I made my 9th Doctor. /

Tento weekend (1.-2-2014) som vyrobila 9teho Doktora.

 

 


My work last weekend (8. - 9.11.2014) - the 5th Doctor (I remade his head between whiles, coming soon) and Rose - Moment Interface-concience /

Moja práca posledný víkend (8.-9.11.2014) - 5ty Doktor (medzičasom som prerobila hlavu, ukážka čoskoro) a Rose - Interface-svedomie Momentu

 


Yesterday (12.11.2014) I've completed my Dalek. It's more his version from S05E02 Victory of the Daleks (the 11th Doctor)... /

Včera (12.11.2014) som dokončila svojho Daleka. Je to viac verzia z S05E02 Víťazstvo Dalekov (11ty Doktor)....
 

 

the 5th has new face (didnt  like his old one) and new hat. And group photo :-) /

5ty má novú tvár (stará sa mi nepáčila) a nový klobúk. A skupinová fotka :-)

 


Yesterday (16.11.2014) Ive completed Missy. And on remind of my friend Dave, today I made her hat. /

Včera (16.11.2014) som dokončila Missy. A, na pripomienku priateľa Davea, som dnes vyrobila jej klobúk.
 

 

 08.02.2015 - I have just completed 12th and Clara. /

Práve som  dokončila 12teho a Claru.

 

 I have just completed (22.02.2015) the 3rd Doctor. / 

Práve som dokončila (22.02.2015) 3tieho Doktora.

 

 

This trio (left) will soon leave to UK, to my FB friend Dave as a gift to his birthday. Sad to say, between whiles the first trio was lost by Post, somewhere in UK :-) Right - replacements ompleted 07.06.2015) this time I want to give it better personally.../ 

Táto trojica (vľavo) čoskoro odchádza do UK, k môjmu FB priateľovi Davovi, ako dar k jeho narodeninám. Medzičasom sa, žiaľ prvá trojica stratila niekde v UK. Náhradníkov (vpravo), ktorých som dokončila 07.06.215, chcem radšej odovzdať osobne... 


Just completed (28.03.2015) River Song and the War Doctor. /

Práve (28.03.2015) som dokončila River Song a Vojnového Doktora.

 

  Today (05.04.2015) I completed the First and 2nd Doctor. Only three Doctors    miss yet :-). /

 Dnes (05.04.2015) som dokončila Prvého a 2ho Doktora. Už chýbajú len traja  Doktori :-)

 


14.06.2015 I have completed the 6th Doctor. But I need now pause at least till September!

14.06.2015 som dokončila 6-teho Doktora. Tearz ale potrebujem pauzu aspoň do septembra!

 

 

 

 

 


  

 

 

 Alisa Stern - creator of series Doctor Puppet, wrote me this after seeing photos above. I'm very proud!
Alisa Stern - tvorkyňa seriálu Doctor Puppet,mi napísala, keď videla tieto fotky. Som veľmi pyšná!


     More pictures / Viac obrázkov here / tu and see also making my TARDIS /      a pozri si aj výrobu mojej TARDIS here / tu.

 

 

...

TOPlist