Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Books for Grown ups / Dospelácke knihy

Books for Grown ups / Dospelácke knihy
I would like to present here the books which mostly impressed me. / Rada by som tu uviedla knihy, ktoré na mňa najviac zapôsobili.

 

 

 

 

Jacques Bergier, Louis Pauwels: The Morning of the Magicians (1960) /
                                                     Jitro Kouzelníku (1969)

Very difficult book, no "bedside reader". But already one sentence of opening by Jacques Bergier captured me: "My father said betrayal of intellectuals began when one of them painted the angels with wings. We move up to heaven by hands...". The Authors follow the history of human knowledge and influence of magie, occultism, alchemistry and diverse secret societies on social and scientifical development. They try to explain some unexplained and hiden cases and events of human history, possible influence of individuals on it and what affected acting of diverse historical personalities. They were satisfied that several vanished civilisations disposed with knowledge, technology and abilities, which temporary science only discoveres again and that humankind comes to massive evolutional jump when we full use hidden mental abilities of human being. Fascinated book, which gives reader other, than usual, everyday, look on history and present time (present is 1956 when the book ends) of humankind... /

Veľmi náročná kniha, žiadne "ľahké čítanie pred spaním". Ale už veta v úvode od Jacquesa Bergiera ma dostala: "Môj otec povedal. že zrada inteligencie začala, keď jeden z nich primaľoval anjelom krídla. Na nebesá sa stúpa rukami..." . Autori sledujú históriu ľudského poznania a skúmajú vplyv okultizmu, mágie, alchýmie a rôznych tajných spoločností na vývoj vedy a spoločnosti. Snažia sa vysvetliť niektoré neobjasnené a skryté javy a udalosti v dejinách ľudstva, možný vplyv jednica na vývoj spoločnosti a čo ovplyvňovalo konanie rôznych historických osobností. Dochádzajú k záveru, že mnohé zaniknuté civilizácie už dávno disponovali znalosťami, technológiami a schopnosťami, ktoré dnešná veda len znovu objavuje a  že ľudstvo dospeje k výraznému vývojovému skoku vtedy, keď naplno využije skryté duševné schopnosti človeka. Fascinujúca kniha, ktorá čitateľovi dáva iný, než zvyčajný, každodenný, pohľad na históriu a súčasnosť (myslí sa r. 1956, ktorým kniha končí) ľudstva...

 

 

 

Boris Pasternak: Doctor Zhivago / Doktro Živago

Stirring saga about liquidation of burgeois intellectuals in Russia during and after Bolshevic revolution. On the background of stirred, stormy time od First World War, revolution and following civil war in Russia, full of chaos, opacity and cruelty, we follow physician Yuri Zhivago who became uwillingly a product part of it. By intention of fate he became once captive - physician of Red guards, once of White ones, but every time he is witness to unbelievable cruelty, moreover adrifted between his love to his wife Tonia, scare about his family and love to Lara, nurse whom he met as captive. Later their journeys are parting, so as he  at last, at the end of civil war realised that Lara died in one of many prison work camps in Siberia... Amazing written, fascinating and also appaling allegation of wittness to the times, no wonder that the book was first published in original Russian language in 1957 in Italy and Boris Pasternak was at home in USSR persona non grata...
Despite of common appreciation and Oscar Award winning of same named film adaptation (1965), it by far not expresses essence of novel and its main theme stays only "love story".

Strhujúca sága o likvidácii buržoáznej inteligencie v Rusku počas a po bolševickej revolúcii. Na pozadí pohnutých, búrlivých časov prvej svetovej vojny, revolúcie a následnej občianskej vojny v Rusku, plných chaosu, neprehľadnosti a krutosti, sledujeme lekára Jurija Živaga, ktorý sa stal ich nedobrovoľnou súčasťou. Riadením osudu sa stáva raz zajatcom - lekárom na strane Červených gárd, raz Bielych, zakaždým je svedkom nepredstaviteľných krutostí, navyše zmietaný medzi láskou ku svojej žene Tonji a strachom o svoju rodinu a láskou ku zdravotnej sestre Lare, ktorú stretáva v zajatí. Neskôr sa ich cesty rozdelia, aby napokon na konci občianskej vojny zistil, že Lara umrela v jednom z mnohých väzenských pracovných lágrov na Sibíri... Úžasne napísana, fascinujúca, ale aj desivá výpoveď svedka doby,  nie div, že dielo vyšlo prvý krát v ruštine v r. 1957 v Taliansku a doma, v Sovietskom zväze bol Boris Pasternak persona non grata..
Napriek tomu, že rovnomenná filmová adaptácia z r. 1965 je všeobecne oceňovaná a zíslala aj Oscara, zďaleka nevystihuje podstatu románu a jej ústrednou témou sa stal len "príbeh lásky".

 

 

 

 

Gabriel García Marquez: The Hundred Years of Solitude (1967) / Sto rokov samoty

Alegory on history of Latin America. Follows the real life of seven generations of family Buendíns in fictional world Maconda, since its grounding, birth of republic, banana republic, till total agony and downfall and devoured again by wildwood so as now-a-days nobody knows that Maconda sometimes existed. And it was hundred years of life wexed by fight for power, violence, civil wars, corruption and unpunished genocide. Appaling evidence of a birth and a wane of entire civilisation...
Marquez was in 1982 awarded for this novel by Nobel prize for literature.

Alegória na dejiny Latinskej Ameriky. Sleduje skutočný život sedem generácií rodiny Buendíovcov vo fiktívnom svete Maconda, od jeho založenia, vzniku republiky, banánovej republiky, až po jeho agóniu a zánik a znovu pohltenie celého územia pralesom tak, že už dnes nikto nevie, že Maconda existovala. A že to bolo sto rokov života zmietaného bojmi o moc, násilím, občianskymi vojnami, korupciou a nepotrestanou genocídou. Otrasné svedectvo o vzniku a zániku celej civilizácie...
Za román dostal Marquez v r. 1982 Nobelovu cenu za literatúru.

 

 

 

 

left: George Mikes: How to be an Alien (1946) / Jak být cizincem (1970)
                            How to be Inimitable (1960) /

Illustrated by: Nicolas Bentley
Traslated by: Zora Wolfová

right: George Mikes: How to be a Brit (1986) / Jak se stát Britem (2011)
Illustrated by: Jiří Franta
Traslated by: Ivan Vávra

Amazing, amusing, funny, witty and eloquent explanation of Hungary emigrant George Mikes, why he even after fourty years in UK always stayed an alien. Despite of the fact that book contains many witty observations about Brits and British way of life, it had a great success just in UK and lived to see many re-editions there.../

Skvelé, zábavné, veselé, vtipné a výstižné vysvetlenie maďarského emigranta Gerogea Mikesa, prečo ešte aj po štyridsiatich rokoch v UK ostal cudzincom. Napriek tomu, že kniha obsahuje veľa vtipných postrehov o Britoch a britskom spôsobe života, mala veľký úspech práve v UK a dočkala sa tam mnohých vydaní...

How to be an Alien contains two books: / Jak být cizincem obsahuje dve knihy:

  • How to be an Alien / Jak být cizincem
  • How to be Inimitable / Jak být originálním

How to be a Brit contains these two and one book more / Jak se stát Britem obsahuje tieto dve a ešte jednu knihu:

  • How to be Decadent / Jak být dekadentem

And moreover for me is quite interesting to read this amazing book in two very different, but both great translations. /
A pre mňa je navyše zaujímavé čítať túto skvelú knihu v dvoch veľmi rozdielnych a pritom oboch výborných prekladoch.

 

 

 

 

 

Originals illustrated by: / Originály ilutroval: Nicholas Bentley

 

Jiří Brdečka: Lemonade Joe / Limonádový Joe (1965, 2001)

This seemingly inconscipious book belongs already for long to Czech clasics of humoristic literature. On one side its parody of literature of Wild West and its "black or white" heroes, on the other side the book expresses large knowledge, interest and love of author to Wild West history. The main character Lemonade Joe may be a parody of hero but some support characters like Bill Hickok, Jesse James, Bat Masterson or Billy the Kid are real historical characters. The book waited to see it's film adaptation (although with quite different plot), musical or puppet film show. 
And for me is Lemonade Joe the right book to read when I feel down. Still helps like the best medicine :-). /

Táto zdanlivo nenápadná kniha patrí už dávno ku klasike českej humoristickej literatúry. Na jedenj strane je to paródia na literatúru Divokého západu a jej "čiernych alebo bielych" hrdinov, na druhej strane je prejavom rozsiahlych znalostí, záujmu a lásky autora k histórii Divokého západu. Hlavná postava Limonádový Joe je paródiou na hrdinov, vedľajšie postavy ako Bill Hickock, Jesse James, Bat Masterson, či Billy Kid sú ale skutočné historické postavy. Kniha sa dočkala filmovej adaptácie (hoci so značne odlišnou zápletkou), muzikálovej podoby aj bábkového filmu.
A pre mňa je Limonádový Joe tou správnou knihou, keď sa cítim down. Stále pomáha ako najlepší liek :-)

2001 edition is perfectly illustrated by author / Vydanie z 2001 je s perfektnými ilustráciami autora

Lemonade Joe - movie 1964 / Limonádový Joe - film 1964
Jiří Brdečka: The Colts without Goldfoil / Kolty bez pozlátka (1987)

 

Witty, historical correct talking about once upon a time on Wild West, life stories of its famous heroes - Davis Mountain, Wild Bill, Billy the Kid, James brothers and co., very interesting, with contemporary photos and pictures... /

Vtipné, historicky presné rozprávanie o tom, aké to bolo vtedy na Divokom západe, životné príbehy jeho známych hrdinov - Davisa Mountaina, Divokého Billa, Billy Kida, bratov Jamesovcov a spol. Veľmi zaujímavé, s dobovými fotkami a obrázkami...

left / vľavo: Bill Hickok alias Wild Bill
right / vpravo: Calamity Jane

 

 

 

...

 

Tibor Dévényi: Career of Dr Géza Thatone or Scientists and Rodents /
                        Kariéra Dr. Gézy Tamhletoho aneb vědci a hlodavci (1975)


Another pretty witty and funny book which can olways make up my mood. To quote author: "With love nad awe to academic envoi I dedicate some pokes to all who already know to laugh at themselves or at least at others". Very witty depicted life of scientist from his childhood to retirement contains chapters as Start of the way, Choise of theme, Boss and his arts, Study Tour and Diet, ... Private life... and its required to add all this happens in Hungary, in era of totalitarian regime, when it was not easy at all to travel behind iron-curtain or to have any contacts with free world... The book pokes fan of contemporary circumstances in many fields of then life academic investigation inclusive (I actually wonder it could be published in 1975) ... /

Ďalšia pekne vtipná a zábavná kniha, ktorá mi vždy dokáže zlepšiť náladu. Citujem autora: "S láskou a úctou k vědeckému poslání věnuji několik ťafek těm, kteří se už umějí smát sami sobě, nebo aspoň jiným". Veľmi vtipné zobrazenie života vedca od jeho detstva po dôchodok obsahuje kapitoly ako Začiatok dráhy, Voľba témy, Šéf a jeho druhy, Študijná cesta a Diéty,... Súkromný život... a je nutné dodať, že sa to všetko odohráva v Maďarsku,
v časoch totalitného režimu, keď vôbec nebolo ľahké vycestovať za železnú oponu, alebo mať akýkoľvek kontakt so slobodným svetom... Kniha si uťahuje s dobových pomerov v mnohých oblastiach vtedajšieho života, vrátane vedeckého výskumu (skutočne sa čudujem, že mohla vyjsť v r. 1975)...

the book is very nice illustrated by Erika Dévényi

knihu skvelo ilustrovala Erika Dévényi

 

 

 

 


Ann Granger - My favorite crime writer / Moja úbľúbená autorka detektívok
Read also what I wrote / Čítaj tiež, čo som napísala here / tu.Ann Granger: Beneeth These Stones (1999) / Pod těmito kameny (2013)

Ive just bought this new (for me) book of my favorite crime writer. Its further case of Meredith Mitchell and Alan Markby, this time is the main character 12-year old Tammy Franklin who first lost her mother years ago and now her stepmother is murdered and Tammys father is main suspect... Again very good written story, many interesting believable characters and this time again with Merediths actually great credit by solution. Its only pity theres no "surprise on the last page" - I dont like to know whos done it many pages before the end and only follow how they catch him. But all in all standard Granger quality - well done.  /

Práve som kúpila novú (pre mňa) knihu mojej obľúbenej spisovateľky. Je to ďalší prípad Meredith Mitchellovej a Alana Markbyho, tento raz je hlavnou postavou 12-ročná Tammy Franklinová, ktorá pred rokmi prišla o matku a teraz zavraždia jej macochu a hlavným podozrivým je Tammyin otec... Znovu veľmi dobre napísané, s mnohými uveriteľnými postavami a tento raz znova so skutočne veľkou zásluhou Meredith na vyriešení. Len škoda, že v tomto prípade nešlo o "prekvapenie na poslednej strane" - nemám rada, keď viem, kto to spáchal veľa strán pred koncom a len sledujem, ako ho chytajú. Ale v podstate štandardná kvalita Grangerovej - dobre urobené.

 


Ellery Queen - my favorite crime writer for years / môj obľúbený autor už roky.
Read about him also / čítaj o ňom tiež here / tu.

 


  
  Frederick Dannay Manfred Bennington Lee   Avram Davidson
 

Ellery Queen: The Fourth Side of the Triangle (1965) / Čtvrtá strana trojúhelníku (2013)

It was kind surprise to find a new book of clasics (actually I've found three new - for me - books of him, but... you know, I have to spare because of my plans...). Ellery Queen is pen-name and this time co-writter besides Frederick Dannay and Manfred Bennington Lee was Avram Davidson
Ellery Queen solves here a complicated case of murder of attractive fashion designer who was shot in her flat shor after she phoned police for help. Investigation leads him in ambient of one millionaire family and three of its members seem to be suspect... The story is unusually presented more from point of view of suspects than that of Ellery Queen, who laye in hospital with broken legs and his father Inspector Queen is only marginal character here. Plot is very ingenious, we dont know solution till last pages and I actually apreciate fresh dialogues, and mainly that this time there are no long and repeting Ellerys deductions and explanations which so spoiled e.g. novel The Chinese Orange Mystery. /

Bola som milo prekvapená, keď som našla novú knihu z klasiky (vlastne som našla od neho tri nové - pre mňa - knihy, ale... viete, musím šetriť, mám plány...).  Ellery Queen je pseudonym a tentoraz bol spoluautorom popri Frederickovi Dannayovi a Manfredovi Benningtonovi Leem aj Avram Davidson.
Ellery Queen rieši zložitý prípad vraždy atraktívnej módnej návrhárky, ktorú našli zastrelenú v jej byte krátko po tom, čo telefonovala na políciu o pomoc. Vyšetrovanie ho zavedie do prostredia milionárskej rodiny, ktorej traja členovia sú, zdá sa, podozriví... Príbeh je neobvykle prezentovaný viac z pohľadu podozrivých, než z pohľadu Elleryho Queena, ktorý leží v nemocnici so zlomenými nohami, a jeho otec inšpektor Queen je tu len okrajovou postavou. Zápletka je veľmi dômyselná, nevieme riešenie do posledných stránok a skutočne oceňujem svieže dialógy a hlavne to, že tentokrát chýbajú zdĺhavé a opakované Elleryho dedukcie a vysvetľovania, ktoré tak pokazili napr. Záhadu čínskeho pomaranča. 


My "Wrightdville Trinity" / Moja "Wrightsvillská trojica"

This three books have something common - they all take place in fictive American town Wrightsville and s
olutions of these stories are not absolutely distinct or better let us say not general known... first one of "trinity" is my first by Queen, next two I've bought lately./

Tieto tri knihy majú niečo spoločné - všetky sa odohrávajú vo fiktívnom americkom meste  Wrightsville a riešenia týchto príbehov nie sú celkom jednoznačné, či, lepšie povedané, nie sú všeobecne známe. Prvá z "trojice" je moja prvá od Queena, druhé dve som kúpila nedávno. 


Calamity Town (1942) / Záhada troch listov (1967)

I wrote about this book already on my web-site Fanofdetectivestories,
so you can read it. Ellery Queen
's solution is not public known, he returnes to Writhsville only to inform about it  only closest member of family of victim - Patty Wright and her friend and future husband Cart Bradford. /

Písala som o knihe už na mojej stránke Fanofdetectivestries, tak čítaj. Riešenie Elleryho Queena nie je verejne známe, vráti sa do Wrightsville, aby o ňom informoval len najbližších členov rodiny obete - Patty Wrightovú a jej priateľa a budúceho manžela Carta Bradforda.The Murderer is a Fox (1945) / Vrahom je Fox (1968)

Perhaps most psychologically elaborated story of Queen about about Davy Fox who suffers inner torture, permanetly destroyed by memories of death of his mother and trial of his father twelve years ago when he was ten years old boy and night mares of his war experiences as a soldier on Far East. Davy lives in Wrightsville by his uncle ans aunt who cared about him after death of his mother and loves his wife Linda as well as he knows he's going to kill her... He is convinced he was born as murderer and it's only matter of time it happens... Soon it became matter of life or death and it's up to Ellery Queen to make the choice... /

Asi najviac psychologicky prepracovaný príbeh Queena o Davym Foxovi, ktorého dušu mučia a neustále ničia spomienky na smrť jeho matky a súdny proces s otcom pred dvanástimi rokmi, keď bol desaťročným chlapcom a nočné mory spomienok na vojnové zážitky, keď bol vojakom na Ďalekom Východe. Davy žije vo Wrightsville u svojho stráka a tety, ktorí sa o neho starali od smrti jeho matky a miluje svoju ženu Lindu, rovnako, ako vie, že sa chystá ju zabiť... Je presvedčený, že sa narodil ako vrah a je len otázkou času, kedy sa to stane... Čoskoro sa to stáva záležitosťou života alebo smrti a je teraz na Ellery Queenovi, aby rozhodol...

 

Ten Days Wonder (1948) / Drama desatera dní (2013)

Ellery Queen visites Wrightsville for the third time on invitation of his old friend Howard Van Horn under cover of writing his new novel. The right reason is to take care about Howard when he suffers under temporary amnesie. They can last several hours or some weeks and Howard is afraid what he could commit during that time... In house of Howard
's father Diedrich Van Horn millionaire and local celebrity, Queen knows complicated and tense family relationships which conclude into murder of Diedrich's young wife Sally... First (as usual) I've read annotation on the cover and it was my big mistake, cause it reveals more than is suitably for detective stories. So I "knew it" sooner as intended...
First part of the book "Nine Days Wonder" is actually brilliant written. Second Part "Tenth Day Wonder" (about quarter of the book) seems to be written by someone other and contains uselessly longwinded explanation "who done it" of Ellery Queen by his talk with Diedrich Van Horn. And solution is a bit far-fetched... Inspite fo it rather good story. And nice like meet the old frineds are several hints on former cases of Ellery in Wrightsville :-). /

Ellery Queen navštívi Wrightswille tretí raz, na pozvanie dávneho priateľa Howarda Van Horna, pod zámienkou, že bude pracovať na svojom novom románe. Skutočným dôvodom je, aby sa staral o Howarda v čase, keď trpí svojimi dočasnými stratami pamäti. Tie môžu trvať niekoľko hodín alebo týždňov a Howard sa obáva toho, čo by mohol spáchať... V dome Howardovho otca Diedricha Van Horna, milionára a miestnej celebrity, spoznáva Queen zložité a napäté vzťahy, ktoré vyústia do vraždy Sally, Diedrichovej mladej manželky... Najprv som (ako obyčajne) prečítala anotáciu na obale, a to bola veľká chyba, pretože prezradila viac, ako je pri detektívke vhodné a ja som "to vedela" skôr, ako autor zamýšľal...
Prvá časť knihy "Drama devatera dní" je napísaná skutočne brilantne. Zdá sa, akoby druhú časť (asi štvrtina knihy) "Drama desátého dne" napísal niekto iný. Obsahuje zbytočne rozvláčne Elleryho vysvetlenie "kto to spáchal" pri rozhovore s Diedrichom Van Hornom. A riešenie je trošku pritiahnuté za vlasy... Napriek tomu veľmi dobrý príbeh. A milé, ako stretnutie so starými priateľmi, boli aj mnohé zmienky o Elleryho predošlých prípadoch vo Wrightsville :-)
...

Gerd Nyquist 1913 - 1984
was Norwegian novelist and children book writer. On my web-site Fanofdetectivestories her book would be in the Section "One Book Hits". (I really dont know how could I forgett to present it there). I
've read only this one, but it's great. Actually she wrote only two dectective stories... /
je nórska spisovateľka, ktorá písala aj pre deti. Na mojej stránke Fanofdetectivestories by jej kniha bola v sekcii "Hity jednej knihy". (Ozaj neviem, ako som mohla zabudnúť spomenúť ju tam). Čítala som len túto a je skvelá. A vlastne napísala len dve detektívky...

Avdode onsket ikke blomster (Daparte didnt wish flowers) (1960) / Nebožtík si nepřál květy (1985)

Martin Bakke is a high-school teacher in Oslo rather favorite by his students. One day he is visited by his friend Sven Holm-Stevenson who owns with his brother shipping company. Sven wants to consult next day a problem related with his wife Karen... But next day Sven is found shot dead on golf course. Martin started to investigate on his own hook (with a little help of his students), police commisar and whole police investigation stays in the background... Soon follows second murder and motive still stays unknown - money, love or hate, family relationships? Its clasic detective story with limited amount of suspects and drama of human being who go all lengths to accomplish his aim and murder seems to be a natural mean... /

Martin Bakke je obľúbený učiteľ na strednej škole v Oslo. Jednoho dňa ho navštívi priateľ Sven Holm-Stevenson, ktorý so svojím bratom vlastní lodiarsku spoločnosť. Sven sa chce na druhý deň poradiť o probléme, ktorý sa týka jeho ženy Karen... Ale na druhý deň nájdu Svena zastreleného na golfovom ihrisku. Martin začne vyšetrovať na vlastnú päsť (s malou pomocou svojich študentov), komisár a vyšetrovanie polície ostávajú v pozadí... Onedlho nasleduje druhá vražda a motív je stále neznámy - peniaze, láska, či nenávisť, rodinné vzťahy? Je to klasická detektívka, s obmedzeným počtom podozrivých a dráma človeka, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby dosiahol svoj cieľ a vražda mu pripadá ako samozrejmý prostriedok,,,
Czech TV adapted the book in 1985 within the frame of cycle "Crime in the Main Role" and its a pity that Ive missed latest repeat on 12. April 2014 :-( . Sorry, no show on YT.../

ČT adaptovala knihu v r. 1985 v rámci cyklu "V hlavnej úlohe zločin" a je škoda, že som zmeškala zatiaľ poslednú reprízu 12. apríla 2014 :-(. Žiaľ, žiadna ukážka na YT...

....
 

Cooking Recipes written out from Literature assembled by Jaroslava Jiskrova /
Kuchařské recepty vypsané z krásné literatury, usporiadala Jaroslava Jiskrová (1989)

Very special anthology published by Odeon as unsaleable membership premium. This idea begun in 1981 - in journal Mladý svět (Young World) was published article about recipes in literature written by Rudolf Křesťan. He appealed readers to send their tips. And with their help and that of friends and even authors could ensue this novelty collection. Although I rarely cook after recipes I think this book deserves its place in this section because of its originality, moreover it is wonderfull illustrated by my favorite Adolf Born. (And btw  - certainly Rex Stout and his gourmand Nero Wolfe couldnt absent in the book :-) ). /
Veľmi špeciálnu antológiu vydal Odeon ako nepredajnú členskú prémiu. Nápad vznikol v r. 1981, kedy v časopise Mladý svět vyšiel článok Rudolfa Křesťana o receptoch v literatúre. Vyzval vtedy čitateľov, aby posielali svoje tipy, a tak s ich pomocou a s pomocou priateľov a dokonca autorov mohla vzniknúť táto originálna zbierka. Hoci zriedkavo varím podľa receptov, myslím, že kniha si zaslúži svoje miesto v tejto sekcii pre svoju originalitu, naviac ju krásne ilustroval môj obľúbený Adolf Born. (A, mimochodom, Rex Stout a jeho gurmán Nero Wolfe v knihe nesmeli chýbať :-) ).

Click on the picture right and see inside the book /
Klikni na obrázok vpravo a pozri si obsah knihy

 

 

 

....
 

TOPlist